Social- och miljöutskottets betänkande 15/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om miljöskydd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 25/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om miljöskydd föreslås ändrad så att bestämmelserna i EUs förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet samt om fluorerade växthusgaser genomförs på Åland och så att genomförandet av EUs luftkvalitetsdirektiv kompletteras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget föreslås att kapitel 17 i Finlands miljöskyddslag (FFS 527/2014) antas som blankettlagstiftning på Åland. I lagförslagets 34c § föreslås att landskapsregeringen ska sköta de förvaltningsuppgifter som enligt riksbestämmelserna i kapitel 17 ankommer på säkerhets- och kemikalieverket. Eftersom Åland saknar resurser och kompetens för att sköta den certifiering som krävs av personer som ska hantera ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser avser dock landskapsregeringen att ingå en överenskommelseförordning om att säkerhets- och kemikalieverket ska sköta certifieringen. Säkerhets- och kemikalieverket sköter för närvarande uppgiften med stöd av avtal. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att det är mest ändamålsenligt att säkerhets- och kemikalieverket fortsättningsvis sköter certifieringen även för Ålands del. Utskottet har erfarit att den utbildning som krävs för att erhålla kompetens för att hantera ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser ges på svenska.   

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell och miljöingenjören Mia Westman.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 11 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand