Social- och miljöutskottets betänkande 3/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

·       Republikens presidents framställning nr 4/2014-2015

 

INNEHÅLL  

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

I Republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om Östersjöområdets marina miljö (nedan HELCOM-konventionen) träder i kraft i landskapet Åland till de delar bilaga VII faller inom landskapets behörighet.

      

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att formuleringarna i HELCOM-konventionens bilaga Vll om insatser vid föroreningsolyckor har preciserats till att förutom samarbete kring bekämpning av oljeskador till havs även omfatta bekämpning av oljeskador på stränderna. Bestämmelser om bekämpning av oljeskador såväl till havs som till land har i landskapet införts genom landskapslag (1977:16) om bekämpande av oljeskador. Av räddningslagen (2006:206) för landskapet Åland framgår det att det är landskapsregeringen som har det övergripande ansvaret för räddningsverksamheten. Mot bakgrund av att ändringarna inte föranleder några lagstiftningsåtgärder i landskapet samt till följd av att bilaga VII i praktiken även har tillämpats på stränder har landskapsregeringen inget att invända mot att ändringarna i bilaga VII till HELCOM-konventionen träder i kraft i landskapet Åland.   

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagtinget har den 19 april 2000 givit sitt bifall till att HELCOM-konventionen i sin helhet träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. I bilaga VII till HELCOM-konventionen åläggs de fördragsslutande parterna att upprätthålla beredskap för att kunna genomföra insatser vid föroreningsolyckor som hotar Östersjöns marina miljö. De fördragsslutande parterna ska vidare underrätta varandra om föroreningsolyckor som inträffar och vid behov samarbeta kring övervakningen och bekämpningen av föroreningsolyckor till havs. Ordalydelsen i bilagan har hittills endast avsett myndighetssamarbete till havs. I praktiken har dock statliga myndigheter och andra sakkunniga samarbetat kring saneringsinsatser och övningar som utförts även på stränder. HELCOM-konventionens ministermöte beslöt därför den 6 oktober 2013 att precisera formuleringarna i bilaga VII så att de förutom samarbete kring bekämpning av oljeskador till havs även avser bekämpning av oljeskador på stränder.

     Av Republikens presidents framställning framgår att bestämmelserna i bilaga VII gäller förutom handelssjöfart även miljövård, vattenrätt och båttrafik på vilka områden landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 10 och 21 punkten i självstyrelselagen. Lagtinget behöver således i enlighet med bestämmelserna i 59 § 1 mom. i självstyrelselagen ge sitt bifall, trots att landskapet Åland inte är en fördragsslutande part, till att ändringarna i bilaga VII träder i kraft i landskapet.    

     Utskottet konstaterar att ändringarna i bilaga VII till HELCOM-konventionen inte föranleder några lagstiftningsåtgärder i landskapet. Enligt gällande landskapslag (1977:16) om bekämpande av oljeskador åligger det landskapsregeringen att utveckla de metoder som används vid bekämpning av oljeskador samt vid behov även uppgöra planer för sådan bekämpning. Utskottet har erfarit att arbetet med att utarbeta en plan för oljeskyddet pågår.

     Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i bilaga VII träder i kraft i landskapet och tillstyrker att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bilaga VII faller inom landskapets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Lagtinget har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, byråchefen Petra Bengts, vattenbiologen Mikael Wennström och oljeskyddskoordinatorn Julia Westerberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson, ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander och Runar Karlsson samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bilaga VII faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

Mariehamn den 11 december 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand