Social- och miljöutskottets betänkande 4/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Hälsovårdarberedskapen i skärgården

·      Hemställningsmotion 12/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl. föreslår att lagtinget uppdrar åt landskapsstyrelsen att i hälso- och sjukvårdsplanen för år 2001 slutligt lösa hälsovårdarberedskapen i skärgården enligt skärgårdsbefolkningens berättigade krav.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen och att utskottets motiveringar bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att motionären föreslår åtgärder i hälso- och sjukvårdsplanen för år 2001 och att motionen därför är inaktuell. Utskottet har trots detta behandlat motionen i positiv anda eftersom de problem som lyfts fram i motionen fortfarande föreligger.

     Under flera års tid har skärgårdskommunerna och personal inom ÅHS framfört önskemål om höjda anslag för ÅHS för att höja hälsovårdarberedskapen i skärgården. Vissa resurser har också tillskjutits i syfte att förbättra situationen, men inte i tillräcklig grad för att kunna täcka de behov som finns.

     Brändö har under en försöksperiod haft 24 timmars beredskapsjour per dygn året runt. Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga har under vinterhalvåret beredskapsjour 60 timmar per vecka vilket innebär att beredskap ordnas under helgerna. Resurserna räcker inte till för full beredskap under veckorna. Under sommarmånaderna då patientunderlaget i skärgården mångdubblas har personalresurserna sedan 1999 stärkts så att beredskapen kunnat höjas till beredskap dygnet runt  även i Föglö, Kumlinge och Kökar. I Sottunga har beredskapen höjts till 100 timmar per vecka under motsvarande period.

     Utskottet konstaterar att hälsovårdarna i skärgården har ett mycket omfattande ansvarsområde som dels har geografiska orsaker, dels beror på att patientunderlaget under sommarhalvåret mångdubblas. Utskottet vill dock poängtera att det av tillgänglig statistik framgår att skärgårdsborna belastar sjukvården mindre per capita än vad befolkningen på fasta Åland gör.

     Bemanningen under beredskapsjouren är personalmässigt och budgetmässigt planerad så snävt att resurserna endast är tillräckliga för ett begränsat antal utryckningar. Eftersom det görs fler utryckningar än det som budgeterats för leder detta till övertidstimmar för personalen med budgetöverskridningar som följd. Enligt utskottet är nuvarande arrangemang därför inte tillfredsställande.

     Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen tillser att hälsovårdarberedskapen i skärgården utökas från och med september 2002 så att beredskapen kan höjas från den nu planerade nivån. Enligt utskottet bör det vara möjligt att höja beredskapen till en tillfredsställande nivå om personalresurserna förstärks med en halvtidstjänst per kommun, dvs. Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Denna utökning bör göras inom nuvarande budgetram för ÅHS.

     Utskottet förutsätter att den budgetram som fastställs för ÅHS 2003 ger utrymme för att den föreslagna höjningen av hälsovårdarberedskapen kan permanentas.                  

      Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch Sandell, överskötare Birgitta Hermans och hälsovårdare Gunilla Söderlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lasse Wiklöf,   ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 12/1999-2000 och bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 januari 2002

 

 

Viceordförande

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson