Social- och miljöutskottets betänkande 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2019-2020

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2019-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av avfallslagstiftningen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Med landskapets avfallslagstiftning har rikets avfallslag (FFS 646/2011) med vissa avvikelser att gjorts tillämplig. Landskapsregeringen föreslår att det i landskapets avfallslag görs en avvikelse från ett krav i rikslagstiftningen på kommuner att använda en dataplattform, då det bedöms vara obehövligt att ställa ett sådant krav på kommunerna.

     Bakgrunden är att rikslagen ändras från och med den l januari 2020 så att kommunerna åläggs använda en av staten ordnad dataplattform för flöden i den kommunala avfallshanteringen. Syftet är att underlätta bedömningar av om utbudet av avfallstjänster är tillräckligt.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att det i landskapsförordning ska kunna beslutas om undantag från tillståndskravet för verksamheter som återvinner eller bortskaffar avfall, i de fall särskilda villkor har fastställts för detta. Dessutom föreslås en komplettering i lagens straffbestämmelse.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar förslaget enligt vilket det inte ska finnas ett krav på att de åländska kommunerna ska använda den dataplattform som genom en ändring av rikets avfallslag blir obligatorisk för kommunerna i riket. Enligt lagförslaget kan kommunerna på Åland dock välja att använda sig av dataplattformen som förhoppningsvis ska fungera även på svenska. Utskottet föreslår därför att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

     Syftet med dataplattformen för avfall och biflöden är att göra det lättare att påvisa bristande utbud av tjänster som rör kommunens avfallshanteringsskyldighet, att göra förfarandena smidigare samt förbättra transparensen och främja konkurrensneutraliteten inom avfallsbranschen. Eftersom dataplattformen inte blir obligatorisk på Åland bör landskapsregeringen enligt utskottets mening se över alternativa möjligheter att på Åland åtgärda bristerna i utbudet av avfallshanteringstjänster samt öka insynen i processerna.

     Utskottet noterar att förslaget kan innebära lägre administrativa kostnader för någon kommun i jämförelse med om ingen lagändring skulle göras vilket skulle leda till ökade kostnader då kommunerna skulle tvingas att i likhet med kommunerna i riket använda sig av dataplattformen. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Olle Ekström, förbundsdirektören Magnus Sandberg samt verksamhetsledaren vid Mise Sofie Dahlsten.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna, Stellan Egeland,  Jesper Josefsson och Simon Holmström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 12 november 2019

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson