Social- och miljöutskottets betänkande 2/2021-2022

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2021-2022

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2022-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Fyrverkerierna måste begränsas

·      Medborgarinitiativ nr 1/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Initiativtagarnas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Bakgrund. 1

Utskottets ställningstagande. 3

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Initiativtagarnas förslag

 

Ett medborgarinitiativ undertecknat av Pernilla Hägglund och Eva Eriksson jämte 1 142 i senaste lagtingsval röstberättigade medborgare har den 10 juni 2021 inlämnats till lagtinget.

     I syfte att minska de olägenheter som fyrverkerier orsakar djuren föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ett lagförslag om att fyrverkeriförsäljning till privatpersoner förbjuds på Åland och att planerade fyrverkerishower av anlitad aktör får fortsätta på bestämda platser och tider, i regel endast klockan 00.00 samt upp till 30 minuter därefter.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt 29 § i lagtingsordningen (2011:97) för Åland har minst 1 000 personer med rösträtt i senaste lagtingsval rätt att lämna in ett medborgarinitiativ till lagtinget. Initiativet ska enligt 33 § i arbetsordningen (2015:87) för Ålands lagting innehålla ett förslag i form av en lagtext eller ett förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas. Utskottet konstaterar att det aktuella medborgarinitiativet uppfyller de lagstadgade kriterierna för att initiativet ska kunna tas upp till behandling.

 

Bakgrund

 

Negativa konsekvenser av användning av fyrverkeripjäser

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att användandet av fyrverkeripjäser för med sig en rad olägenheter och risker för människor, djur och natur. Ljudet från fyrverkeripjäser kan upplevas som skrämmande och stressande av både människor och djur. Fyrverkeripjäserna innehåller även många miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids och skräpar ned i naturen. Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan dessutom medföra allvarliga person- och egendomsskador. 

 

Gällande lagstiftning

 

Frågeställningarna i medborgarinitiativet berör ett flertal rättsområden inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Explosiva varor som inte rör rikets säkerhet, allmän ordning- och säkerhet, brand- och räddningsväsendet, natur- och miljövården, djurskydd och näringsverksamhet är alla områden som faller inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § punkt 35 och 18 § punkterna 6, 10, 17 och 22 i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Bestämmelser om användning av fyrverkeripjäser finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen, som gjorts tillämplig på Åland genom landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. På användningen tillämpas dessutom statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (FFS 819/2015), nedan övervakningsförordningen, och statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (FFS 1101), nedan säkerhetsförordningen, vilka gjorts tillämpliga på Åland genom  landskapsförordning (2007:99) om riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.   

     Enligt 83 a § i kemikaliesäkerhetslagen får inte för konsumentbruk överlåtas fyrverkeripjäser som genom stor explosionskraft eller rörelseenergi orsakar fara för människor, djur eller egendom, stör människors trivsel till följd av högt ljud eller tänds på annat sätt än genom låga. Fyrverkeripjäser ska enligt 91 § 1 mom. i kemikaliesäkerhetslagen användas så att användningen inte medför risk för skada på person eller egendom. Vid användningen av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon enligt 91 § 2 mom. Användningen av fyrverkeripjäser ska enligt 91 § 3 mom. i regel på förhand anmälas till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan fatta beslut i saken, där det för användningen kan ställas behövliga villkor eller där användningen av fyrverkeripjäser kan förbjudas, om den medför särskild fara. Enligt lagens förarbeten (RP 279/2004) ska bland annat villkor kunna ställas om det finns en uppenbar risk för egendomsskador, till exempel för att förhindra brand. Enligt 92 § kan räddningsmyndigheten utfärda sådana allmänna föreskrifter om användningen av fyrverkeripjäser vilka föranleds av lokala förhållanden och gäller ett räddningsområde eller en del av det. I dessa föreskrifter kan räddningsmyndigheten tillåta användningen av fyrverkeripjäser vid vissa tidpunkter och på vissa platser utan anmälan till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kan även förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på sådana platser inom räddningsområdet där användningen kan anses förorsaka särskild fara. I lagens förarbeten (RP 279/2004) konstateras att räddningsmyndigheten på basis av detta kan förbjuda användningen av fyrverkeripjäser till exempel på ett gammalt trähusområde. 

     Enligt 52 § i övervakningsförordningen får fyrverkeripjäser i kategorierna F1 (mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden eller inne i bostäder), F2 (låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden) och F3 (medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa) endast överlåtas till personer över 18 år. Fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 får överlåtas direkt till konsumenten endast på försäljningsställen som godkänts av räddningsmyndigheten. Överlåtelse av fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 från rörelser som bedriver handel är enligt 53 § i övervakningsförordningen förbjuden från den 1 december till den 26 december, dock finns i 54 § en uppräckning av fyrverkeripjäser som trots att de tillhör kategori F2 och F3 inte får överlåtas för konsumentbruk. Privat användning av fyrverkeripjäser ska enligt 63 § i övervakningsförordningen göras till räddningsmyndigheten senast fem dygn innan fyrverkeripjäserna används. Av anmälan ska framgå platsen för användningen, exakt tidpunkt för användningen och användarnas person- och kontaktuppgifter. Fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 får dock användas mellan den 31 december klockan 18.00 och den 1 januari kl. 02.00 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte räddningsmyndigheten lokalt har bestämt något annat.

     Med stöd av gällande lagstiftning är det inte möjligt att förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser till privatpersoner. Enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar får en medlemsstat vidta åtgärder för att förbjuda eller begränsa innehavet, användningen eller försäljningen till allmänheten av fyrverkerier i kategori F2 och F3 av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet, hälsa och säkerhet eller miljöskydd. Införande av ett förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser skulle innebära en inskränkning i näringsfriheten skyddad genom bestämmelserna i 18 § i Finlands grundlag (FFS 1999/731). I 18 § 1 mom. grundlagen föreskrivs att var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Orden ''i enlighet med lag'' hänvisar till möjligheten att genom lag begränsa den rättighet som tryggas genom bestämmelsen. Om ett förbud skulle införas avgörs i sista hand i lagstiftningskontrollen om ett sådant förbud är förenligt med den grundlagsskyddade näringsfriheten.

 

Irland

 

Flera länder inom EU har infört begränsningar som hänför sig till ålder, försäljnings- och användningstider, tillåtna typer av fyrverkeripjäser samt tillstånd och områden för användning av fyrverkeripjäser. Irland är det land inom EU som har infört de striktaste begränsningarna. I Irland får fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 inte säljas till, innehas eller användas av konsumenter utan endast användas vid fyrverkerier arrangerade av yrkesmässiga aktörer. I den irländska lagen om explosiva varor från år 1875 infördes år 2006 strängare bestämmelser för brott mot lagen. För konsumentbruk av fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 eller innehav av dem i försäljnings- eller överlåtelsesyfte kan böter dömas ut till ett belopp om 2 500 euro eller till fängelse i högst sex månader eller till både och. I det skriftliga utlåtande från justitiedepartementet i Irland som utskottet erhållit konstateras att sjukhusvistelser på grund av skador förorsakade av fyrverkerier har minskat mellan åren 2009 och 2018. Justitiedepartementet bedömer även att införandet av restriktionerna har haft en nettopositiv samhällelig effekt.      

 

Utskottets ställningstagande

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att gällande lagstiftning innehåller ett antal begränsningar i fråga om såväl överlåtelse av fyrverkeripjäser till enskilda konsumenter som konsumentbruk av fyrverkeripjäser. Fyrverkeripjäser ska användas så att användningen inte medför risk för skada på person och egendom. Fyrverkeripjäser får inte heller överlåtas för konsumentbruk om de orsakar fara för människor, djur eller egendom eller stör människors eller djurs trivsel till följd av högt ljud. Det är vidare förbjudet att överlåta explosiva varor som är avsedda för enskild konsumtion till berusade och personer under 18 år och försäljning av fyrverkeripjäser till konsumenter är inte tillåten under perioden den 1 december till och med den 26 december. 

     Räddningsmyndigheterna kan även inom ramen för gällande lagstiftning besluta om ytterligare begränsningar. Räddningsmyndigheterna kan på basis av en anmälan med stöd av 91 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen ställa behövliga villkor för användningen och förbjuda användningen av fyrverkeripjäser om den bedöms medföra särskild fara. Enligt lagens förarbeten (RP 279/2004) ska bland annat villkor kunna ställas om det finns en uppenbar risk för egendomsskador, till exempel för att förhindra brand. Räddningsmyndigheterna kan även med stöd av 92 § i kemikaliesäkerhetslagen för räddningsområdet eller en del av det utfärda sådana allmänna föreskrifter om användningen av fyrverkeripjäser vilka föranleds av lokala förhållanden. Likaså kan räddningsmyndigheten förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på sådana platser inom räddningsområdet där användningen kan anses förorsaka särskild fara.  Enligt praxis i riket har möjligheten till lokala föreskrifter bland annat lett till att användningen av fyrverkeripjäser begränsats till vissa klockslag för att på så sätt begränsa effekterna av det oljud som fyrverkeripjäserna kan förorsaka. Med stöd av lokala föreskrifter kan krav även ställas på att användaren ska meddela invånarna i området kring avfyrningsplatsen om de olägenheter, till exempel oljud och ljusreflektioner, som avfyrandet kan leda till. Omgivningen kan meddelas om kommande fyrverkerier, exempelvis genom ett meddelande i postlådan eller via ett telefonsamtal. Räddningsmyndigheterna kan även lokalt avvika från bestämmelsen att enskilda konsumenters användning av fyrverkeripjäser är tillåten mellan kl. 18 den 31 december och klockan 02.00 den 1 januari. Utskottet konstaterar således att det inom ramen för gällande lagstiftning finns ett antal verktyg som räddningsmyndigheterna i förebyggande syfte kan använda sig av för att ytterliga begränsa de risker för skador som enskilda konsumenters användning av fyrverkeripjäser ger upphov till. Utskottet anser dock att det kunde övervägas att i lagstiftningen inta bestämmelser som för hela Åland reglerar på vilka områden användning av fyrverkeripjäser är tillåten eller under vilka förutsättningar användning av fyrverkeripjäser är tillåtet på ett område. Ytterligare kunde övervägas att förkorta det tidsspann som det enligt gällande lagstiftning är tillåtet att avfyra fyrverkerier på nyårsafton utan anmälan till räddningsmyndigheten.   

     Utskottet har erfarit att olägenheterna som härrör från användningen av fyrverkeripjäser bland annat beror på att åldersgränserna för överlåtelse och tidsbegränsningarna för användning av dem inte iakttas. Föräldrar ger sina barn fyrverkeripjäser i strid med åldersgränserna för överlåtelse och okynnesskjutande av fyrverkeripjäser är vanligt förekommande flera dagar före och efter nyår i strid med gällande bestämmelser. Resurser har inte funnits för att i tillräcklig omfattning ingripa mot dessa förseelser. Utskottet konstaterar att utöver lagstiftningen behövs också myndighetstillsyn och information om hur fyrverkeripjäser används på ett säkert sätt och om de begränsningar av användningen av fyrverkeripjäser som har införts i gällande lagstiftning. Utskottet föreslår att landskapsregeringen i egenskap av tillsynsmyndighet genomför en informationskampanj för att minska och förebygga de olägenheter som konsumentbruk av fyrverkeripjäser i strid med gällande bestämmelser föranleder.

     Utskottets bedömning är att införande av ett försäljningsförbud av fyrverkeripjäser till privatpersoner inte är ett effektivt verktyg för att minska de olägenheter som användningen av fyrverkeripjäser ger upphov till om innehav och användning av fyrverkeripjäser fortsättningsvis är tillåten. Ett förbud riskerar leda till illegal import och transport och att inköpen av fyrverkeripjäser flyttar till våra närregioner där det fortsättningsvis är tillåtet att inhandla fyrverkeripjäser. 

     Med hänvisning till det ovan sagda anser utskottet att det inte i nuläget finns tillräckliga skäl för att omfatta medborgarinitiativets förslag om att i lagstiftningen införa ett förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser till privatpersoner. Utskottet ber dock landskapsregeringen följa utvecklingen i omkringliggande regioner och utvärdera situationen om förbud införs mot försäljning, innehav och användning av fyrverkeripjäser i Ålands närregioner.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 juni 2021 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört verksamhetsledaren Josefine Egenfelt från Ålands Natur & Miljö r.f., initiativtagaren Eva Eriksson, överkommissarien Benjamin Fellman, Johan Holländer från JoHo Pyro Professional Fireworks Ab, VD:n Sue Holmström från Ålands Producentförbund, initiativtagaren Pernilla Hägglund, räddningschefen Lennart Johansson från Räddningsområde Ålands landskommuner, Patrik Larsson från Larssons Vattensport, räddningschefen Karl Nordlund från Mariehamns Räddningsverk, VD:n Jan-Erik Rask från Ålands Näringsliv och t.f. lagberedningschefen Hans Selander. Ålands Djurskyddsförening r.f. har lämnat ett skriftligt utlåtande i ärendet. Justitiedepartementet i Irland har lämnat ett skriftligt utlåtande om det irländska förbudet.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

     Ledamoten Simon Holmström omfattar inte betänkandet utan fogar en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar medborgarinitiativ nr 1/2020-2021 men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att överväga de lagstiftningsåtgärder som framgår av betänkandet samt informera kommunerna och de kommunala räddningsmyndigheterna om vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för gällande lagstiftning.          

                     

__________________

 

 

Mariehamn den 8 februari 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand