Social- och miljöutskottets betänkande 16/2010-2011

Tillhör ärendet: Förnyad tobakslagstiftning
Lagtingsår: 2010-2011

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland

·       Ltl Åke Mattssons lagmotion nr 5/2010-2011

·       Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 39/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Lagmotionens förslag

 

I denna lagmotion föreslås att tobaksprodukter inte får säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. Den som inte fyllt 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. För butiksanställda föreslås en åldersgräns på 18 år för att få sälja tobak, om ingen äldre försäljare är närvarande. För att minska utsattheten för passiv rökning föreslås skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar. I bostadsbolag och bostadsrättsföreningars allmänna utrymmen utökas rökförbudet och de föreslås även få mandat att förbjuda rökning på vissa gemensamma utomhusområden. För brott vid försäljning av tobak föreslås en straffskärpning från tidigare enbart böter till böter eller fängelse i högst sex månader. Som straffbart brott vid försäljning av tobak föreskrivs försäljning, förmedling eller annan överlåtelse mot ersättning av tobaksprodukter till en person som inte har fyllt 18 år. Bestämmelsernas primära avsikt är att verka förebyggande.

 

Hemställningsmotionens förslag

 

I motionen föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att revidera den åländska tobakslagen och införa förbud mot innehav och langning av tobaksprodukter till ungdomar under arton år.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagmotionens 2 § 1 mom. och 2c § antas av lagtinget samt föreslår att hemställningsmotion nr 39/2010-2011 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I lagmotionen hänvisas till den senaste rapporten ”Hälsa i skolan” från 2009. Rapporten visar att andelen dagligrökare bland pojkar i åk 8 och 9 på Åland var 11 procent och motsvarande andel för flickor var 8 procent. I yrkesskolorna var andelen flickor som röker dagligen 40 procent. Denna andel var 20 gånger högre jämfört med lyceets flickor där bara 2 procent rökte dagligen. Andelen dagligrökare bland pojkar i yrkesskolorna var 36 procent mot lyceets 3 procent.

     Utskottet finner detta alarmerande och anser att åtgärder i snabb takt måste vidtas för att stävja utvecklingen. Tobaksrökningen är förutom att den på ett allvarligt sätt skadar den rökande och dennes omgivning även en väg in i alkohol- och drogmissbruk varför de ungas tobaksvanor kräver särskild uppmärksamhet.

     Eftersom lagförslagen inte beretts av landskapsregeringen och varit på remiss anser utskottet att enbart de mest nödvändiga förändringarna och de som inte av tungt vägande skäl bör föregås av ett remissförfarande kan antas i detta skede.  Utskottet finner samtliga i lagmotionen ingående lagförslag värda att övervägas i samband med en revidering av tobakslagstiftningen.

     Utskottet konstaterar att det inte utan remiss är lämpligt att reglera var tobaksrökning ska vara förbjuden eller straffnivån varvid lagmotionens förslag till tillägg till 4 §, ändring av 4a och 13 §§ och den föreslagna nya 13 b § föreslås utgå. Detsamma gäller lagmotionens förslag till nytt 2 § 4 mom. Däremot finner utskottet det både nödvändigt och lämpligt att redan i samband med behandlingen av lagmotionen godkänna förslagen gällande överlåtelse och innehav av tobaksprodukter.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att snarast återkomma till lagtinget med en framställning om revidering av tobakslagen. Samtidigt bör tobakslagen uppdateras och moderniseras.

     I och med att utskottet föreslår att delar av lagmotionen godkänns kan hemställningsmotionens intentioner betraktas genomförda varför utskottet föreslår att hemställningsmotionen förkastas.

    

Detaljmotivering

 

2 § Utskottet konstaterar att förslaget innebär att också överlåtelse av tobaksprodukter, förutom som idag försäljning, blir förbjudet. Utskottet finner det motiverat att likställa överlåtelse med försäljning.

 

2c § Utskottet konstaterar att begreppet innehav i bestämmelsen inte ska avse den situation då en person under 18 år säljer tobaksprodukter i kiosk eller affär. En sådan person ska således inte i en sådan situation anses inneha tobaksprodukterna även om denna skulle vara ensam i affären eller kiosken. Det att det blir förbjudet att inneha tobaksprodukter för en person under 18 år innebär att polisen vid kontroll kan ta hand om tobaksprodukterna och överlämna dem till personens vårdnadshavare. Förbudet är inte straffbelagt och det blir inte fråga om att ta tobaksprodukterna i beslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagmotion nr 5/2010-2011 och den 7 september 2011 över hemställningsmotion nr 39/2010-2011.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, landskapsläkaren Jaana Lignell, handels- och evenemangsansvarig Johan Lindholm vid Ålands Näringsliv, miljöskyddsinspektören Camilla Nyberg – Selander vid Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet, kommissarien Nina Rasmus vid Ålands polismyndighet och regeringsrådet Ismo Tuominen vid social- och hälsoministeriet (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

     Reservation har inlämnats av vice ordförande Henry Lindström, vilket fogats till betänkandet.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 39/2010-2011 samt

 

att lagtinget antar det i lagmotion nr 5/2010-2011 ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av tobakslagen

 

I enlighet med lagtingets beslut

ändras 2 § 1 mom., (uteslutning) tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen (1997/64) och

fogas till lagen en ny (uteslutning) 2c § som följer:

 

2 §

 

     (1 mom. lika som i lagmotionen).

-------------------------------------------------------------------------------------------

     (4 mom. utesluts).

 

2c §

     (Lika som i lagmotionen).

 

4 - 4a §§

     (Utesluts).

 

13 och 13 b §§

 

     (Utesluts).

 

________________

 

 

 

Mariehamn den 13 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservation

 

 

 

 

 

 

Undertecknad anser att en förändring av tobakslagstiftningen bör ske genom en landskapsregeringens framställning som varit föremål för ett sedvanligt remissförfarande där inkomna synpunkter kunnat beaktas.

 

 

 

 

Mariehamn den 13 september 2011

 

 

 

Henry Lindström