Social- och miljöutskottets betänkande 13/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030

·       Landskapsregeringens meddelande nr 1/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Ålands Producentförbund har i brett samarbete med centrala aktörer i livsmedelssektorn utarbetat en hållbar livsmedelsstrategi för Åland. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland med de fyra hållbarhetsprinciperna har varit utgångspunkten vid utformningen av den hållbara livsmedelsstrategin. Strategin beskriver och motiverar målbilden att Östersjöns gastronomiska ö är både klimatsmart och framtidsanspassad. Strategin innehåller fem fördjupningsområden, så kallade spjutspetsar, som bedöms vara särskilt relevanta att positionera Åland inom: Industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen, Cirkulär blå ekonomi, Förbättrande av jordhälsa, Biodiversitet, levande landskap och betande djur samt Gastronomisk ö värd att besöka.  Tvärgående teman eller verktyg för att förverkliga strategin är bland annat att genomföra pilotprojekt, inleda certifiering samt säljarbete och marknadsföring.  

     Landskapsregeringens avsikt är att utifrån Ålands Producentförbunds livsmedelsstrategi och debatten i lagtinget utforma och anta Ålands hållbara livsmedelsstrategi som grund för livsmedelspolitiken i landskapet fram till år 2030.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet har erfarit att det finns en stark vilja och engagemang på Åland att utveckla livsmedelssektorn i en mera bärkraftig och hållbar riktning. Utskottet finner det positivt att Ålands Producentförbund i brett samarbete med de centrala aktörerna inom livsmedelskedjan enats om en gemensam övergripande målbild och en färdriktning i form av fem identifierade fördjupningsområden, så kallade spjutspetsar, för det fortsatta långsiktiga arbetet för att nå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Livsmedelsstrategin utgör enligt utskottet en god plattform utifrån vilken det fortsatta arbetet med att ta fram konkreta mål och åtgärder kan ske.  

 

Ramverket FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development)

 

I den åländska hållbarhetsstrategin ”Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid” valdes FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) ramverket med tillhörande metoder och verktyg till landskapets strategi för hållbarhetsarbetet. FSSD ramverket omfattar en definition av hållbarhet i form av fyra hållbarhetsprinciper, backcasting utgående från de fyra hållbarhetsprinciperna och en strukturmodell för det strategiska hållbarhetsarbetet. Backcasting eller ABCD-metoden innebär att hållbarhetsarbetet sker enligt en process i fyra steg (ABCD).  I det första steget (A) skapas en gemensam förståelse och kunskap om hållbar utveckling. En gemensam vision tas fram. I det andra steget (B) genomförs en kartläggning av nuläget i förhållande till visionen och hållbarhetsprinciperna. Efter att hållbarhetsgapet (gapet mellan nuläget och det önskade tillståndet) har identifierats listas i det tredje steget (C) innovationer, lösningar och åtgärder som behöver vidtas för att nå visionen. I det fjärde steget (D) görs en prioritering utgående från tre strategiska frågor. Är det ett steg i rätt riktning? Är det flexibelt och utvecklingsbart? Ger det god avkastning på kort och lång sikt? I strukturmodellen som tillämpas inom FSSD ramverket beskrivs sedan vem som gör och ansvarar för vad.        

 

Mål och åtgärder

 

I Ålands Producentförbunds projektansökan om PAF-medel för att ta fram en hållbar livsmedelsstrategi för Åland uppges att strategin ska tas fram i linje med Ålands hållbarhetsstrategi ”Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid” och genomföras i linje med det ramverk för strategisk hållbar utveckling som valts till landskapets strategi för hållbarhetsarbetet, dvs ramverket FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) där backcasting utgående från de fyra hållbarhetsprinciperna  tillämpas. Vidare anges i projektansökan att den hållbara livsmedelsstrategin ska resultera i målsättningar och konkreta åtgärder som beskriver hur resan till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor på Åland kan se ut samt en prioritering av de olika åtgärderna, en tidsplan och behov av resurser för att komma vidare med åtgärderna.

      Utskottet konstaterar att föreliggande livsmedelsstrategi saknar de konkreta målsättningar och åtgärder som omnämns i Ålands Producentförbunds projektansökan. Ålands Producentförbund ska dock enligt meddelandet under året i samarbete med aktörerna bakom livsmedelsstrategin påbörja arbetet med att utarbeta ett konkret aktivitetsprogram med prioriterade åtgärder. Utskottet utgår ifrån att det aktivitetsprogram som Ålands Producentförbund avser att ta fram under året görs i enlighet med metodiken i FSSD ramverket och resulterar i förutom konkreta mål och åtgärder även en tidsplan och en beskrivning av vem som gör och ansvarar för vad. Utskottet vill i sammanhanget särskilt lyfta fram Ålands Vattens handlingsplan ”Strategisk planering för hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet på Åland” som ett gott exempel på hur arbete i enlighet med den av landskapet valda metoden backcasting eller ABCD-modellen kan bedrivas. Enligt utskottet bör den livsmedelsstrategi som landskapsregeringen avser att anta utgående från Ålands Producentförbunds livmedelsstrategi kompletteras med de konkreta mål och åtgärder som Ålands Producentförbund i samarbete med övriga aktörer inom livsmedelskedjan tar fram under året tillsammans med de åtgärder landskapsregeringen avser att vidta för att förverkliga strategin.      

 

Uppföljning

 

Enligt utskottet är det viktigt att det regelbundet görs en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av strategin. Uppföljningen och utvärderingen bör göras av både strategins delmål och de konkreta åtgärderna. Uppföljningen bör syfta till att säkerställa att de åtgärder som sker inom ramen för den hållbara livsmedelsstrategin får de avsedda effekter som strategins delmål innehåller.

 

Genomförande

 

Enligt meddelandet har landskapsregeringen ett övergripande politiskt ansvar för att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling inom det åländska livsmedelssystemet. Ansvaret för utvecklingen ska förverkligas genom att lagstiftning, regelverk och andra styrdokument antas, strategier, handlings- och utvecklingsplaner görs upp samt resurser för förverkligande, uppföljning och utvärdering avsätts.                  Livsmedelskedjans centrala aktörers insatser och åtgärder är dock enligt utskottet av helt avgörande betydelse för strategins framgång. Ett framgångsrikt genomförande av strategin förutsätter även enligt utskottet att det fortsättningsvis finns ett engagemang hos och en dialog mellan å ena sidan landskapsregeringen och aktörerna inom livsmedelskedjan och å andra sidan mellan de centrala aktörerna inom livsmedelskedjan.  

     Även om livsmedelkedjans aktörer har ett stort ansvar för strategins genomförande är det viktigt att landskapsregeringen inte bara tar ett övergripande politiskt ansvar för förverkligandet av den hållbara livsmedelsstrategin utan även agerar förebild genom ett gediget hållbarhetsarbete i den egna verksamheten, exempelvis genom att verka för att ekologiska och närproducerade livsmedel serveras vid landskapets underlydande myndigheter, i landskapets skolor och när landskapsregeringen är värd för inbjudna gäster.            

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 mars 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, vd:n Lotta Berner-Sjölund från Visit Åland, landsbygdsutvecklaren Lena Brenner från Ålands Landsbygdscentrum, verksamhetsledaren Rosita Broström från Ålands fiskodlarförening r.f., ordföranden i Ålands Näringslivs turism- och restaurangutskott Ann-Louise Djupsund, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv, professorn emeritus Carl-Adam Haeggström, byråchefen Sölve Högman, avdelningschefen Linnea Johansson, vd:n Olof Karlsson från Ålands fiskförädling Ab, frilansskribenten i hållbarhetsfrågor Giséla Linde, vd:n Henry Lindström från Ålands Producentförbund, projektledaren Ann Nedergård från Ålands Vatten Ab, vd:n Tord Sarling från Ålands Trädgårdshall, hållbarhetsrådgivaren Erica Scott, ordföranden för den åländska referensgruppen för Ny nordisk mat Harriet Strandvik, forskningsledaren Johanna Mattila från Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och VA-planeraren/utredaren David Ståhlman från Ålands Vatten Ab.

     Utskottet har besökt gården Johannisberg, Överängs kvarn och Stallhagen och i samband med besöken hört mjölkproducenterna Frej Bomanson och Susanne Bomanson samt mjölnaren Sören Karlsson, ekoodlaren Mats Häggblom och krögaren Christian Ekström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 1/2016-2017 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand