Social- och miljöutskottets betänkande 5/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Undersökning av cancerförekomst, allmän regelmässig prostataundersökning och vaccination mot livmoderhalscancer.

·      Hemställningsmotion nr 38/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 39/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 40/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 9/2008-2009

·      Hemställningsmotion nr 10/2008-2009

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår i hemställningsmotion nr 38/2007-2008 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om införande av allmän regelmässig prostataundersökning för män.

     Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår i hemställningsmotion nr 39/2007-2008 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en omfattande utredning om orsakerna till den stora förekomsten av cancer i landskapet görs och att ett förebyggande arbete inleds.

     Ltl Carina Aaltonen m.fl. föreslår i hemställningsmotion nr 40/2007-2008 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om införande av allmän vaccination av åländska flickor för att förhindra livmoderhalscancer.

     Ltl Danne Sundman föreslår i hemställningsmotion nr 9/2008-2009 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen låter genomföra en analys av de hälsopolitiska och ekonomiska förutsättningarna för att avgöra huruvida en allmän regelmässig prostataundersökning för män ska införas i landskapet.

     Vtm Gun-Marie Lindholm föreslår i hemställningsmotion nr 10/2008-2009 att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en utredning om behovet av och möjligheten för ett vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar hemställningsmotionerna nr 38-40/2007-2008 och nr 9/2008-2009 och att hemställningsmotion nr 10/2008-2009 godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Beträffande hemställningsmotion nr 38/2007-2008 och den närliggande hemställningsmotionen nr 9/2008-2009 om regelmässig prostataundersökning för män erfar utskottet att det inte är styrkt att en tidigare diagnos skulle påverka mortalitetsgraden. En artikel i New England Journal of Medicine redogör för en omfattande utredning som pekar på andra slutsatser än de resultat som motionärerna hänvisar till. Enligt forskare vid Cancerregistret i Finland beror den högre uppkomsten av nya fall av prostatacancer på Åland sannolikt på det faktum att man diagnostiserar tidigare än i resten av Finland, inte på att själva förekomsten av denna cancerform är vanligare. Åland uppvisar därvidlag liknande siffror som i Sverige. Utskottet konstaterar att den utbyggda företagshälsovården och regelbundna hälsokontroller innebär att PSA-prov och andra undersökningar utförs. Med anledning av den information som framkommit i ärendet föreslår utskottet att motionerna förkastas.

     Beträffande hemställningsmotion nr 39/2007-2008 erfar utskottet att totalsiffrorna för cancerförekomst på Åland inte avviker från omgivande regioner då man beaktar åldersstruktur och slumpvariation. För närvarande finns det i landskapet 1.150 patienter med cancerdiagnos. Utskottet har kunnat konstatera att i de fall vi har en högre cancerfrekvens rör det sig om s.k. livstilscancer kopplat till en hög levnadsstandard och hög medelålder. Utskottet har kunnat konstatera att statistikproduktionen för cancer är omfattande och metodisk och sker dessutom inom ett brett internationellt samarbete som möjliggör kvalitativa internationella jämförelser. Utskottet konstaterar att det därför inte utgör något större problem att beställa utredningar med uppgift att sammanställa kvantitativt statistiska uppgifter för cancerförekomsten på Åland. Med anledning av den information som framkommit i ärendet föreslår utskottet att motionerna förkastas.

     Beträffande hemställningsmotion nr 40/2007-2008 och den närliggande hemställningsmotionen nr 10/2008-2009 om ett allmänt vaccinationsprogram mot HPV-virus i syfte att förebygga livmoderhalscancer konstaterar utskottet att den kliniskt verksamma sjukvårdspersonalen rekommenderar införande av ett vaccinationsprogram medan de administrativt verksamma inom sjukvården pekar på de höga kostnaderna med ett vaccinationsprogram av denna typ. Läkemedelsföretagens aggressiva marknadsföring har bidragit till att skapa opinion för ett allmänt vaccinationsprogram.

     Ett vaccinationsprogram med tre vaccinationstillfällen per person kostar totalt ca 450 euro eller ca 50.000 euro per år för landskapets del. Utskottet föreslår därför att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att behovet av ett vaccinationsprogram utreds ytterligare.

     Med anledning av ovanstående information föreslår utskottet att hemställningsmotion nr 40/2007-2008 förkastas och att hemställningsmotion nr 10/2008-2009 godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2008 beträffande hemställningsmotionerna nr 38, 39 och 40/2007-2008 och 30 mars 2009 beträffande hemställningsmotionerna nr 9 och 10/2008-2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionerna.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren, landskapsläkaren Birger Ch. Sandell samt telefonhörande av klinikchef Markku Korvela och onkologen Tom Kaunismaa.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionerna nr 38, 39 och 40/2007-2008 samt nr 9/2008-2009

samt

att lagtinget med godkännande av hemställningsmotion nr 10/2008-2009 hemställer hos landskapsregeringen att en utredning görs angående behovet av och möjligheten till ett vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson