Social- och miljöutskottets betänkande 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2001-08-09

SMU0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Social- och miljöutskottets betänkande om

Ändring av naturvårdslagen

·       Lagutskottets utlåtande nr 1/2000-2001

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 8/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om naturvård ändras så att den möjliggör partiell fridlysning av växt- och djurarter. Ändringen innebär att arter, som inte är i behov av ett lika omfattande skydd som det som fridlysning utgör, kan skyddas mot ett visst slags ingrepp eller störning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i enlighet med landskapsstyrelsens förslag.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att det sedan en tid funnits ett behov av att partiellt fridlysa vissa växt- och djurarter. En partiell fridlysning är avsedd att t.ex. hindra en viss typ av åtgärd som är skadlig för arten. Den partiella fridlysningen kan gälla under hela året eller under en kortare föreskriven tid på året, då arten är i behov av skydd. De arter som kommer ifråga är inte egentligen utrotningshotade. Vissa åtgärder som arterna utsätts för är dock inte i ett längre perspektiv att anse som ett hållbart nyttjande av naturresurserna. 

     Social- och miljöutskottet har inbegärt lagutskottets utlåtande om framställningen. Lagutskottet konstaterar i sitt utlåtande att den gällande definitionen av fridlysning i 14 § 2 mom. landskapslagen om naturvård inte ansetts lämna något utrymme för någon gradering av en fridlysningsåtgärd. Social- och miljöutskottet är ense med lagutskottet om att avvikande former för fridlysning som är mindre genomgripande än de lagen föreskriver förutsätter en ändring av lagen.

     Då avsikten är att införa ett helt nytt begrepp utan att ändra innebörden av det gällande fridlysningsbegreppet föreslår utskottet i likhet med landskapsstyrelsen att bestämmelsen intas i ett nytt moment i 14 § landskapslagen om naturvård.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2001 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Maria Tranblom och naturvårdsintendenten Håkan Kulves.

     Utskottet har dessutom i enlighet med 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Sune Mattsson och Sundman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

 

Mariehamn den 9 augusti 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson