Social- och miljöutskottets betänkande 3/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2002-2003

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2003-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 15/2002-2003.

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att tobakslagen för landskapet Åland ändras i syfte att anpassa lagstiftningen till EG:s direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror, nedan tobaksdirektivet. Bestämmelserna rör bl.a. gränsvärden för och mätning av högsta halter av ämnen i tobaksprodukter samt märkning av tobaksförpackningar. Vidare föreslås att en ny bestämmelse intas i lagen enligt vilken snus som är avsett för användning i munnen endast får saluhållas om det är av en typ som saluhölls i landskapet före landskapets anslutning till EU.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som föreslås i betänkandet. Förutom några mindre ändringar av språklig karaktär föreslår utskottet att språkbestämmelsen i lagen ändras så att information och varningstexter på tobaksprodukter skall åtminstone vara avfattade på svenska.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Genom framställningen föreslås nya bestämmelser bl.a. angående märkningen av tobaksförpackningar. Utskottet konstaterar att lagstiftningen från tidigare innehåller vissa bestämmelser som reglerar märkningen. Enligt gällande lagstiftning skall varningstexter och information om vissa ämnens halter i produkten vara avfattade åtminstone på ett skandinaviskt språk. Enligt landskapsstyrelsens framställning 7/1993-1994 var motivet till den då föreslagna lagstiftningen att tobaksprodukter som var tillåtna att saluföras i riket, i Sverige eller i någon annan EES-stat även skulle vara tillåtna att tillverkas, importeras och införas till landskapet för försäljning i näringsverksamhet. Samtidigt uppställdes dock ett krav på att varningstexter och information på tobaksprodukter skall vara avfattade på åtminstone ett skandinaviskt språk. I framställningen definierades inte närmare vilka språk som inkluderas i begreppet skandinaviska språk. Normalt avses dock svenska, danska och norska.

     Enligt vad utskottet har erfarit är varningstexterna på de tobaksprodukter som säljs i landskapet i allmänhet avfattade på både svenska och finska. Produkter försedda med varningstext och information på ett annat skandinaviskt språk än svenska torde inte vara vanligt förekommande.

     I samband med att blankettlagar om livsmedelslagstiftning har antagits i landskapet har ett flertal språkbestämmelser intagits i blankettlagarna. I regel har det krävts att information på livsmedelsförpackningar skall vara avfattade åtminstone på svenska. Enligt utskottet torde motsvarande språkkrav för tobaksprodukter inte förorsaka några märkbara problem för dem som importerar, tillverkar eller i sin näringsverksamhet saluför tobaksprodukter. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att språkbestämmelsen i tobakslagen ändras så att den överensstämmer med motsvarande språkkrav i livsmedelslagstiftningen.

     Vidare konstaterar utskottet att språkkravet i landskapsstyrelsens förslag och i gällande lagstiftning är utformat som ett minimikrav. Det är således tillåtet att sälja ifrågavarande produkter med varningstexter på andra språk vid sidan om varningstext på svenska eller något annat skandinaviskt språk. I detta sammanhang vill utskottet understryka att landskapet är enspråkigt svenskt och att tobaksdirektivets bestämmelser som gäller länder med två officiella språk inte är tillämpliga i landskapet. Detta innebär att tobaksprodukter som är försedda med information och varningstext enbart i svensk språkdräkt kan säljas utan hinder i landskapet.

     Slutligen finner utskottet att syftet med ifrågavarande bestämmelser är att ålägga tillverkare, importörer och näringsidkare en skyldighet att se till att produkterna är försedda med information om hälsorisker förknippade med bruk av tobaksprodukter samt uppgifter om halterna av vissa skadliga ämnen. Det är således en form av lagstadgad produktinformation. Enligt utskottet kan denna information inte betraktas som information från en myndighet. Självstyrelselagens bestämmelse om ämbetsspråk i landskapet är därför inte är tillämplig på denna information.

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagförslaget antas med de ändringar som föreslås i betänkandet.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

5a § Med hänvisning till motiveringen ovan föreslår utskottet att "ett skandinaviskt språk" ersätts med "svenska". I övrigt föreslås några mindre ändringar av språklig karaktär.

 

5b § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

Övergångsbestämmelsen Ändringarna i 3 mom. föreslås i förtydligande syfte.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 mars 2003 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

     Ledamoten Danne Sundman har i ärendet anmält avvikande åsikt som fogats till betänkandet i form av en reservation.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

2 §

     (Lika som i framställningen).

 

2a kap.
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter

 

5a §

     I landskapet tillämpas bestämmelserna om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter (uteslutning) i EG:s direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror, nedan kallat tobaksdirektivet.

     Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter skall tillse att

     a) tobaksprodukternas förpackningar är korrekt märkta med varningstext och innehållsdeklaration på åtminstone svenska,

     b) de erforderliga uppgifter om tobaksprodukterna som avses i tobaksdirektivet lämnas till landskapsstyrelsen samt att

     c) undersökning och återkommande kvalitetskontroller görs av ingredienser i tobaksprodukter, varvid halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter för att få saluhållas skall vara testade och godkända i enlighet med tobaksdirektivet.

 

5b §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Tillverkare och importörer skall i enlighet med bestämmelserna därom i artikel 6.1 i tobaksdirektivet årligen före utgången av november månad för varje märke och typ av tobaksprodukter lämna en förteckning med uppgifter om de ingredienser och de kvantiteter av dessa som ingår i en produkt som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Tillverkaren eller importören skall när en sådan förteckning lämnas särskilt ange vilka av uppgifterna i förteckningen som denne betraktar som affärshemligheter och begära att dessa hålls hemliga.

 

13 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     De högsta tillåtna halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som gäller för cigaretter i enlighet med 5 a § tillämpas från och med den 1 januari 2004. På cigaretter som tillverkas i Europeiska gemenskapen och som exporteras från gemenskapen tillämpas dock bestämmelserna om de högsta tillåtna halterna som avses i 5 a § från och med den 1 januari 2007.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


Reservation

 

 

Undertecknad har anmält avvikande åsikt eftersom jag inte omfattar utskottsmajoritetens beslut att anta 5a § i den form som utskottet föreslår. Jag anser att ordet åtminstone är överflödigt och därför borde strykas ur lagtexten.

 

 

Mariehamn den 3 april 2003

 

 

Danne Sundman