Social- och miljöutskottets betänkande 5/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändrade bestämmelser om servering av alkoholdrycker

·      Landskapsregeringens framställning 16/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen. Genom förslaget ändras förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd, så att de krav på yrkesskicklighet som krävs för tillstånd för servering av svaga alkoholdrycker (B-rättigheter) enbart förutsätter ett intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     I framställningen förslås vidare att ansvaret för att övervaka alkohollagstiftningens efterlevnad i vissa fall skulle kunna fullgöras utan närvaro av den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare. Framställningen innehåller slutligen vissa tekniska justeringar av blankettlagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Avsikten med landskapsregeringens förslag är bl.a. att förenkla för småföretagare, framförallt i skärgården och på landsbygden, att få tillstånd att servera svaga alkoholdrycker. Utskottet förordar de av landskapsregeringen föreslagna lagändringarna.

     Enligt framställningen skall ett intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker utfärdas av Ålands gymnasieskola, Högskolan på Åland eller motsvarande läroanstalt där erforderlig utbildning inom alkohollagstiftning kan ordnas. Det hänvisas till framställning 13/2006-2007 om Ålands gymnasieskola som är under beredning i lagtinget. Enligt utskottet kan Högskolan på Åland och Ålands hotell- och restaurangskola ge den undervisning och genomföra de prov på yrkesskicklighet som avses i föreliggande framställning. Dessa utbildningsinstanser kan därmed utfärda de intyg som förutsätts för C- respektive B-rättigheter.

     Om lagen antas kommer den att medföra att kraven för att få tillstånd att servera alkoholdrycker innehållande högst 22 volymprocent etylalkohol (s.k. B-rättigheter) blir samma som för att få tillstånd till servering av genom jäsning tillverkade alkoholdrycker innehållande högst 4,7 volymprocent etylalkohol. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen kommer att vidta åtgärder så att de som ansöker om att få uppgradera utskänkningstillståndet från C- till B-rättigheter på lämpligt sätt skall visa att de har den kunskap och förtrogenhet med gällande bestämmelser som en utvidgning av utskänkningstillståndet förutsätter. 

     Utskottet konstaterar att utskänkningstillstånd som gäller tillsvidare är knutna till särskilda serveringsställen. Företag som i sin verksamhet använder lokaler som även används för andra ändamål, t.ex. cateringföretag eller turistföretagare som i sin rörelse för kortare tid eller enskilda tillfällen hyr allmänna lokaler för servering, måste söka tillstånd för varje enskilt tillfälle. Utskottet har erfarit att den relativt höga avgiften för handläggningen av en sådan ansökan gör att småföretagare utan fast serveringsställe har betydligt sämre förutsättningar att med lönsamhet servera svaga alkoholdrycker i samband med matservering. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen ser över avgiftsstadgan så att avgiftsnivån kan bestämmas utgående från den omsättning som ifrågavarande verksamhet genererar.   

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

3a § En mindre ändring av språklig karaktär föreslås i 2 mom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 april 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, alkoholinspektören Olav Augustsson, företagaren Tiina Eriksson och socialinspektören Synnöve Jordas.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Fredrik Lindqvist, ledamöterna Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Gun Carlson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

 

     (Lika som i framställningen).

    

3a §

     (1 mom. lika som i framställningen).       

     Av ett intyg som avses i 1 mom. skall det framgå att ett prov har avlagts som visar att personen i fråga är förtrogen med bestämmelserna om

     1) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

     2) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

     3) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

     4) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt

     5) myndighetstillsyn och sanktioner.

 

3b och 5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 24 april 2007

 

 

Vice ordförande

 

 

Fredrik Lindqvist

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson