Social- och miljöutskottets betänkande 3/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2004-2005

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2005-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet

·      Landskapsregeringens framställning nr 5/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 2

2. Landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna  vatten- och avloppsverk3

3. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift3

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland ändras med beaktande av EG-direktivet 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Syftet med bestämmelserna är att bevara och förbättra vattenmiljön och att yt- och grundvatten skall ha goda ekologisk, kemiska och kvantitativa egenskaper.

     Enligt förslaget skall yt- och grundvattens särdrag, kvalitet, följder av mänsklig verksamhet samt mål och åtgärder redovisas i en förvaltningsplan. Åtgärder för att trygga uppnåendet eller bevarandet av god vattenkvalitet skall fastställas av landskapsregeringen i ett åtgärdsprogram. I vattendirektivet anges ramar för hur dessa dokument skall beredas och vad de skall omfatta. Allmänheten skall informeras om planer och program, uppmuntras att ta del av dem och att lämna synpunkter. Vad som slutligen skall ingå i ett åtgärdsprogram fastställs genom ett politiskt beslut.

     Begreppet god vattenkvalitet föreslås få en tydlig avgränsning, samtidigt som god vattenkvalitet blir ett övergripande mål. Vattendirektivet ger anvisningar om hur klassificering skall gå till för att bestämma god vattenkvalitet. Av förvaltningsplan skall bl.a. framgå klassificeringsresultat, till grund för att nå sådana närmare vattenkvalitetsmål som fastställs i åtgärdsprogram.

     Frågor om övervakning av vattenkvalitet föreslås tydligjord såsom skild från tillsyn. Även om uppgifterna tangerar varandra samt rör provtagning och kontroll av vattenkvalitet är övervakning i grunden kunskapssamlande medan tillsyn i grunden sker som uppföljning av att olika aktörer efterlever lagens bestämmelser.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av språklig respektive lagteknisk natur. Dessutom föreslår utskottet en rad korrigeringar av lagtexten.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I landskapsregeringens framställning nr 5/2004-2005 om ändring av lagstiftning om vattenkvalitet föreslås en rad ändringar för att implementera EG-direktivet 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Direktivet uppställer ett ramverk för hur god vattenkvalitet skall förverkligas i EU och utgör ett minimikrav där strängare nationella bestämmelser är möjliga.

     Landskapet har enligt 18 § 10 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet gällande vattenrätt. Riket har däremot behörighet beträffande förhållandet till utländska makter. EG-direktivets artikel 3.2 stipulerar att medlemsländerna är ansvariga för att identifiera lämplig behörig myndighet för tillämpningen av direktivet inom varje avrinningsdistrikt. Utskottet noterar att regeringen i sin proposition (RP 120-2004 rd) konstaterar att ”verkställigheten av ramdirektivet för vatten sköter landskapet Åland självständigt”.

     Den gällande vattenlagen för landskapet Åland (1996:61) ställer höga krav på att vattenkvaliteten inte skall utgöra en hälsofara utan möjliggöra en normal flora och fauna utan påverkan av människan. Utskottet konstaterar att målet med en god vattenkvalitet som finns stipulerat i vattenlagen i stor utsträckning överensstämmer med de målsättningar som finns i EG-direktivet. Däremot stipulerar EG-direktivet en rad åtgärder vilka inte existerar i nuvarande lagstiftning och vilka kommer att medföra ett nytt arbetssätt för att förverkliga målsättningen med god vattenkvalitet.

     Utskottet noterar att framställningen inte väcker några kontroversiella politiska frågor då ändringarna av vattenlagen endast sätter en ram för de åtgärder som skall vidtas. Däremot kommer politiska beslut gällande t.ex. åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen att aktualiseras under implementeringen av lagen. I lagframställningen föreslås att både förvaltningsplanen och det första åtgärdsprogrammet skall vara antagna år 2009 i enlighet med EG-direktivets tidsram. Utskottet anser att den allvarliga situationen som råder i vissa vattenområden i landskapet kräver så tidiga och effektiva åtgärder som möjligt. Eftersom det inte finns några hinder för att landskapsregeringen vidtar åtgärder tidigare än 2009 önskar utskottet understryka vikten av att landskapet trots den långa tidsfristen gör en insats för att ändringarna i vattenlagstiftningen förverkligas så fort som möjligt. Framför allt vill utskottet att landskapsregeringen redan under denna mandatperiod vidtar åtgärder för att markant minska utsläppen i sjöar och vattendrag från fiskodlingar, jordbruk, industri och enskilda avlopp.  

 

Detaljmotivering

 

 

1. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

Ingressen Utskottet föreslår några korrigeringar av teknisk natur i ingressen. Under rubriken ”ändras” införs några paragrafer som bortfallit ur framställningens ingress. Under rubriken ”fogas” föreslås att 17a-17h §§ skall benämnas 18-25 §§ eftersom sådana paragrafer inte finns i nuvarande kapitel 5.

 

Rubriken Utskottet föreslår ändringar i den gemensamma rubriken för 18-25 §§ i förtydligande syfte.

.

18-20 §§ (framställningens 17a-17c §§) Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

22 § (framställningens 17e §) Ändringsförslagen är av språklig natur. Utskottet föreslår en förstärkning av lagtexten så att ordalydelsen ”utan dröjsmål” införs framför orden ”senast den 22 december 2009” i paragrafens 3 mom.

 

23 § (framställningens 17f §) Ändringsförslagen är av språklig natur. Utskottet föreslår att sista meningen i 2 mom. stryks då den redan ingår i paragrafens 1 mom. 9 punkten. Dessutom föreslår utskottet samma ändring som i 22 §.

 

24 § (framställningens 17g §) Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

25 § (framställningens 17h §) Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

 

2. Landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna
vatten- och avloppsverk

 

Ingressen Utskottet föreslår några korrigeringar av teknisk natur i ingressen.

 

13 § Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

 

3. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift

 

Ingressen Utskottet föreslår några korrigeringar av teknisk natur i ingressen.

 

5 § Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

Ingressen Utskottet föreslår några korrigeringar av teknisk natur i ingressen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 mars 2005 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, miljöjuristen Helena Blomqvist, lagberedaren Olle Ekström, vattenbiologen Mikael Wennström, t.f. chefen för miljöprövningsnämnden Mikael Stjärnfelt och t.f miljöhandläggaren Sofi Helenius, viceordföranden för Ålands producentförbund Jan Salmen, fabrikschefen på Chips Abp Christer Söderström, miljöchefen för Mariehamns stad Jan Westerberg samt VD för Ålands Vatten Ab Karl-Erik Williams.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Matsson, viceordföranden Fredrik Lindqvist (delvis) samt ledamöterna Göte Winé, Åke Mattsson , Veronica Thörnroos och suppleanten Christian Beijar (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 kap. 9 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 4 § 3 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland,

     ändras rubriken för 5 kap., 5 kap. 4 § 1 mom., 6 kap. 7 §, 8 kap. 1 § 2 mom. samt 15 kap. 4 § 2 mom., av dessa lagrum 5 kap. 4 § 1 mom. och 6 kap. 7 § sådana de lyder i landskapslagen 2001/32,

     fogas till 5 kap. nya 18-25 §§ och för 18-25 §§ en gemensam rubrik samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet och övervakning av vattenkvalitet

 

4 §

Kvalitetsnormer

     (Lika som i framställningen)

 

Bestämmelser om övervakning (uteslutning), vattenkvalitet,
åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och

förteckning över skyddade områden (uteslutning)

 

18 § (17a §)

Övervakning

     Med övervakning avses i denna lag att söka en sammanhållen och mångsidig helhetsbild av vattenkvaliteten och dess förändring i syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda vattenkvalitet och en hållbar användning av vatten. Övervakningsåtgärder får genomföras om de bedöms vara lämpliga och utförs i enlighet med de förutsättningar som gäller för tillsyn enligt bestämmelserna i 8 kap. Till övervakningsåtgärder hör provtagningar samt genomförande av de undersökningar, utvärderingar och utredningar som fordras för övervakningen.

     För övervakningen skall utarbetas, fastställas och genomföras ett övervakningsprogram. Övervakningsprogram för ytvatten skall minst omfatta ekologisk och kemisk kvalitet inräknat väsentliga faktorer som styr dessa, såsom vattenflöden, nedfall från luften, näringsläckage från bottnar samt utsläpp i vatten. Övervakningsprogram för grundvatten skall omfatta övervakning av kemisk kvalitet och kvantitativ kvalitet. Om ett vattenskyddsområde avgränsats eller en kvalitetsnorm gäller för området skall övervakningsprogrammet omfatta tillämpliga frågor som rör områdets skyddsbehov. Vid utarbetandet av övervakningsprogram skall beaktas uppgifter från tillsyn och från sådan egenkontroll som skall utföras av en verksamhetsutövare.

     Om det vid övervakning konstateras finnas en försämrad vattenkvalitet eller en betydande risk för en försämrad vattenkvalitet skall information om detta ges till berörda myndigheter och (uteslutning) betydande verksamhetsutövare.

     Landskapsregeringen ansvarar för övervakningen av vattenkvaliteten och kan besluta att föra över sådana övervakningsuppgifter till en förvaltningsenhet som är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan dessutom besluta närmare om

     1) beskrivningar och analyser som skall ingå i, samt kriterier som skall användas vid, beskrivning av vattenkvaliteten och dess förändring samt om

     2) omfattning och innehåll i övervakningsprogram.

 

19 § (17b §)

Avrinningsdistrikt

     (1 mom. lika som i framställningen)

     För ett avrinningsdistrikt skall landskapsregeringen göra en analys av områdets karakteristika, en översyn av sådan påverkan och effekt på vattenkvalitet som orsakats området av mänsklig verksamhet samt en ekonomisk analys av vattenanvändningen inom området. Översynen och analysen och nödvändiga uppdateringar av dessa skall göras senast inom åtta år efter denna lags ikraftträdande och därefter senast vart sjätte år.

 

20 § (17c §)

God vattenkvalitet

     Med god ytvattenkvalitet avses i 18-25 §§ att en ytvattenförekomst har klassificerats ha god ekologisk kvalitet och god kemisk vattenkvalitet.

     Med god grundvattenkvalitet avses i 18-25 §§ att en grundvattenförekomst har klassificerats ha goda kemiska och kvantitativa egenskaper.

 

21 § (17d § )

Klassificering av vattenkvalitet

     (Lika som i framställningen)

 

22 § (17e § )

Åtgärdsprogram

     Landskapsregeringen skall upprätta ett åtgärdsprogram (uteslutning.) som är ägnat att uppnå och bevara en effektiv och hållbar vattenanvändning med en god vattenkvalitet samt att förebygga en försämring av vattenkvaliteten. Av åtgärdsprogrammet skall framgå (uteslutning) lagstiftnings-, budget-, informations-, tillsyns- och övervakningsbehov samt de (uteslutning)  administrativa behov som genomförandet av en åtgärd fordrar. Allmänheten skall informeras om åtgärdsprogrammet, uppmuntras att ta del av det och ges tillfälle att avge synpunkter på det. Information till allmänheten om ett förslag till åtgärdsprogram skall ges genom annons i minst en i landskapet allmänt utkommande tidning. Förslaget skall med tillhörande allmänna handlingar, senast ett år före den period som åtgärdsprogrammet avser, hållas tillgängligt för allmänheten under minst sex månader. Under denna tid skall även för förslaget nödvändiga handlingar publiceras i elektronisk form.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om hur arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram skall genomföras, tidsplan för (uteslutning) utformning och omfattning av arbetet samt vilka uppgifter som skall ingå i ett åtgärdsprogram.

     Ett första åtgärdsprogram skall antas utan dröjsmål, dock senast den 22 december år 2009. Åtgärdsprogrammet skall antas av landskapsregeringen. Landskapsregeringens allmänna förvaltning, underlydande myndigheter och kommunala myndigheter skall i tillämpliga delar i sina respektive planer och (uteslutning) beslut beakta det antagna åtgärdsprogrammet.

 

23 § (17f § )

Förvaltningsplan

     Landskapsregeringen skall i en förvaltningsplan sammanställa uppgifter om ett avrinningsdistrikt. I en förvaltningsplan skall åtminstone ingå

     1) en beskrivning av ett avrinningsområdes karakteristika,

     2) en beskrivning av sådan påverkan och effekt på vattenkvalitet som orsakats av mänsklig verksamhet,

     3) uppgifter som identifierar och beskriver skyddade områden,

     4) en beskrivning av nätverk som upprättats för övervakning av vattenkvalitet och redovisning av resultat från sådana övervakningsprogram,

     5) en förteckning över fastställda miljömål,

     6) en sammanfattande ekonomisk analys av vattenanvändningen,

     7) en sammanfattning av antagna åtgärdsprogram och syftet med dessa,

     8) en förteckning över detaljerade program och förvaltningsplaner,

     9) en sammanfattning av de åtgärder för information till allmänheten och samråd som vidtagits, resultaten härav och de ändringar i planen som gjorts till följd av detta,

     10) en förteckning över behöriga myndigheter samt

     11) uppgifter om sådana kontaktpunkter och förfaranden som finns för information riktad till allmänheten.

     En första förvaltningsplan skall antas utan dröjsmål, dock senast den 22 december år 2009. Allmänheten skall informeras om planen, uppmuntras att ta del av den och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag. Information till allmänheten om ett förslag till förvaltningsplan skall ges genom annons i minst en i landskapet allmänt utkommande tidning. Förslaget skall med tillhörande allmänna handlingar, senast ett år före den period som förvaltningsplanen avser, hållas tillgängligt för allmänheten under minst sex månader. Under denna tid skall även för förslaget nödvändiga handlingar publiceras i elektronisk form.     (Uteslutning)

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om hur arbetet med att sammanställa en förvaltningsplan skall genomföras, tidsplan för (uteslutn.) utformning och omfattning av arbetet samt vilka uppgifter som skall ingå i en förvaltningsplan.

 

24 § (17g § )

Översyn av förvaltningsplan och åtgärdsprogram

     Förvaltningsplan och åtgärdsprogram skall fortlöpande ses över och om det bedöms ändamålsenligt vid behov revideras. Översyn skall ske minst vart sjätte år, varvid bestämmelserna om information i 5 kap. 22 och 23 §§ skall beaktas. Nya eller reviderade åtgärder som antagits enligt ett uppdaterat program skall träda i kraft inom tre år efter att de antagits.       

     I en reviderad förvaltningsplan skall åtminstone ingå en beskrivning av

     1) behövliga ändringar eller uppdateringar av miljömål sedan offentliggörandet av föregående förvaltningsplan,

     2) gjorda framsteg för att nå miljömål, inklusive en redovisning av verkan av åtgärder som genomförts under föregående förvaltningsplanperiod, med en förklaring till varför ett eller flera miljömål inte har uppnåtts,

     3) orsaken till varför en planerad åtgärd för att nå fastställda miljömål inte har vidtagits under den föregående förvaltningsplanperioden samt (uteslutning)

     4) orsaken till varför en oplanerad åtgärd för att nå fastställda miljömål har vidtagits under den föregående förvaltningsplanperioden.

 

25 § (17h § )

Förteckning över skyddade områden

     Landskapsregeringen för en särskild förteckning över vattenskyddsområden samt andra yt- och grundvattenområden vilka enligt lagstiftningen kräver ett särskilt skydd. I förteckningen skall (uteslutning) anges

     1) de vattenförekomster som används för uttag av hushållsvatten avsett att användas som dricksvatten, och som ger mer än 10 kubikmeter per dag i genomsnitt eller betjänar mer än femtio personer, samt de vattenförekomster som är avsedda för sådan framtida användning,

     2) områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller växtarter,

     3) vattenförekomster som har fastställts som rekreationsvatten, inklusive områden som fastställts som badvatten enligt direktiv 76/160/EEG (om kvaliteten på badvatten),

     4) områden som är känsliga för näringsämnen, inklusive områden som fastställts som sårbara enligt direktiv 91/676/EEG (om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) och områden som fastställts som känsliga områden enligt direktiv 91/271/EEG (om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse) samt

     5) områden som har fastställts för skydd av livsmiljöer eller arter där bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig faktor för deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000 områden som fastställts enligt direktiv 92/43/EEG (om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) och direktiv 79/409/EEG (om bevarande av vilda fåglar).

     (Paragrafens 2 mom. lika som i framställningen.)

 

6 kap.

Tillståndsprövning

 

7 §

Tillståndsansökan

     (Lika som i framställningen)

 

8 kap.

Tillsyn

 

1 §

Tillsyn

     (Lika som i framställningen)

 

15 kap.

Särskilda bestämmelser

 

4 §

Vattenståndsreglering

     (Lika som i framställningen)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelser lika som i framställningen)

__________________

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna
vatten- och avloppsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 13 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk samt

     ersätts i lagens 17 § ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

13 §

     Priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk mot betalning i enlighet med landskapslagen (1967:36) om hälsovården skall senast (uteslutning) den 31 december 2010 bestämmas så att det täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas för (uteslutning) förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning inta särskilda bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning.

     Med undantag av kravet på beaktande av principen om kostnadstäckning i 1 mom. får gällande avgifter fortsättningsvis tillämpas om de inte äventyrar syftena och möjligheten att uppnå de mål för vattenkvalitet som följer av bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 och 2 §§ i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

     (Paragrafens 3 mom. lika som i framställningen)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelser lika som i framställningen)

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 1 mom. landskapslagen (1974:23) om (uteslutning) avloppsvattenavgift,

     fogas till lagens 5 § nya 4 och 5 mom. samt

     ersätts i lagens 6 § ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

5 §

     Bruksavgiften skall fastställas senast den 31 december 2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten (uteslutning) så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas för (uteslutning) förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med undantag av kravet på beaktande av principen om kostnadstäckning i 1 mom. får gällande avgifter fortsättningsvis tillämpas om de inte äventyrar syftena och möjligheten att uppnå de mål för vattenkvalitet som följer av bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 och 2 §§ i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

     (Paragrafens 5 mom. lika som i framställningen)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelser lika som i framställningen)

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till landskapslagen (1967:36) om hälsovård en ny 56 § istället för den bestämmelse som upphävdes genom landskapslagen 1997/99 samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former, som följer:

 

56 §

Bestämmande av pris på hushållsvatten

(Lika som i framställningen)

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelser lika som i framställningen)

 

 

Mariehamn den 26 maj 2005

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund