Social- och miljöutskottets betänkande 2/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet

·       Landskapsregeringens lagförslag 5/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Utskottets överväganden. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol. Hänvisningen till rikets alkoholförordning i landskapslagen ersätts i förslaget med en delegeringsbestämmelse enligt vilken landskapsregeringen i landskapsförordning kan göra rikets alkoholförordning tillämplig i landskapet samt utfärda andra bestämmelser om alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av ingressen.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget som klargör vilken lagstiftning som är tillämplig på alkoholservering ombord på färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet samt vilka myndigheter som ska utöva tillsyn ombord på de färdmedel som lagen omfattar. Lagförslaget är i första hand tillämpligt på passagerarfärjorna med hemmahamn i landskapet. Eftersom det för närvarande inte finns luftfartyg registrerade i landskapet konstaterar utskottet att det tillsvidare inte är aktuellt att utöva tillsyn över alkoholservering i flygplan som trafikerar på Åland. Utskottet ser det som positivt att bestämmelserna om alkoholservering på de finskflaggade fartygen harmoniseras genom lagförslaget.

     Under beredningen har utskottet fått information om aktuella samarbeten och utbildningar som syftar till att förebygga de problem som har samband med hög alkoholkonsumtion på passagerarfartyg. Samtliga passagerarrederier som trafikerar Åland deltar i ett samarbetsprojekt benämnt Safe Baltic Cruises som finansieras av Central Baltic som är ett europeiskt territoriellt samarbetsprogram. Genom programmet finansieras gränsöverskridande projekt runt Östersjön. Projektets partners är polismyndigheterna i Stockholm, Åbo, Tallinn och på Åland samt STAD. Inom projektet finns samarbetspartners inom rederinäringen och tillsynsmyndigheter. Projektet Safe Baltic Cruises syftar till att utveckla brottsförebyggande metoder som kan användas av rederierna själva samt att förbättra det gränsöverskridande polissamarbetet mellan Sverige, Finland, Estland och Åland. Projektet består dels av brottsförebyggande arbete kopplat till ansvarsfull alkoholservering dels av samverkan mellan de olika ländernas polismyndigheter. Vidare syftar projektet till att utveckla och kommunicera en samsyn på hur alkoholtillsynen på färjorna ska se ut i framtiden.

     Inom projektet ges utbildning i ansvarsfull alkoholservering till berörd personal. Utbildning ges inom STAD som är ett programområde inom Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) som studerar, prövar och utvecklar preventiva insatser inom alkohol- och drogområdet. Målet med utbildningen om ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger i restaurangmiljöer. Avsikten är dessutom att bidra till att utveckla en bättre restaurangkultur. Ansvarsfull alkoholservering innebär i praktiken att inte servera alkohol till underåriga gäster, att inte servera alkohol till märkbart berusade gäster och att bli bättre på att förutse risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt.

 

Utskottets överväganden

 

Utskottet anser att det pågående arbetet inom det här området är mycket positivt för näringen, myndigheterna och för samhället som helhet.

     Utskottet förutsätter att landskapsregeringen ser till att Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet har tillräckliga resurser för den tillsyn som ska utövas enligt lagen.

     Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av ingressen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vice VD Jan Hanses (per telefon), lagberedaren Mathias Lundqvist, miljöskyddsinspektör Camilla Nyberg-Selander, avdelningschefen Carina Strand, överkommissarien Lars-Ole Styrström och restaurangchefen Bodil Ståhl.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol samt lagens 1 §, 3 § 1 mom. och 5 § 2 mom., av dessa rubriken samt 1 § och 5 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen (2007/86) och 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen (2007/127) samt

     fogas till lagen en ny 5a § som följer:

 

(Rubriken, 1, 3, 5 och 5a §§ lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 28 februari 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson