Social- och miljöutskottets betänkande 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 8/2014-2015

·       Landskapsregeringens yttrande nr 8/2014-2015-s

 

INNEHÅLL  

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter träder i kraft i landskapet till de delar det fakultativa protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av landskapsregeringens yttrande till lagtinget framgår att landskapsregeringen har lämnat ett utlåtande i ärendet till utrikesministeriet den 27 november 2014. I yttrandet konstaterar landskapsregeringen att det i nationell fördragspraxis har ansetts att givandet av rådgivande och övervakande befogenheter åt internationella organ utgör sådan utövning av offentlig makt som faller under landskapets behörighet och förutsätter lagtingets bifall (RP 93/2001, s. 69).

     Landskapsregeringen understöder innehållet i och målsättningen med det fakultativa protokollet, det vill säga att ställningen för barnets rättigheter såsom rättsligt förpliktande mänskliga rättigheter stärks och rättsskyddet för barn förbättras.   

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter ges enskilda personer eller grupper av enskilda personer rätt att anföra klagomål till kommittén för barnets rättigheter, om de anser sig ha utsatts för en kränkning av någon av de rättigheter som anges i FN:s konvention om barnets rättigheter eller i det fakultativa protokollet till konventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi eller i det fakultativa protokollet till konventionen om indragning av barn i väpnade konflikter. Protokollet innehåller detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för upptagande av klagomål och om den egentliga behandlingen av klagomål. Kommittén ska avge ett utlåtande när den har prövat ett klagomål och får också ge rekommendationer. Den svarande ska ge kommittén upplysningar om de åtgärder som den har vidtagit eller ämnar vidta till följd av kommitténs utlåtanden och rekommendationer.

     I protokollet föreskrivs också om mellanstatliga klagomål där en protokollsstat påstår att en annan protokollsstat inte uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen eller de två fakultativa protokollen. 

     Bestämmelserna i protokollet om enskilda och mellanstatliga klagomål och behandlingen av dessa ska enligt republikens presidents framställning anses gälla principen om en rättvis rättegång, sådan denna utgör en i grundlagen angiven grundrättighet, jämte lagskipning och förhållandet till utländska makter, vilka enligt 27 § 2 mom., 4 och 23 punkterna i självstyrelselagen hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     I protokollet finns också bestämmelser om ett utredningsförfarande. I detta förfarande får kommittén pröva upplysningar enligt vilka det påstås att det i protokollsstaten begåtts allvarliga eller systematiska kränkningar av de rättigheter som tryggas i konventionen eller i något av de två fakultativa protokollen till konventionen. I utredningsförfarandet kan även ingå besök inom protokollsstatens territorium. Eftersom dessa besök även kan rikta sig mot landskapets myndigheter för utredning av hur främjandet och förverkligandet av barnets rättigheter har genomförts på lagstiftningsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapets myndigheter behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas.

     Utskottet, som finner det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande angeläget, eftersom det tar sikte på att förbättra rättsskyddet för barn och stärka deras mänskliga rättigheter, föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande.

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Lagtinget har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen och barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm från Rädda Barnen På Åland r.f.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

Mariehamn den 19 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand