Social- och miljöutskottets betänkande 16/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 28/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en lag som tryggar tillgången till skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer.

     Lagförslaget innebär att det införs en reglering av vilka tjänster som ett skyddshem ska erbjuda och vilka kvalifikationer som personalen ska ha. I lagförslaget läggs finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten på landskapet i stället för på kommunerna, vilket medför att alla ålänningar oberoende av hemkommun får samma möjlighet till boende på skyddshem. Lagförslaget ger landskapsregeringen en tydlig roll beträffande att sörja för tillgången på skyddshemstjänster samt att samordna och styra skyddshemsverksamheten. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet får ett preciserat ansvar för att övervaka skyddshemsverksamheten.

     Syftet med lagförslaget är att, genom en tryggad skyddshemsverksamhet, medverka till att de som riskerar att drabbas av våld får skydd och hjälp. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till att motverka våld i nära relationer och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet. Utgångspunkten för lagförslaget är att förbättra efterlevnaden i landskapet av Europarådets konvention från den 11 maj 2011 om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

     Landskapsregeringen avser att lagen ska tillämpas från och med år 2016.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 september 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört socialservicechefen Cecilia Berndtsson från Mariehamns stad, lagberedaren Sara Karlman, chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula och föreståndaren för skyddshemmet Tallbacken Stig Orre.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om skyddshem

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

1 – 8 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

9 §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     I ett avtal om tjänsteproduktion ska åtminstone följande bestämmas:

     1) skyddshemmet och de skyddshemstjänster som det tillhandahåller specificerade samt antalet familjeplatser på skyddshemmet,

     2) det verksamhetsområde inom vilket de i avtalet avsedda tjänsterna tillhandahålls samt

     3) det preliminära beloppet på den ersättning som betalas ur landskapets medel med iakttagande av de grunder som anges i 10 § 3 mom. samt om ersättningens betalning,

     4) vem som är den ansvariga personen på skyddshemmet och om skyddshemmets övriga personal samt dimensioneringen av antalet anställda,

     5) det förfarande som ska iakttas vid utbyte av information, vid registerföringen i anknytning till skyddshemstjänsterna och vid förvaringen av klientuppgifter,

     6) den utbildning som arrangeras för skyddshemmets personal samt

     7) avtalets giltighetstid och uppsägning.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

10 -11 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

12 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar skyddshemsverksamheten. På tillsynen över skyddshemsverksamheten tillämpas:

     1) i fråga om kommunalt producerad skyddshemsverksamhet 55 och 56 §§ i socialvårdslagen (FFS 710/1982), i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, samt

     2) i fråga om privata producenter av socialtjänster lagen om privat socialservice (FFS 922/2011), i enlighet med landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

 

13 – 15 §§

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

 

Mariehamn den 8 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand