Social- och miljöutskottets betänkande 2/2004-2005

Tillhör ärendet: Handel med utsläppsrätter
Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2004-2005

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2005-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Handel med utsläppsrätter

·      Landskapsregeringens framställning nr 3/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmänt1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs ett system för handel med utsläppsrätter i enlighet med EG:s direktiv. Rikslagstiftningen om utsläppshandel görs i huvudsak tillämplig i landskapet genom s.k. blankettlagstiftning. Avsikten är att genom överenskommelseförordning överföra ansvaret som utsläppshandelsmyndighet till rikets energimarknadsverk, dock så landskapsregeringen skall bevilja utsläppsrätter till verksamheter i landskapet. Utsläppsrätterna skulle beviljas inom ramarna för en utsläppskvot som är tillgänglig enligt avtal med riket.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av språklig respektive lagteknisk natur. Dessutom föreslår utskottet en korrigering av lagtexten samt ett tillägg som reglerar förordningsbehörigheten.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet konstaterar att lagstiftningen är en följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87 som är förenligt med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och med Kyotoprotokollet.            

     Tanken med blankettlagen är att landskapets kraftbolag ska kunna verka under samma förutsättningar som kraftbolag i riket och att landskapet i framtiden kommer att följa de ändringar som sker i rikets lagstiftning på området.

     Blankettlagen kommer att ha retroaktiv verkan så att kraftbolagen i landskapet kommer att tilldelas utsläppstillstånd med start från och med 1 januari 2005. På detta vis kommer de åländska bolagen att behandlas lika som kraftbolagen i riket trots att rikslagen trädde i kraft redan den 4 augusti 2004.

     Utskottet noterar att uppgiftsfördelningen mellan landskapet och riket närmare kommer att regleras i en överenskommelseförordning. Utskottet

har tagit del av utkastet till en sådan förordning och uppmanar landskapsregeringen att i förordningens 2 § 1 mom. tydliggöra att energimarknadsverket, vid tillämpningen av lagen om utsläppshandel i landskapet Åland, skall tillämpa landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd.

     Vid behandlingen av ärendet har det framkommit att det på grund av ett förbiseende inte finns någon bestämmelse i blankettlagen som reglerar landskapsregeringen rätt att utfärda förordningar. Utskottet föreslår därför en ny paragraf som reglerar detta.                   

     Utskottet vill förtydliga framställningens allmänna motiveringar gällande skyldigheten att överlämna utsläppsrätter. Verksamhetsutövaren är varje år är skyldig att överlämna det tilldelade antalet utsläppsrätter som motsvarar de faktiska utsläppen från föregående år. Överlämnandet av utsläppsrätter sker efter att en kontroll av verksamhetsutövarens utsläppsrapport gjorts och ansetts vara tillfredsställande. Dessa utsläppsrätter annulleras därefter. Om verksamhetsutövaren inte överlämnar de förbrukade utsläppsrätterna blir han/hon skyldig att betala en avgift för överskriden utsläppsrätt.            

     Utskottet noterar ytterligare att lagstiftningen innebär att kraftbolagen i landskapet kommer att kunna sälja sina utsläppsrätter på den öppna marknaden. Vid ett eventuellt elavbrott i Sverigekabeln kan landskapet ansöka om de extra utsläppsrätter som kommer att behövas för att täcka det ökade utsläppen. Utskottet konstaterar på basen av detta att de kommande åtgärderna inte är tillräckliga för att stävja klimatförändringen och att mer restriktiva regler kommer att behövas i framtiden.

                     

Detaljmotivering

 

1-3 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

4 § Utskottet har erfarit att avsikten med blankettlagen är att ge landskapsregeringen rätt att tillämpa de förordningar som utfärdats i riket oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreslår. Utskottet föreslår därför en ny paragraf som reglerar landskapsregeringens rätt att med eller utan förändringar anta författningar som utfärdats med stöd av lagen om utsläppshandel. Ändringen torde överensstämma med landskapsregeringens intentioner.

 

5 § (framställningens 4 §) Utskottet föreslår att det andra momentet stryks då det som avses beskrivs i detalj i framställningens 3 mom. Ändringsförslag av språklig natur.

 

Ikraftträdelsebestämmelser Utskottet föreslår att övergångsbestämmelsen preciseras så att det tydliggörs att tillstånd för utsläppsrätter beräknas med den 1 januari 2005 som startdatum trots att lagen träder i kraft senare för landskapets del.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 januari 2005 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamot Harriet Lindeman, VD Henning Lindström från Ålands Energi Ab och VD Jan Kahlroth från Ålands kraftnät Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Göte Winé, Åke Mattsson och Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpning av lagen om utsläppshandel

     Lagen om utsläppshandel (FFS 683/2004) av den 30 juli 2004 skall tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar i lagen om utsläppshandel gäller i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

 

2 §

Tillämpning av hänvisningar i lagen om utsläppshandel

     Om lagen om utsläppshandel hänvisar till bestämmelser i rikslagstiftning och motsvarande bestämmelser finns i landskapslagstiftning skall hänvisningen avse bestämmelser i landskapslagstiftning.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter som enligt lagen om utsläppshandel handhas av myndigheter i riket, sköts i landskapet av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

 

4§ (ny)

L a n d s k a p s f ö r o r d n i n g a r

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om utsläppshandel skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar som landskapsregeringen föreslår.

    

5§ (framställningens 4§)

Avvikelser från bestämmelserna i rikslagstiftningen

     (1 mom. lika som i framställningen.)

     (2 mom. utesluts)

     De utsläppsrätter som skall beviljas anläggningar i undergrupp D för utsläppshandelsperioden 2005–2007 och som motsvarar ett år beräknas genom att den genomsnittliga årliga bränsleförbrukningen under åren 1998–2002 multipliceras med koefficienten för de genomsnittliga specifika utsläppen under åren 1998–2002. Bränsleförbrukningen och koefficienten för de specifika utsläppen beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av tre år under åren 1998–2002, efter att de år med den största respektive den minsta iakttagelsen lämnats obeaktade.

     Den kvot av utsläppsrätter som skall fördelas fastställs av landskapsregeringen, med beaktande av avtal om landskapets andel av Finlands totala utsläppsrätt.

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft. Tillstånd till utsläpp av växthusgaser för åren 2005–2007 för vilka ansökan inlämnas inom två månader från det att lagen trätt i kraft, beviljas retroaktivt från och med den 1 januari 2005.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 22 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund