Social- och miljöutskottets betänkande 18/2016-2017

Tillhör ärendet: Havsplanering
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Havsplanering

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland.

      Genom förslaget skulle landskapsregeringen ansvara för att det senast den 31 mars 2021 tas fram och antas en havsplan. Havsplanen ska omfatta åländska kustvatten och marina vatten. Syftet med den föreslagna havsplaneringen är att främja en hållbar utveckling och tillväxt vad gäller kust- och havsområdets olika användningsområden samt hållbar användning av marina resurser. Havsplanen ska även bidra till god vattenkvalitet och god miljöstatus i kust- och havsområden. Havsplanen ska uppdateras minst vart sjätte år.

     Planen skulle bli riktgivande för kommuner och andra myndigheter vid planläggning och prövning av användning av kustvatten och marina vatten.

     Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering. Eftersom implementeringstiden för EU-direktivet har gått ut och Åland inte har genomfört direktivet har kommissionen inlett ett överträdelseförfarande. Avsikten är därför att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med ett par mindre ändringar av språklig natur.

    

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande kommentarer.

     Genom lagförslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU om upprättande av en ram för havsplanering. Enligt direktivet är strävan att havsplanerna ska bidra till en hållbar utveckling i sektorerna för energi till havs, sjötransport, fiske och vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av den marina miljön. 

     Utskottet konstaterar inledningsvis att många aktörer har intressen i havet. Haven används idag för många olika syften, bland annat för fiske, vattenbruk, sjöfart, turism, energiutvinning, rekreation och sträckningar av kabel och rörledningar. All denna verksamhet leder till en stor påfrestning på haven och en konkurrens mellan olika intressen. För att haven fortsättningsvis ska kunna användas på samma sätt som idag och även klara en intensifierad användning i framtiden är det av största vikt att haven förblir livskraftiga med välfungerande ekosystem. Utskottet finner det positivt att en havsplaneringsprocess, som reglerar användandet och fördelningen mellan olika intressen i havsområdena samt bevarandet och skyddet av den marina miljön, införs. 

     Enligt havsplaneringsdirektivet ska de planer som tas fram uttryckligen beakta samspelet mellan hav och land och främja samstämmigheten mellan olika planer.  Utskottet har erfarit att ett antal av de områden som enligt lagförslagets 24a § föreslås ingå i havsplaneringen, exempelvis energi till havs, sjötransporter, fiske samt sträckningar av kabel och röreldningar, är områden som även kan ingå i kommunernas delgeneralplaner. Utskottet delar landskapsregeringen uppfattning att det är viktigt att plan- och bygglagen och vattenlagen samordnas vid de revideringar av lagarna som nu pågår, och att gränsdragningen, befogenheterna och tillämpningsområdena mellan de båda lagarna tydliggörs för att skapa samstämmighet mellan olika planer.    

Havsplanerna ska enligt lagförslaget beredas i samarbete såväl med berörda kommuner och andra myndigheter inom landskapet som med relevanta myndigheter i angränsande regioner utanför landskapet. För samordning av havsplanerna och säkerställandet av att havsplanerna är enhetliga anser utskottet att det är viktigt att planerna tas fram i samarbete med länderna runt Östersjön och i synnerhet med angränsande regioner, utifrån en samsyn och gemensam ambitionsnivå vad gäller skyddet och bevarandet av den marina miljön.    

Utskottet understryker vikten av att den kommande havsplaneringen i tillräcklig omfattning fokuserar på skyddet och bevarandet av den marina miljön. Utskottet anser att det är av stor vikt att ekosystemtjänsternas betydelse och värde beaktas i havsplaneringen samt att användningen sker inom gränserna för vad ekosystemen tål. 

     För att havsplanen ska kunna fungera som ett vägledande instrument för kommuner och andra myndigheter vid planläggning och användning av kustvatten och marina vatten bör den kommande havsplanen enligt utskottet tydligt och klart redogöra vilka målsättningarna är, hur eventuella målkonflikter har hanterats samt vilka prioriteringar som har gjorts.

 

Detaljmotivering

 

24a § Ändringarna är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 juni 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, arkitekten Ursula Koponen, chefen för vattenmiljö Åsa Ranung från Världsnaturfonden i Sverige och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

24a §

Havsplanering

     (1-3 mom. lika som i lagförslaget).

     I planen ska identifieras den rumsliga och tidsmässiga utbredningen av relevanta befintliga och framtida verksamheter, intressen och användningsområden. Därvid ska beaktas åtminstone sektorerna energi till havs, råvaruutvinning, sjötransport, sträckningar av kabel och rörledningar, fiske och vattenbruk, turism, rekreation och maritimt kulturarv. Planen ska vidare beakta bevarande, skydd och förbättring av miljön inklusive motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar samt ekosystemtjänster.

     (5 mom. lika som i lagförslaget).

     I havsplanen ska ingå kartor samt beskrivningar som redovisar:

     a) nuvarande och förslag till framtida användning av kust- och havsområden,

     b) intressen och användningsområden av väsentlig betydelse samt beskrivning av hur landbaserade verksamheter påverkar dessa samt

     c) innebörd och konsekvenser av användningen av kust- och havsområden enligt planen.

 

24b §

     (Lika som i lagförslaget).  

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand