Social- och miljöutskottets betänkande 2/2008-2009

Tillhör ärendet: Oljeutsläppsavgift
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Oljeutsläppsavgift

·      Landskapsregeringens framställning nr 24/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Nuvarande reglering av oljeutsläpp och synpunkter på införande av oljeutsläppsavgift 1

Administrationen av oljeutsläppsavgift 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en administrativ avgift ska kunna påföras fartygsägare eller -redare för brott mot förbudet att släppa ut olja i landskapets sjöterritorium. Härvid föreslås att bestämmelserna om oljeutsläppsavgift i rikslagstiftningen görs tillämpliga. Syftet är att få en bättre efterlevnad av regelverket och således förebygga att oljeutsläpp överhuvudtaget sker.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag med i betänkandet angivna ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

 

Allmän motivering

 

Nuvarande reglering av oljeutsläpp och synpunkter på införande av oljeutsläppsavgift

 

Åtgärder i syfte att skydda Östersjön är viktiga för livsbetingelserna på Åland. Utskottet uppfattar att framställningens möjliga faktiska effekt på Östersjöns tillstånd sannolikt är begränsad eftersom de stora farlederna från Finska viken till södra Östersjön inte passerar den del av Finlands territorialvatten som utgör landskapets område, inom vilket landskapet har lagstiftningsbehörighet i enlighet med 2 § självstyrelselagen (1991:71). Oljeutsläpp är redan idag straffbara i enlighet med gällande lagstiftning. I 17 § landskapslagen om bekämpande av oljeskador (1977:16) finns straffbestämmelser för den som uppsåtligen eller av grovt vållande förorsakar oljeskada. Utskottet har erfarit att oljeutsläpp mycket sällan skulle ha skett på den del av Finlands territorialvatten som utgör landskapets område. Utskottet ser dock förslaget som positivt då det utgör ett led i värnandet om Östersjön och då det är en avskräckande sanktion som bidrar med att säkerställa att landskapets område inte uppfattas som någon frizon när det gäller oljeutsläpp och då det möjliggör att mindre oljeutsläpp kan beivras utan att ärendet underställs behandling i enlighet med ovan nämnd lagstiftning.

     Utskottet har erfarit att beredskapen i hamnarna att ta emot olja och oljehaltigt vatten är tillfredsställande. Det är dock sällan förekommande att så sker eftersom fartyg i tidtabellbunden trafik erhåller undantag från bestämmelserna i 11-13 §§ landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester (2003:58) med stöd av 14 § samma lag. 

 

Administrationen av oljeutsläppsavgift

 

I fråga om lagstiftningsbehörigheten konstaterar utskottet att förslaget huvudsakligen hör till området för natur- och miljövård vilket faller under landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § punkt 10 självstyrelselagen. Enligt grundlagsutskottet är oljeutsläppsavgiften inte en straffrättslig påföljd utan en administrativ påföljd av straffkaraktär (GrUU 32/2005). Avgifter till landskapet hör till landskapets behörighet enligt 18 § punkt 5 självstyrelselagen. Enligt 23 § självstyrelselagen ankommer förvaltningen i angelägenheter som hänförts till landskapets lagstiftningsbehörighet på självstyrelsemyndigheterna.

     Med utgångspunkt från hur utskottet uppfattar behörighetsfördelningen i självstyrelselagen har utskottet föreslagit ett antal förändringar av det i framställningen ingående lagförslaget så att utgångspunkten blir att avgiften uppbärs och administreras av landskapets myndigheter. Landskapet har inte behörighet att lagstifta om rätten att avbryta ett fartygs resa för att ta oljeprov, vilket framgår av framställningens allmänna motivering. Detta måste således ske i enlighet med rikslagstiftningen och genom rikslagstiftningens försorg.                 

     Utskottet har erfarit att gränsbevakningsväsendet har erforderliga resurser och beredskap av att påföra oljeutsläppsavgiften och att Ålands polismyndighet i dagsläget saknar motsvarande resurser varför avgiftens påförande enligt framställningen i huvudsak är tänkt att handhas av gränsbevakningsväsendet. Av denna anledning föreslår utskottet att landskapsregeringen med riksmyndigheterna avtalar om att överföra de förvaltningsuppgifter som enligt denna lagstiftning ankommer på landskapsmyndigheterna till riksmyndigheterna på basen av en överenskommelseförordning. 

     Landskapsregeringens avsikt, enligt vad utskottet erfarit, var att oljeutsläppsavgiften skulle bli erlagd till staten till skillnad från vad som framgår av framställningen under rubriken ”Huvudsakligt innehåll”. Utskottet anser dock att utgångspunkten bör vara att avgiften ska tillfalla landskapet men att landskapsregeringen kan överföra de uppgifter som sammanhänger med administrationen av avgiften på riksmyndigheterna i enligt med vad som ovan nämnts.

 

Detaljmotivering

 

15a § Utskottet föreslår justeringar av 1 mom. till följd av att påföljden inte är att beteckna som ett straff utan som en administrativ påföljd.

     I fråga om 3 mom. föreslår utskottet att utgångspunkten ska vara att landskapsregeringen handhar påförandet av avgiften. Utskottet noterar att varken landskapsregeringen eller någon annan landskapsmyndighet idag har resurser för detta och förslår att landskapsregeringen reglerar frågan genom en överenskommelseförordning tillsammans med riksmyndigheterna.

     Utskottet föreslår att framställningens 4 mom. utgår eftersom besvärsvägarna i fråga om förvaltningsrättskipning regleras i självstyrelselagen.

     Utskottet föreslår slutligen ett nytt 4 mom. där det framgår att landskapsregeringen kan överföra de förvaltningsuppgifter som påförs landskapet på i riket för motsvarande uppgifter behöriga myndigheter på basen av förfarandet enligt 32 § självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, lagberedaren Olle Ekström, landshövdingen Peter Lindbäck, enhetschefen Björn Andersson, oljeskyddschefen Göran Holmberg, kommodor Henrik Wärnhjelm från gränsbevakningen (per telefon), hamnkaptenen Jan Sundström från Mariehamns stad, hamnkaptenen Rein Metsik från Eckerölinjen Ab och VD Tor-Erik Söderlund Långnäs hamn Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

3 §

     (Lika som i framställningen)

 

15a §

     Den som trots förbudet i 2 § släpper ut olja i landskapets sjöterritorium påförs en påföljdsavgift (oljeutsläppsavgift), om inte omfattningen och verkningarna av ett utsläpp är av ringa betydelse. Bestämmelserna i 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (FFS 300/1979) om när oljeutsläppsavgift påförs, om säkrande av en oljeutsläppsavgiftsfordran samt om oljeutsläppsavgiftens belopp och om vem som ska betala avgiften ska tillämpas i landskapet.

     (2 mom. lika som i framställningen).

     (Uteslutning) Förvaltningsuppgift som i enlighet med i 1 mom. avsedda riksförfattningar ankommer på en myndighet i riket ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     (4 mom. utesluts).

     Landskapsregeringen kan med stöd av 32 § självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1-3 mom. i enlighet med en överenskommelseförordning överförs på rikets myndigheter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 8 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte