Social- och miljöutskottets betänkande 3/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny blankettlag om anmälda organ

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Genom lagen genomförs ett antal av Europaparlamentets och rådets produktdirektiv med enhetliga bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av produkters överensstämmelse som s.k. anmälda organ.

     Bestämmelserna om anmälda organ har hittills funnits i den sektorspecifika lagstiftningen om de enskilda produktgrupperna. Avsikten är att den nya lagen ska ersätta dessa särskilda bestämmelser genom att samla bestämmelserna till den nya horisontella lagen.

     Avsikten är att den förslagna landskapslagen ska träda i kraft så snart som möjligt, dock inte innan de föreslagna produktspecifika lagarna om elsäkerhet, hiss, explosionsfarliga omgivningar, explosionsfarliga varor, pyrotekniska artiklar samt den föreslagna landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter har trätt i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Nina Fellman och vikarierande lagberedningschefen Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 17 november 2016

 

 

Ordförande

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand