Social- och miljöutskottets betänkande 3/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändring av djurskyddslagen
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av djurskyddslagen

·      Landskapsregeringens framställning nr 8/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) får det fulla ansvaret för omhändertagande av tillvaratagna djur i landskapet. I dag ligger ansvaret på polisen i samråd med ÅMHM. Förslaget innebär delvis att rådets direktiv 2007/43/EG om minimiregler för skydd av slaktkycklingar kan genomföras i landskapet. Till den resterande delen genomförs direktivet genom landskapsförordning. Tydliga verkställighetsföreskrifter införs också för rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Framställningen föranleds dels av bl.a. implementeringen av rådets direktiv 2007/43/EG om minimiregler för skydd av slaktkycklingar dels av behovet av att få en bättre reglering för skötseln av tillvaratagna djur i landskapet.

     När det gäller implementeringen av rådets direktiv 2007/43/EG har utskottet gjort en språklig korrigering så att begreppet slaktkyckling ska användas. Därtill har utskottet klargjort ansvaret att ha nödvändig utbildning för att hålla och ansvara för skötseln av minst 500 fåglar.

     I fråga om tillvaratagna djur har Ålands polismyndighet enligt gällande lagstiftning lagstadgad skyldighet att ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa husdjur. I praktiken har detta åtagande inte skötts på det sätt man avsett och istället har den ideella och frivilliga föreningen Ålands djurskyddsförening r.f. mot ett litet bidrag som inte täcker de faktiska kostnaderna tagit hand om herrelösa husdjur, främst katter. Bidraget har kanaliserats via miljöbyrån och täcker endast hyreskostnader. Detta innebär att polismyndigheten inte haft några egentliga kostnader med anledning av sin skyldighet.

     Däremot kommer Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) att få extra kostnader när de bygger upp den verksamhet som skyldigheten medför. Utskottet har erfarit att landskapet via ÅMHM avser att bekosta grundläggande förvaring och skötsel av tillvaratagna djur. Denna verksamhet torde upphandlas och finansieras utöver ÅMHM:s ordinarie budget. I detta skede är det inte fråga om ett djurskyddshem. Utskottet konstaterar att ÅMHM saknar utrymmen för verksamheten och myndigheten har heller inte tillräckligt med personal så att man kan sköta verksamheten utan att andra verksamheter drabbas. Vidare saknar myndigheten 24 timmars service. Utskottet anser att det är angeläget att finansieringen ska vara klarlagd innan en myndighet påförs nya uppgifter.

     Den föreslagna lagändringen överför ansvaret för att ordna förvaring och tillfällig skötsel av tillvaratagna djur från polisen till ÅMHM. Avsikten är inte att ge ÅMHM en ny roll i tillvaratagandet. Polisen har enligt bl.a. polislagen för landskapet Åland (2000:49) ansvar för tillvaratagande i vissa situationer men även allmänheten tillvaratar djur som behöver tas om hand av ÅMHM i enlighet med deras nya ansvar. Polisens roll vid tillvaratagandet kvarstår oförändrad.                 

     Utskottet ser vidare positivt på att tydliga verkställighetsföreskrifter införs för rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden. Utskottet betonar vikten av att chaufförerna får en tillräcklig utbildning så att de kan tillse att djur under transport stressas så lite som möjligt. 

     I fråga om straffbestämmelserna i djurskyddslagen konstaterar utskottet att de är under revidering och att landskapsregeringen avser återkomma till lagtinget med en ny framställning avseende bl.a. påföljdsregleringen. Utskottet anser att landskapsregeringen i samband med den nya framställningen bör överväga att införa en mer differentierad straffskala i fråga om brott mot djur och i sammanhanget även föreslå påföljd för brott mot 22 § djurskyddslagen. Utskottet konstaterar att även brottsrubriceringarna bör ges en översyn. Utskottet framhåller att brottsrubriceringen ”djurplågeri” inte borde tillämpas på formaliabrister då inte något djur faktiskt skadats eller plågats varför utskottet föreslår en justering avseende straffsanktionen för brott mot 6b §. Därtill är det viktigt att bestämmelserna får en översyn så att även juridiska personer erhåller adekvata påföljder.

 

Detaljmotivering

 

6b § Utskottet föreslår en språklig justering och byter ut begreppet broiler mot begreppet slaktkyckling. Förändringen avser inte att leda till någon förändring i sak. Utskottet föreslår vidare att den fysiska person som håller slaktkycklingar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha den i paragrafen avsedda utbildningen. Förändringen är avsedd att tydliggöra ansvaret och i förlängningen även det straffrättsliga ansvaret. Enligt rådets direktiv 2007/43/EG om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar artikel 2 avses med ”djurhållare fysiska eller juridiska personer som enligt avtal eller lag ansvarar för eller handhar kycklingar, oavsett om detta sker stadigvarande eller tillfälligt”.

 

16 § I framställningen och i gällande lagstiftning har begreppet husdjur använts vilket även kan tolkas omfatta de s.k. nyttodjuren. Detta skulle kunna leda till ett alltför omfattande ansvar för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och den gällande lagstiftningen har vad utskottet erfarit inte tillämpats på nyttodjur. Utskottet föreslår därför att ansvaret att ordna förvaring och att handha tillfällig skötsel av herrelösa djur begränsas till hundar, katter och små motsvarande sällskaps- och hobbydjur som tillvaratagits. Med små sällskaps- och hobbydjur avses närmast hundar och katter samt andra motsvarande smådjur som hålls i hemmen för sällskap. Med herrelöst djur avses ett bortsprunget djur med oklart ägarskap. Förvildade eller vilda katter omfattas således t.ex. inte av bestämmelsen. I fråga om nyttodjuren och stora hobbydjur finns bestämmelser i t.ex. 6, 15 och 51 §§ djurskyddslagen och i polislagen för landskapet Åland (2000:49) avseende tillvaratagande och omvårdnad. Avsikten är inte att förändra polisens roll vid tillvaratagandet.

     Utskottet framhåller att skyldigheten för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet gäller djurförvaring under minst 15 dagar varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Under förvaringstiden ska myndigheten ombesörja att de avsedda djuren tillhandahålls grundläggande omsorg och veterinärvård vid behov. 

 

58 och 59 §§ Utskottet föreslår att straffet för brott mot 6b § skall vara djurskyddsförseelse istället för djurplågeri.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår att ikraftträdelsebestämmelsen språkligt justeras så att begreppet broiler byts mot begreppet slaktkyckling. Utskottet konstaterar att övergångsbestämmelsen överensstämmer med rikets motsvarande bestämmelser i fråga om motsvarande ansökan, vilket även framgår av motiveringen till 6b § i framställningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2010  inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, enhetschefen Björn Andersson, byråchefen Helena Blomqvist, veterinären Erika Danielsson, ordföranden Carita Facius vid Ålands djurskyddsförening r.f., lagberedaren Caroline Karlsson, lagberedaren Diana Lönngren och myndighetschefen Yvonne Österlund vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen
för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 16 § 2 mom. djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland varvid nuvarande 3 mom. blir 2 mom.,

     ändras 16 § 1 mom., 58 - 59 §§, av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/126 samt 58 - 59 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2004/42 samt

     fogas till lagen nya 6b, 6c och 28a §§ som följer:

 

6b §

Behörigheten för dem som (uteslutning) håller s l a k t k y c k l i n g a r

     En fysisk person som (uteslutning) håller slaktkycklingar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha en utbildning som minst motsvarar en av behörig nationell myndighet fastställd examen inom lantbruksbranschen, med köttfjäderfä som specialiseringsområde. Med slaktkyckling avses en fågel av arten Gallus gallus som föds upp för slakt.

    

6c §

(Lika som i framställningen.)

16 §

Tillvaratagna djur

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och andra (uteslutning) små motsvarande sällskaps- och hobbydjur som tillvaratagits. Tillvarataget husdjur ska förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Beslut om försäljning, överlåtelse och avlivning fattas vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en eventuell avlivning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28a §

(Lika som i framställningen.)

 

58 §

Djurskyddsförseelse

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

1) inför till landskapet, tillverkar, säljer eller överlåter sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

2) bryter mot förbud som avses i 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 eller 21 § eller förbud som utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser,

3) utan erforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar verksamhet som avses i 38, 39 eller 41 §,

4) inte iakttar den anmälningsplikt som föreskrivs i 33, 34 eller 35 §,

5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4, 6a, 6b, 6c §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §,

6) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-förordning nr 1/2005,

7) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

8) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 i EG-förordning nr 1/2005 eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

9) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

10) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005 eller

11) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005

ska för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5, 6, (uteslutning) 7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

     2) använder sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     3) gör eller låter göra operativt ingrepp som är förbjudet i enlighet med 8 § eller

     4) handlar i strid med bilaga I i EG-förordning nr 1/2005,

ska för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

__________________

 

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen.)

     Av personer som före den 30 juni 2010 har minst tre års praktisk erfarenhet av att sköta slaktkycklingar krävs inte i 6b § avsedd utbildning. En sådan person ska inom ett år efter att denna lag trätt i kraft av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ansöka om intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen. Till ansökan ska fogas en sådan redogörelse över förvärvad praktisk erfarenhet som krävs för att intyget ska beviljas.

 

 

 

Mariehamn den 18 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte