Social- och miljöutskottets betänkande 4/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2001-09-06

SMU0420002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd

·       Lagmotion nr 2/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

Reservation. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. lagmotion föreslås att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd ändras så att ändringar i rikets lag om utkomststöd automatiskt skall träda i kraft på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att rikets lag om utkomststöd gäller i landskapet Åland såsom den löd när den antogs i december 1997, med de undantag som lagtinget har beslutat i en blankettlag. Bestämmelsen om utkomststödets grunddel, som också gäller på Åland, har inte ändrats i rikslagen sedan den antogs. I en förordning har dock indexjusteringar gjorts av grunddelens storlek i enlighet med ett bemyndigande i lagen.

     Landskapsstyrelsen har senast i januari i år, i likhet med rikets myndigheter, prövat frågan om en indexjustering av grunddelens belopp. Med beaktande av de utgifter som skall täckas med grunddelen enligt rikets lag om utkomststöd samt det konsumentprisindex som tagits fram för Åland fram till december 2000 beslöt landskapsstyrelsen att höja beloppen. Från och med den 1 februari 2001 tillämpas de justerade beloppen.

     Eftersom landskapsstyrelsen i enlighet med gällande lagstiftning justerar utkomststödets storlek med beaktande av den prisutveckling som har uppmätts i landskapet anser utskottet att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är tryggade på motsvarande nivå som i riket. Det är därför inte nödvändigt att låta ändringar i rikets lag om utkomststöd automatiskt träda i kraft i landskapet. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2001 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson och avdelningschefen Tomas Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Sune Mattsson och Sundman.

     Vice ordföranden Wiklöf har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar det i lagmotionen 2/1999-2000 ingående lagförslaget.

 

 

Mariehamn den 6 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 

Reservation

 

·       Ltl Lasse Wiklöfs reservation