Social- och miljöutskottets betänkande 2/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Meddelande om Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016

·       Landskapsregeringens meddelande nr 3/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning.

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens förslag till ett nytt handlingsprogram mot riskbruk och missbruk för åren 2013-2016 har utarbetats av en av landskapsregeringen tillsatt politisk kommitté. Handlingsprogrammet omfattar områdena alkohol, narkotika, tobak, doping och spel (ANDTS) och fokuserar på samarbete, tidiga insatser och attitydförändringar. Programmets målsättningar är en nolltolerans av bruk av ANDTS hos barn och ungdomar under 18 år, att höja åldern för eller helt eliminera alkoholdebut, att minska den totala alkoholkonsumtionen, att begränsa alkoholens negativa effekter, att höja åldern för eller eliminera tobaksdebut, att minska det totala tobaksbruket, att begränsa tobakens negativa effekter, att skapa ett narkotika- och dopingfritt samhälle, att begränsa narkotikans, dopingens och läkemedelsmissbrukets negativa effekter, att motarbeta spelberoende och begränsa dess negativa effekter samt motarbeta negativa trender och beteenden som kan skapa riskbruk och missbruk.

     Handlingsprogrammet innehåller beskrivningar av vilka konkreta åtgärder som planeras vidtas under programperioden samt vem eller vilka som ansvarar för att de genomförs. Åtgärderna i handlingsprogrammet syftar till att skapa och upprätthålla nyktra zoner för gravida, barn och ungdomar, idrott, skola, arbete och trafik.  

     Åtgärder som handlingsprogrammet innehåller är bland annat att tillsynen över privat och offentlig socialvård samt för brott mot tobakslagen ska överförs till ÅMHM. Vidare ska ett förslag till ny tobakslag utarbetas, tobaksavvänjningsverksamhet inledas vid Ålands hälso- och sjukvård samt ett kostnadsfritt telefonnummer öppnas till sluta-röka-linjen i Sverige. En 18-års åldersgräns för penningspel planeras införas i lotterilagstiftningen och en ny tillsynsmyndighet skapas för övervakningen av PAF. Gränsen för grovt rattfylleri ska sänkas till 0,8 promille och rattfylleriförseelse införas i trafikbrottslagstiftningen för alkolhalter mellan 0,2-0,49 promille. Även promillegränserna för sjötrafikbrott ska ses över. Skyldighet för medicinsk personal att anmäla när en person på grund av medicinska problem inte längre är lämplig att köra bil ska införas i körkortslagstiftningen. Enkätundersökningen Hälsa i skolan ska genomföras vartannat år och undersökningen om ålänningars missbruk och riskbruk inom hela ANDTS-området vart femte år. Projektet Ansvarsfull alkoholservering ska bli en del av ordinarie verksamhet. Tredje sektorn ska årligen arrangera seminarier och informationstillfällen för att sprida information om risk- och missbruk till både allmänhet och myndigheter. Samtliga kommuner ska upprätta handlingsplaner för sitt arbete på området senast 31.5.2015. Även landskapsregeringens planer och policyn på området ska ses över och uppdateras. Slutligen ska alla föreningar som erhåller PAF-bidrag upprätta en missbrukspolicy och en handlingsplan för hur de ska förebygga, upptäcka och hantera missbruk.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringens förslag till handlingsprogram mot riskbruk och missbruk för åren 2013-2016 är tillkommet på basis av ett förslag från en politisk kommitté som landskapsregeringen tillsatte i december år 2011 och vars uppdrag var att revidera landskapets alkohol- och narkotikapolitiska program. Kommittén beslöt att utvidga sitt uppdrag till att omfatta hela ANDTS-området.

     Enligt landskapsregeringen är programmets övergripande målsättning att förebygga, förhindra, begränsa och hantera både riskbruk och missbruk av ANDTS. Programmets fokus ligger på samarbete, tidiga insatser och attitydförändringar. En politisk referensgrupp, en styrgrupp och en operativ grupp har tillsatts för att i samverkan medverka till handlingsprogrammets förverkligande samt för att upprätthålla en kontinuerlig dialog inom hela åtgärdskedjan. Tanken är att de myndigheter och organisationer som finns representerade i styrgruppen eller i operativa gruppen även ska göra upp egna åtgärdsprogram utgående från handlingsprogrammets målsättningar.  Även kommunerna förväntas uppgöra egna konkreta åtgärdsprogram utgående från handlingsprogrammets målsättningar. För att effektivisera och förbättra samordningen av det förebyggande arbetet inom risk- och missbruksområdet inom den offentliga sektorn och tredje sektorn har ett projekt,  Vision nolltolerans, inletts vid Folkhälsan. En projektledare med uppgift att bland annat samordna och bistå kommunerna och tredje sektorn har anställts.   

     Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande sociala och medicinska skadeverkningar som orsakar samhället betydande kostnader. Utskottet anser därför att det är angeläget att det tas ett samlat grepp om frågorna och att det kontinuerligt bedrivs ett aktivt arbete på ANDTS-området med särskilt fokus på barn och unga och förebyggande insatser.  

 

 

Verkställda eller påbörjade åtgärder

 

 Handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk har i praktiken delvis tillämpats sedan år 2013, vilket innebär att en del av de åtgärder som beskrivs i meddelandet antingen redan har verkställts eller påbörjats.

     Utskottet har erfarit att tillsynen över socialvården har överförts till ÅMHM från och med den 1 januari 2014. Målsättningen är att ett förslag till reviderad tobakslag ska föreläggas lagtinget under år 2015. Arbetet med revideringen av lotterilagstiftningen, införandet av 18-års åldersgräns för penningspel i lagstiftningen samt skapandet av en ny tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka PAF:s spelverksamhet pågår. Utarbetandet av ett lagförslag om ändrade promillegränser har påbörjats och planeras överlämnas till lagtinget under mars månad år 2015. Förslaget till ny körkortslag med bland annat skyldighet för läkare att meddela polismyndigheten när en person inte längre är lämplig att inneha körkort på grund av medicinska skäl har överlämnats till lagtinget. Broschyren ”Det är okej att ringa oss” har uppdaterats och distribuerats. Tonårsparlören har distribuerats till elever i årskurs 6. Den politiska referensgruppen, styrgruppen och operativa gruppen har tillsatts. Tobaksavvänjningsprojektet vid Ålands hälso- och sjukvård har inletts under året. Slutligen har Institutets för hälsa och välfärd undersökning Hälsa i skolan genomförts planenligt år 2013 och PAF arrangerat ett internationellt seminarium med fokus på spelansvar under hösten år 2013.     

 

Inställningen till droger

 

Utskottet har erfarit att ungas inställning till droger som cannabis har blivit allt mer liberal och tillåtande och liknar den som unga har till alkohol. Även droger som spice förekommer numera på Åland. Utskottet befarar att den liberala inställningen kan leda till ett ökat antal användare och därmed till ökade problem för såväl den enskilda individen som för samhället.  

     Utskottet finner utvecklingen mycket oroväckande och uppmanar landskapsregeringen att i sitt arbete lägga särskild vikt vid att få till stånd en attitydförändring och ökad medvetenhet om de hälsorisker som är förenade med användandet av droger.

     

Dataspelsberoende

 

Utskottet har erfarit att dataspelsberoende och överdrivet dataspelande bland barn och unga är ett växande problem som behöver uppmärksammas.

Dataspelandet är idag en populär fritidssysselsättning bland barn och unga som förutom att vara lek och underhållning också är ett sätt att umgås. Dataspelandet kan främja förmågan att samarbeta med andra och att tänka strategiskt. Ett dataspelande som övergår till ett dataspelsberoende kan dock få allvarliga konsekvenser på såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Dataspelsberoende leder vanligtvis till att skola eller arbete försummas och att de sociala relationerna till familj och vänner försämras. Depression, ångest, koncentrationssvårigheter och aggressioner är andra konsekvenser som kan följa av ett dataspelsberoende.

     Utskottet noterar att dataspelsberoende inte överhuvudtaget berörs i handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk. Enligt utskottet bör åtgärder för att förebygga och bryta dataspelsberoende inkluderas i handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk.

 

Promillegränser

 

Enligt meddelandet avser landskapsregeringen föreslå att gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 till 0,8 promille. För att minska olyckshändelserna i trafiken och påverka attityderna till alkohol i samband med bilkörning avser landskapsregeringen även föreslå att en lindrigare grad av rattfylleri, rattfylleriförseelse, införs i trafikbrottslagstiftningen för alkoholhalter mellan 0,2 - 0,49 promille.   

     Utskottet välkomnar en sänkning av gränsen för grovt rattfylleri från 1,2 till 0,8 promille. Enligt vad utskottet har fått erfara är dock införandet i trafikbrottslagstiftningen av en lindrigare grad av rattfylleri, rattfylleriförseelse inte helt okomplicerat. Vid misstanke om att en förare gjort sig skyldig till rattfylleri fastställs idag alkoholhalten i blodet genom användande av en precisionsalkometer eller genom ett blodprov. Användande av precisionsalkometer och tagande av blodprov definieras som kroppsbesiktning som endast kan tillgripas under de förutsättningar som anges i rikets tvångsmedelslag (FFS 806/2011). Enligt tvångsmedelslagen kan endast en förare som är misstänkt för rattfylleri, inte rattfylleriförseelse tvingas till att genomgå en kroppsbesiktning. Det är således inte möjligt att tvinga en person misstänkt för rattfylleriförseelse att blåsa i en precisionsalkometer eller lämna blodprov.

     Utskottet har erfarit att alternativet att ändra brottsrubriceringen rattfylleriförseelse till rattfylleri för att möjliggöra tillämpning av tvångsmedelslagens bestämmelser om kroppsbesiktning inte heller är oproblematiskt, eftersom det skulle innebära att det då finns en diskrepans mellan det trafikbrott som rubriceras som rattfylleri på Åland och i riket. 

     Utskottet avser inte att i detta skede ta ställning till införandet av rattfylleriförseelse i trafikbrottslagstiftningen på grund av det oklara läget.

 

Ansvarsfull alkoholservering

 

Metoden Ansvarsfull alkoholservering utvecklades i Sverige under åren 1995-2004 som en del av projektet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Metoden syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga. Metoden bygger på ett strukturerat och långsiktigt arbete som består av flera delar; samverkan mellan branschen och myndigheter, utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt förbättrad tillsyn. Flera studier har visat att metoden leder till minskat våld. Landskapsregeringen arrangerade utbildning i metoden på 1990-talet och återupptog den år 2013. Utskottet har erfarit att den utbildning som arrangerades år 2013 var mycket uppskattad av deltagande aktörer och välkomnar att projektet ansvarsfull alkoholservering från och med nästa år blir permanent.

 

Krogarnas öppethållningstider

 

Landskapsregeringen uppger i meddelandet att det kan bli aktuellt att överväga tidigarelagda stängningstider för krogarna om utvärderingen av projektet Ansvarsfull alkoholservering inte visar sig ha önskad effekt.

     I landskapsregeringens utvärderingsrapport av projektet Ansvarsfull alkoholservering konstateras att polisen under år 2013 gjorde 211 stycken gripanden i enlighet med polislagens bestämmelser om gripande. Grunden för gripandena var i en absolut majoritet av fallen att personen inte kunde ta vara på sig själv eller utgjorde en fara för sig själv eller andra på grund av alkoholberusning. Av utvärderingen framgår även att under perioden 1.1-11.11.2013 inkom 152 stycken ingripandeanmälningar från utskänkningsställen i Mariehamn. Ingripandeanmälningar till ställen nära utskänkningsställena, exempelvis Nygatan är inte medräknade. Mellan år 2012 och 2013 ökade antalet gripanden med 12 procent.   

     Utskottet noterar att utvärderingen av projektet Ansvarsfull alkoholservering genomfördes då projektet pågått endast ett år, vilket innebar att den statistik gällande våldsbrott, misshandel och tillsyn som presenteras i utvärderingen hänför sig till år 2013, dvs till samma år som projektet Ansvarsfull alkoholservering inleddes. Eventuella förändringar i statistiken kan således inte med säkerhet anses bero på projektet Ansvarsfull alkoholservering. De utvärderingar av metoden som STAD och Statens folkhälsoinstitut har gjort tidigare har baserat sig på projekt som pågått mellan 5-13 år.

     Utskottet konstaterar således att det inte utgående från den utvärdering av projektet Ansvarsfull alkoholservering som gjorts ännu är möjligt att ta ställning till om projektet haft avsedd effekt och till behovet av en tidigareläggning av krogarnas stängningstider.

 

Energidrycker

 

Landskapsregeringen konstaterar i meddelandet att forskningsresultaten om de koffeinhaltiga energidryckernas farlighet varierar, men att det råder enighet om att det finns risker med att konsumera energidrycker i samband med fysisk ansträngning och graviditet samt i kombination med alkohol. Även barns konsumtion av energidrycker har konstaterats innebära risker, eftersom redan en liten mängd koffein hos barn kan leda till negativa effekter som exempelvis hjärtklappning och huvudvärk.   

     Utskottet finner det positivt att landskapsregeringen avser att utföra en grundlig utredning om energidryckerna och deras effekter innan beslut fattas om att eventuellt föreslå införandet av en18-års åldersgräns för köp av energidrycker.       

 

Hälsotrend

 

Utskottet har erfarit att det idag råder en hälsotrend bland ungdomar. Ungdomarna är måna om sin hälsa och medvetna om kostens och träningens betydelse för det egna välmåendet. Resultatet från den senaste undersökningen av Hälsa i skola visar även att ungdomar motionerar i högre utsträckning än tidigare. Ungdomars minskade alkoholkonsumtion och minskade bruk av tobak antas vara en följd av den rådande hälsotrenden. Utskottet finner den rådande trenden positiv och framhåller vikten av att ungdomar och övriga uppmuntras till ett hälsosamt leverne samt deltagande i motionsaktiviteter och andra hälsofrämjande aktiviteter.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 mars 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, ministern Fredrik Karlström, ungdomspolisen Nicolai Båsk, krögaren Cia Borg, vd:n Ann-Louise Djupsund från Hotell Arkipelag Ab, tullchefen Eva Enges, klinikchefen Eva Eriksson från ÅHS:s psykiatriska klinik, kommissarien Eva Fellman, sjukskötaren Marika Lindström från ÅHS, sjukskötaren Martina Holländer från ÅHS, spelansvarschefen Daniela Johansson från PAF, föreståndaren Kari Kärki från Eckerökollektivet, fältaren Sandra Lindberg från Mariehamns stad, socialskyddsinspektören Gunilla Lindqvist, verksamhetsledaren Hannah Lundberg från Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamns stad, lagberedaren Patrik Lönngren, miljöskyddsinspektören Camilla Nyberg-Selander från ÅMHM, skolkuratorn Pernilla Silvander från ÅHS, fältaren Simon Påvals från Mariehamns stad, projektledaren Alexandra Walk-Liljeroos från Folkhälsan på Åland och skolhälsovårdaren Mona Verho från ÅHS.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar,  viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 9 december 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand