Social- och miljöutskottets betänkande 2/2018-2019

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Cancerscreening, en vinst för alla

·       Åtgärdsmotion nr 7/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I vtm. Veronica Thörnroos åtgärdsmotion föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att anslå budgetmedel så att alla ålänningar kostnadsfritt under 2018 bereds möjlighet till att få sina födelsemärken ”prickar” kontrollerade.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt 27 § i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård ska Ålands hälso- och sjukvård ordna screening i enlighet med det nationella screeningsprogrammet. Vad som ingår i det nationella screeningsprogrammet framgår av statsrådets förordning om screening (FFS 339/2011).  Enligt förordningen ordnas screening för att upptäcka bröstcancer och livmoderhalscancer samt under graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser och grava anatomiska avvikelser. Screening av huden ingår inte i det nationella screeningsprogrammet. Det är dock alltid möjligt att kontakta Ålands hälso- och sjukvård för en bedömning av prickar och hudförändringar. Ålands Cancerförening r.f. arrangerar även årligen under två dagar så kallade prickdagar vid vilka cirka 400 personer ges möjlighet att få sina prickar och hudförändringar undersökta av hudläkare. Ett till två fall av malignt melanom brukar upptäckas varje år. 

     Ålands hälso- och sjukvård kan då det är medicinskt motiverat med stöd av 27 § i landskapslagen om hälso- och sjukvård utöver screening som ingår i det nationella screeningsprogrammet ordna screening och hälsoundersökningar i syfte att konstatera en viss sjukdom eller dess förstadium och för att upptäcka sjukdomsalstrare. I 55 § i landskapslagen om hälso- och sjukvården finns en förordningsfullmakt som stadgar att närmare bestämmelser om screening kan utfärdas genom förordning.

     Grunden för att ordna screening är vetenskapligt baserad kunskap om nyttan av en tidig diagnos och vård när det gäller en viss sjukdom. Utskottet har erfarit att det är viktigt att man innan man inleder annan screening än sådan som ingår i det nationella screeningsprogrammet gör en granskning av den sjukdom som screeningen gäller och dess utbredning samt en bedömning av screeningsmetoderna, screeningens effekt, organisering och totala kostnader samt etiska frågor i anslutning till screeningen. Det är även  viktigt att screeningen sker kontinuerligt när man en gång fattat beslut om införa den.                   

     Utskottet konstaterar att någon förordning om att utvidga screeningsprogrammet utöver det som föreskrivs i det nationella screeningprogrammet inte har antagits. I landskapets budget för år 2018 sägs dock att landskapsregeringens hälso- och sjukvårdsbyrå tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård, föreningar och privata aktörer ska ta fram vilka utvecklingsbehov det finns inom cancerscreening. Utskottet har erfarit att arbetet med att bedöma och ta ställning till på vilka områden screening eventuellt ytterligare kunde införas inte har verkställts på grund av att landskapsläkartjänsten har varit obesatt. Landskapsläkartjänsten är nu besatt och utskottet har erfarit att det planerade arbetet kommer att inledas. I det sammanhanget bör även ställning tas till om screeningen bör utvidgas till att omfatta screening av prickar och andra hudförändringar.    

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, avdelningschefen Bengt Michelsson, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen och verksamhetsledaren Monica Toivonen från Ålands Cancerförening r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 7/2016-2017.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand