Social- och miljöutskottets betänkande 4/2008-2009

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förbud mot tvätt- och rengöringsmedel som innehåller fosfater

·      Hemställningsmotion nr 26/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Danne Sundman föreslår i hemställningsmotion nr 26/2007-2008 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om införande av förbud mot försäljning av tvätt- och rengöringsmedel som innehåller fosfater.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner hemställningsmotionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Minskningen av fosfater och andra näringsämnen i våra inre vatten och omgivande hav har redan en längre tid varit en prioriterad del i miljöskyddsarbetet, bl.a. ingår fosfater i Helcoms lista över skadliga ämnen som måste minska. Utskottet konstaterar att man den 1 mars 2008 i Sverige införde förbud mot försäljning av textiltvättmedel med högre fosforhalt än 0,2 viktprocent. Detta förbud gäller endast konsumenthandeln.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen redan förbereder en reglering av användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Regleringen kommer att införas antingen med stöd av miljöskydds- eller kemikalielagstiftningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren och byråchefen Helena Blomqvist.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen inför ett förbud mot försäljning för enskilt bruk av textiltvättmedel som innehåller  fosfater.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson