Social- och miljöutskottets betänkande 2/2010-2011

Tillhör ärendet: Luftkvalitet
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Luftkvalitet

·      Landskapsregeringens framställning nr 9/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

                                                                                      

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Enligt förslaget ska det i denna lag intas bestämmelser om luftkvalitet, luftkvalitetsplaner, handlingsplaner på kort sikt, förfarande för när planer ska göras upp och när upplysningar ska lämnas in, överskridning av gränsvärden orsakad av sandning, förlängning av tidsfristen för gränsvärdena för kvävedioxid samt kvalitetssäkring av mätningar och undersökningar. Förslaget möjliggör för landskapsregeringen att utfärda detaljbestämmelserna ifråga vilket i sin tur medför att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, nedan kallat luftkvalitetsdirektivet, implementeras fullständigt i landskapslagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med föreslagen ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Enligt gällande lagstiftning har landskapsregeringen genom landskapsförordning (2001:38) gjort vissa statsrådets beslut och förordningar tillämpliga i landskapet varigenom rikets normer avseende luftkvaliteten gjorts tillämpliga i landskapet.

     Landskapsregeringens lagförslag syftar nu i första hand på att genomföra rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Avsikten är att då lagen trätt i kraft anta en ny landskapsförordning som gör den förordning som nu bereds inom statsrådet tillämplig i landskapet.

 

Detaljmotivering

 

53g § Utskottet föreslår att 2 mom. utgår eftersom förordningsfullmakterna i 11 kapitlet i miljöskyddslagen är tillräckliga.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, byråchefen Helena Blomqvist och lagberedaren Mathias Lundqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2008:124) om miljöskydd nya 53a - 53g §§ som följer:

 

53a – 53f §§

(Lika som i framställningen.) 

 

53g §

Kvalitetssäkring av mätningar och undersökningar

(1 mom. lika som i framställningen.)    

(2 mom. utesluts). 

__________________

 

     (Lika som i framställningen.)

 

 

 

Mariehamn den 11 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte