Social- och miljöutskottets betänkande 5/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utredning om mobbing och utbrändhet inom arbetslivet

·      Hemställningsmotion 16/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår att landskapsstyrelsen genomför en bred undersökning om omfattningen av och orsakerna till mobbing och utbrändhet inom arbetslivet för att klargöra vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

De problem som tas upp i motionen har under senare år tenderat att öka på många arbetsplatser. Utskottet har inhämtat att detta har observerats inom sjukvården då allt fler patienters ohälsa har samband med arbetssituationen, men också vid Folkpensionsanstalten där antalet sjukskrivningar visar att dessa problem har ökat.

     Utskottet konstaterar att orsakerna till utbrändhet och sociala problem på arbetsplatsen i regel inte är relaterade till medicinska problem. Det är i många fall, som motionärerna också nämner, höjda kompetenskrav och ett uppskruvat arbetstempo som bidrar till utbrändhet, konflikter och mobbing. Problemen på arbetsplatsen leder till att arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga och effektiviteten på arbetsplatsen påverkas negativt. I takt med att detta fenomen breder ut sig får detta samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt utskottet är det arbetsgivarna själva som är skyldiga att vidta åtgärder och som har de bästa förutsättningarna att ta itu med de problem som uppstår på den egna arbetsplatsen.

     Utskottet anser att landskapsstyrelsen såsom arbetsgivare bör vara särskilt uppmärksam på dessa problem och genast vidta nödvändiga åtgärder för att lösa problem som uppstår inom den egna förvaltningen. Det är även viktigt att vidta åtgärder för att förebygga uppkomsten av ohälsa och sociala problem på grund av arbetssituationen. Utskottet kan dock inte se att landskapsstyrelsen skulle ha specifika förutsättningar för att genomföra en sådan utredning som motionärerna efterlyser. Utredningar om mobbing och utbrändhet med allmän giltighet finns att tillgå redan.

     Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att lagtinget förkastar motionen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch Sandell.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 16/1999-2000.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 januari 2002

 

 

Viceordförande

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson