Social- och miljöutskottets betänkande 4/2011-2012

Tillhör ärendet: Konsumentsäkerhet
Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Konsumentsäkerhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2011-2012

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en lag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet. Enligt förslaget ska de nya riksbestämmelserna som rör konsumentsäkerhet, leksakers säkerhet samt underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk tillämpas i landskapet.

     Lagändringarna innebär att produktsäkerhetskraven på varor och tjänster som erbjuds konsumenter för enskilt bruk skärps. Bland annat ska en tjänsteleverantör göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) innan han eller hon börjar tillhandahålla en konsumenttjänst om tjänsten är förenad med betydande risker. Anmälan ska också göras om det sker en väsentlig förändring i verksamheten eller om leverantören byts ut. De nya reglerna innebär att en leksakstillverkare måste analysera en leksaks egenskaper och eventuella faror och visa att den uppfyller de lagfästa säkerhetskraven innan leksaken släpps ut på marknaden. Tillverkaren ansvarar för bedömningen om en leksak överensstämmer med kraven. Vid import är leksaksimportören och -distributören skyldiga att försäkra sig om en leksakstyp som ska släppas ut på marknaden överensstämmer med säkerhetskraven.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av teknisk och språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagförslaget som bl.a. utpekar ÅMHM till tillsynsmyndighet över konsumentsäkerheten förordas av utskottet. Tillsynsuppgifterna ska huvudsakligen skötas av en och samma myndighet i landskapet. Förutom en tydligare rollfördelning medför detta möjligheter att göra tillsynen rationell och effektiv med mindre resurser. Utskottet gör i det här skedet bedömningen att ÅMHM inte kommer att behöva mer resurser för att sköta de nya uppgifterna. Slutligen vill utskottet framhålla att åtgärder som avser att trygga konsumentsäkerheten bör ses som en naturlig del av företagarnas kvalitetssäkring av sina produkter och tjänster.   

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringsförslagen är av teknisk natur.

 

1 § Ändringsförslagen är av teknisk eller språklig natur.

 

3 § I förtydligande syfte föreslås en ändring i 1 mom. Övriga ändringar är av språklig natur.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Ändringsförslagen är av teknisk eller språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 januari 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Mathias Lundqvist och miljöinspektören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt medlemmarna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom (delvis).

     Ledamoten Anders Eriksson har lämnat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget oförändrat och

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i följande lydelse

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 § 3 mom. landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet,

     ändras lagens 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna, 3, 5 och 6 §§ samt 8 § 2 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna och 5 § sådana de lyder i landskapslagen 2006/21, 3 och 6 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2007/123 och lagens rubrik samt

     fogas till lagen två nya 5a och 5b §§ och till 7 § två nya 2 och 3 mom. som följer:

 

(Rubriken lika som i lagförslaget).

 

1 §

      Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag, ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

     1) konsumentsäkerhetslagen (FFS 920/2011),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om leksakers säkerhet (FFS 1154/2011) samt

     4) lagen om underrättelser till Europeiska (uteslutning) kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (FFS 1197/2009).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar att denna lag och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den följs. De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer på statens myndigheter med undantag för regionförvaltningsverket ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. De förvaltningsuppgifter som ankommer på regionförvaltningsverket, kommunerna och kommunala myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     Underrättelse enligt 8 § konsumentsäkerhetslagen till en tillsynsmyndighet om en farlig konsumtionsvara eller en vara som används i samband med en farlig konsumenttjänst ska lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

5, 5a, 5b och 6 - 8 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (1-3 mom. lika som i framställningen).

     Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i 25 § lagen om leksakers säkerhet från och med den 20 juli 2013.

     Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i lagen om leksakers säkerhet (FFS 287/1997), nedan kallad den upphävda lagen, på sådana leksaker som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande (uteslutning). Bestämmelserna i 21 och 22 §§ i den upphävda lagen tillämpas dock på leksaker som har släppts ut på marknaden efter det att denna lag trätt i kraft men innan den i 4 mom. angivna bestämmelsen ska börja tillämpas.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 29 mars 2012

Ordförande

 

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


R E S E R V A T I O N

 

Under behandlingen av lagförslag nr 6/2011-2012, angående konsumentsäkerhet, har det inte varit möjligt att i tillräcklig grad belysa vilka byråkratiska effekter lagförslaget får för det åländska näringslivet. Blankettlagstiftningsförandet leder också till att det inte gått att utröna om lagförslaget är enbart miniminivå i byråkratiskt hänseende för att uppfylla de EU direktiv som ligger i botten för framställningen.

Samtidigt som miljölagstiftning, räddningslagstiftning mm tillsammans med den nu aktuella konsumentlagstiftningen skapar en oöverskådlig byråkrati, förefaller det inte finnas en helhetssyn på problematiken hos regeringen.

Mot den bakgrunden föreslog undertecknad att det till betänkandet skulle fogas en kläm enligt följande:

”Utskottet som omfattar framställningen, hemställer till regeringen om att den i prioriterad ordning tar ett helhetsgrepp på den byråkrati som försvagar konkurrenskraften hos det åländska näringslivet. Samt förelägger förslag till förenklingar. Likväl som effekterna av ett lagförslag bedöms ur ekonomisk och jämställdethets synpunkt, bör det införas en särskild bedömningsgrund för de byråkratiska effekterna av ett lagförslag”.

Förslaget vann inget understöd varav jag finner mig nödgad att reservera mig mot utskottets betänkande.

Mariehamn den 27 mars 2012

 

 

 

Anders Eriksson