Social- och miljöutskottets betänkande 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2021-2022

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2022-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022 - 2024

·      Landskapsregeringens meddelande M 2/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen beslöt den 8 juni 2021 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att uppgöra ett förslag på ett nytt alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt (ANDTS) program. Kommittén framlade den 10 december sitt förslag. Landskapsregeringen fastställde programmet den 27 januari 2022.

     Programmet utgår från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Programmet formulerar ett övergripande mål och sex delmål för landskapsregeringens ANDTS-politik. Det övergripande målet är att förebygga och begränsa de negativa fysiska, psykiska och sociala effekterna av ANDTS-bruk som hindrar människor från att leva ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt liv. Programmet präglas av en avsikt att stärka skyddsfaktorer och tidigt förebygga sådana riskfaktorer som sammanhänger med ANDTS-relaterade skadeverkningar på brukare, anhöriga och samhället i stort. Därtill ställer det också mål om att främja upptäckt och vård av personer med ett skadligt bruk eller ett beroende av ANDTS.

     Programmet fastställer en struktur för dess genomförande och uppföljning samt bereder väg för ett separat åtgärdsprogram med konkreta insatser som ska bidra till att det politiska programmets mål blir uppfyllda. Åtgärdsprogrammet kommer att omfatta landskapsregeringens avdelningar, landskapsmyndigheter och av landskapsregeringen finansierade funktioner. En parlamentarisk kommitté bildas för att under programtiden följa upp och bidra till programmets förverkligande.

     Programmet erkänner att måluppfyllelse förutsätter insatser av fler än landskapsregeringen och landskapsmyndigheterna. I beredningen har höranden av flera berörda aktörer i den kommunala sektorn och tredje sektorn samt en brett omfattande remiss ordnats. Aktörer från olika sektorer och nivåer i samhället välkomnas att delta i programmets förverkligande.

  

  

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande skadeverkningar som orsakar lidande för den enskilde och närstående samt betydande kostnader för samhället. Utskottet anser därför att det är angeläget att det bedrivs ett samordnat och kontinuerligt arbete på ANDTS-området med fokus på såväl generella som riktade förebyggande insatser och vård.

     Utskottet konstaterar att ANDTS-programmet är väl förankrat. En parlamentarisk tillsatt referensgrupp med företrädare från lagtingets samtliga partier har deltagit i beredningen av programmet. Under arbetets gång hölls ett brett hörande med berörda myndigheter och aktörer inom tredje sektorn. Ett utkast till programmet sändes även på remiss till berörda aktörer inom olika samhällssektorer. En förutsättning för ett framgångsrikt och strukturerat genomförande av ANDTS-programmet och kommande åtgärdsprogram är att arbetet på området fortsättningsvis sker i bred samverkan och kontinuerlig dialog mellan berörda aktörer. Den operativa samverkans- och referensgruppen som har till uppgift att främja samverkan, kunskapsutbyte och initiativ bland aktörerna som är verksamma på fältet inom ANDTS-frågor har en nyckelroll. Utskottet har erfarit att samverkan och kommunikationen mellan gruppen och den parlamentariskt tillsatta kommitté som ska följa upp ANDTS-programmet bör stärkas. En dialog behöver enligt utskottet ske mellan gruppen och den parlamentariska kommittén på regelbunden basis för att försäkra sig om att målsättningarna och åtgärderna är de rätta och vid behov kan ändras eller kompletteras. 

     I ANDTS-programmet redogörs för målsättningarna på ANDTS-området och de indikatorer som ska användas för uppföljning av målsättningarna. De konkreta åtgärderna kommer att utformas i ett separat åtgärdsprogram utgående från programmets målsättningar. Utskottet anser att det är positivt att åtgärderna till skillnad från tidigare program ingår i ett separat åtgärdsprogram och att indikatorer kommer att användas i uppföljningen. Ett separat åtgärdsprogram som antas och ändras av landskapsregeringen skapar en flexibilitet som möjliggör att ytterligare eller ändrade åtgärder snabbt kan intas i programmet om behov uppstår. Utskottet anser dock att det är viktigt att det i kommande ANDTS-program redogörs för hur åtgärdsprogrammet har förverkligats och i vilken mån målsättningarna har uppfyllts.    

      Utskottet har i samband med behandlingen av tidigare ANDTS-program (betänkande nr 2/2014 - 2015) efterlyst åtgärder för att förebygga och bryta dataspelsberoende. I betänkandet över ANDTS-programmet för åren 2013 - 2016 konstaterade utskottet att dataspelsberoende och överdrivet dataspelande bland barn och unga är ett växande problem som behöver uppmärksammas. Utskottet konstaterade vidare att ett dataspelande som övergår i ett dataspelsberoende kan få allvarliga konsekvenser på såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Utskottet noterar med tillfredsställelse att målsättningar gällande digitalt spelande nu intagits i ANDTS-programmet. Utskottet förutsätter att konkreta åtgärder intas i åtgärdsprogrammet för att förebygga och lindra skadeverkningar av digitalt spelberoende.  

     Utskottet konstaterar att det arbete som skyddar bäst och har störst betydelse för att förebygga problem som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är traditionell ungdoms- och fritidsverksamhet, övrigt socialt arbete samt strategiskt folkhälsoarbete. Åtgärder i den kommande folkhälsostrategin torde således även gynna det förebyggande ANDTS-arbetet och fungera som skyddsfaktorer mot att utveckla ett ANDTS-missbruk.

     Utskottet konstaterar avslutningsvis att en av målsättningarna i ANDTS-politiska programmet för år 2017 - 2020 var en översyn av substitutionsvården. Substitutionsprogrammet på Åland, som genomförs av Ålands hälso- och sjukvård i samarbete med beroendemottagningen inom Kommunernas socialtjänst k.f., skulle ses över utgående från de nationella riktlinjerna för substitutionsvården. I föreliggande ANDTS-program konstateras att åtgärden endast delvis har förverkligats. Utskottet anser att det är angeläget att riktlinjerna för substitutionsvården på Åland uppdateras utgående från de nationella riktlinjerna och förväntar sig att det arbete som inletts slutförs.    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson och specialsakkunnige Fredrik Rönnlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström och Simon Påvals samt ersättaren Tage Silander. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 31 mars 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand