Social- och miljöutskottets betänkande 3/2001-2002

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Införande av allmän regelmässig prostataundersökning

·      Hemställningsmotion nr 17/2000-2001

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion nr 17/2000-2001 föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en allmän regelmässig prostataundersökning för män införs snarast möjligt på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionärerna lyfter enligt utskottet fram en aktuell och angelägen fråga. Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen hos män i Finland.  Utskottet har erfarit att antalet fall har ökat under senare år. I Finland upptäcktes 2400 fall av prostatacancer 1995. Att fler fall upptäcks antas bland annat bero på att sjukdomen diagnostiseras mer aktivt än tidigare. Andra bidragande orsaker antas vara en ökande medellivslängd för befolkningen samt ändrade livsstilsfaktorer såsom diet.

     Det är möjligt att upptäcka sjukdomen på ett mycket tidigt stadium genom analys av ett blodprov som visar koncentrationen av ett protein, prostataspecifikt antigen (PSA). Ämnet bildas i prostatakörteln och förekommer i större mängder i blodet hos män med prostatacancer. Med den relativt enkla blodprovsanalysen kan cancer upptäckas då tumören fortfarande finns innesluten i körtelkapseln (lokal tumör). I de fall en patient uppsöker läkare på grund av kliniska symptom såsom blod i urinen, urineringsproblem eller liknande så är tumören inte sällan spridd utanför kapseln och har kanske redan spritt sig med metastaser. Sjukdomen är då mycket svår att bota och  den behandling som kommer ifråga syftar i regel till att fördröja sjukdomsförloppet.

     Utskottet har erfarit att det pågår forskning som syftar till att förfina metoderna för att diagnostisera prostatacancer. Om män över 50 år utan symtom undersöks med det s.k PSA-testet kommer cirka 10 procent av dem att ha förhöjda PSA-värden. Förhöjt PSA kan förutom cancer bero på t.ex. förstorad prostata, stigande ålder eller en inflammation. Efter ytterligare diagnostik av dessa män kommer 2-3 procent visa sig ha prostatacancer. Cancern är dock inte i alla dessa fall farlig för patienten. Vid obduktioner av män som dött av andra orsaker i 70-årsåldern har det visat sig att minst hälften av dem har en outvecklad prostatacancer. Det är alltså fler män som dör med prostatacancer än som dör av sjukdomen i sig. Det har under beredningen också framkommit att PSA-provet i vissa fall inte visar förhöjda värden trots att patienten har prostatacancer.

     När prostatacancer upptäcks rekommenderas ofta någon typ av behandling eftersom det är mycket svårt att välja ut de patienter som inte behöver behandling. De metoder som finns tillgängliga har ofta biverkningar. Det är relativt vanligt att behandling genom operation eller strålning ger bl.a. potens- och urineringsproblem.

     Utskottet konstaterar att det inte tillsvidare finns någon hälsomyndighet i Norden som rekommenderar massundersökning av symptomfria män för att upptäcka prostatacancer. På flera håll pågår dock omfattande forskning om nya säkrare PSA-analyser och bättre behandlingsmetoder mot prostatacancer. Detta kommer sannolikt att leda till en utveckling av de tester och metoder som används idag. Det finns vidare inte någon beredskap vid ÅHS att följa upp alla de patienter som genom sållning skulle visa sig ha förhöjda PSA-värden. Samtidigt har utskottet erfarit att det redan nu tas ett stort antal PSA-prov på Åland i samband med läkarbesök eller hälsokontroll. Under år 2001 hade fram till mitten på december 1.727 PSA-prov tagits vid Ålands centralsjukhus. Som jämförelse kan nämnas att det 1997 togs 987 PSA-prov och för 1995 är motsvarande siffra 515. Utskottet finner således att det är möjligt att få ett PSA-prov taget i samband med en hälsokontroll om patienten så önskar.

     Enligt utskottet bör resultatet från pågående undersökningar och forskningsprojekt inväntas före beslut tas om att införa en allmän PSA-undersökning för män från åldrarna 45-50 år på Åland. Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att motionen förkastas.

     Utskottet har fattat beslutet efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av ordföranden Ulf Andersson samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Sune Mattsson.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2001 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch. Sandell och professorn Kim Pettersson.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 17/2000-2001.

__________________

 

 

Mariehamn den 3 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson