Social- och miljöutskottets betänkande 2/2007-2008

Tillhör ärendet: Utkomststöd
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Om utkomststöd

·      Landskapsregeringens framställning nr 3/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ändras så att 20 procent av barnbidraget respektive 50 procent av ensamförsörjartillägget inte beaktas som inkomst för barnfamiljer som beviljas utkomststöd. Ändringen föreslås dels för att också de barnfamiljer som samtidigt lyfter utkomststöd skall få ta del av de höjningar av barnbidrag och ensamförsörjartillägg som föreslås i landskapets budget för år 2008, dels för att förbättra de mest utsatta barnfamiljernas ekonomiska situation.

                     

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med beaktande av betänkandets motiveringar och ändringsförslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagförslaget anknyter till landskapsregeringens framställning nr 2/2007-2008 om barnbidrag som utskottet i sitt betänkande nr 2/2007-2008 föreslår att lagtinget skall anta.

     Syftet med detta lagförslag är att säkerställa att också de barnfamiljer som samtidigt lyfter utkomststöd skall få ta del av de höjningar av barnbidrag och ensamförsörjartillägg som föreslås i landskapets budget för 2008 och i förslaget till ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. Utskottet stöder förslaget såsom rättvist och ändamålsenligt med hänvisning till att de föreslagna höjningarna annars inte i praktiken skulle innebära någon ekonomisk förstärkning för familjer som lyfter utkomststöd. Samtidigt konstateras att höjningen av barnbidragen och ensamförsörjartillägget tillsammans med avdraget kommer att innebära en förhållandevis liten förstärkning av familjernas ekonomiska situation. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen utreder om det är möjligt att genom en lagändring undanta hela barnbidraget vid beräkningen av utkomststödet.

     I framställningens motivering föreslår landskapsregeringen att bestämmelserna om justering av grunddelen och beräkning av tilläggsdelen som finns i landskapsförordningen (1998:67) om utkomststöd, tas in i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Genom ett förbiseende har detta förslag dock inte tagits in i lagtexten. Utskottet omfattar förslaget och föreslår en ändring av lagtexten. Samtidigt föreslår utskottet att landskapsförordningen (1998:67) om utkomststöd upphävs eftersom bestämmelser om individens rättigheter och skyldigheter enligt självstyrelselagens 21 § skall utfärdas genom lag.

     Lagförslaget om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen föreslås bli antagen som en budgetlag för att möjliggöra att lagen kan börja tillämpas från den 1 mars 2008. Utskottet finner att det skulle vara lika angeläget att se till att detta lagförslag kan träda i kraft och börja tillämpas från samma datum. Utskottet föreslår därför att både lagtinget och landskapsregeringen prioriterar lagförslaget så att det kan träda i kraft så snabbt som möjligt.

     I övrigt förordas lagförslaget med hänvisning till framställningens motiveringar.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 november 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ordföranden Ann Eriksson i PusselFamiljen r.f., socialsekreteraren Jessica Eriksson från Mariehamns stad och avdelningschefen Carina Strand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström, ledamöterna Carina Aaltonen och Roger Jansson samt ersättaren Gun Carlson.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 3 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagen 2002/80, samt

     fogas till lagen nya 5 och 6 §§ som följer:

 

2 §

     (Lika som framställningen).

 

5 §

J u s t e r i n g   a v   g r u n d d e l e n

     Grunddelens belopp justeras årligen i januari månad i samma proportion som den del av konsumentprisindex för Åland som motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen.

 

6 §

B e r ä k n  i n g   a v   t i l l ä g g s d e l e n

     Utkomststödets tilläggsdel beräknas så att den täcker

     1) boendekostnader i behövlig utsträckning,

     2) andra nödvändiga hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen,

     3) utgifter för barnomsorg samt

     4) utgifter som anses nödvändiga på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapsförordningen (1998:67) om utkomststöd.

 

 

Mariehamn den 30 november 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson