Social- och miljöutskottets betänkande 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2000-03-20

SMU0219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Social- och miljöutskottets betänkande om

Ändring av 21 § landskapslagen om naturvård

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 10/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 21 § landskapslagen om naturvård ändras så att andra meningen i paragrafens 2 mom. upphävs. Förslaget innebär att man inte längre i lagen föreskriver att man endast i undantagsfall mot fastighetsägarens vilja skall uppta ett område i en förteckning som görs upp i syfte att uppfylla landskapets internationella förpliktelser inom naturvården. Ändringen föranleds av en officiell anmärkning från kommissionen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget i framställningen antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Natura 2000 är avsett att bli ett nätverk inom EU av skyddsområden där såväl miljötyper som enskilda arter skall skyddas. Kriterierna för vilka områden som skall tas med i nätverket anges i de två stora direktiven på naturvårdens område, habitatdirektivet och fågeldirektivet.

     Landskapsstyrelsen har redan år 1998 till kommissionen via miljöministeriet, insänt ett förslag till hur Natura 2000 skall genomföras för Ålands del. Vid utpekandet av de områden som föreslås ingå i Natura 2000 har landskapsstyrelsen, såsom framgår av framställningen, haft som målsättning att vid valet mellan flera likvärdiga områden i första hand välja sådana områden vars ägare inte motsätter sig fredningen. Mot bakgrund av att endast tre besvär anförts över att områden upptagits i förteckningen, vilket är att jämföra med ca 15.000 anmärkningar i riket, förefaller samarbetet med markägarna ha fungerat väl. I dag beräknas ca 0,96 procent av landarealen i landskapet utgöra naturskyddsområden. Om landskapsstyrelsens förslag till Natura 2000 genomförs kommer 1,8 procent av landarealen att vara naturskyddad.

     Utskottet, som tagit del av korrespondensen med Europeiska kommissionen i fråga om 21 § 2 mom. i landskapslagen om naturvård, kan konstatera att kommissionen för sin del anser att reglerna för valet av områden till Natura 2000-nätverket i både habitat- och fågeldirektivet är bindande och uttömmande och att ett nytt kriterium,  som i 21 § 2 mom., kan förvränga valet så att sådana områden som är meriterade att bli valda utelämnas och möjligen, andra mindre lämpade väljs.

     I framställningen föreslås, mot bakgrund av kommissionens officiella anmärkning, att bestämmelsen i 21 § 2 mom. ändras. Enligt framställningen kommer den föreslagna ändringen dock inte att medföra någon ändring av den praktiska hanteringen av urvalsprocessen för Natura 2000-nätverket.  Enligt utskottets mening kan det mot bakgrund av kommissionens påpekanden inte anses ändamålsenligt att ändra lagtexten utan avsikt att förändringen skall avspeglas i tillämpningen av lagen. Utskottet konstaterar att det huvudsakliga syftet med de aktuella direktiven är skyddet av naturmiljön och att syftet med 21 § enligt dess ordalydelse, är att landskapet skall uppfylla sina internationella förpliktelser.  Utskottet förutsätter dock att landskapsstyrelsen kan förverkliga Natura 2000 utan konflikter med markägarna.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2000  inbegärt social- och miljö­utskottets yttrande över framställ­ningen.

     Utskottet har i ä­rendet hört naturvårdsintendenten Håkan Kulves.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Andersson, vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Sune Mattsson och Per-Erik Eriksson.

 

Utskottets fö­rslag

 

Med hä­nvisning till det anförda fö­reslår utskottet

 

att Lagtinget måtte anta det i fram­ställ­ningen ingå­ende lagförslagen ­­utan ändringar:

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2000

 

 

 

Ordfö­rande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson