Social- och miljöutskottets betänkande 5/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 9/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Bakgrund. 1

Landskapsregeringens yttrande. 2

Utskottets överväganden. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagarnas ikraftträdande i landskapet.

 

Utskottets synpunkter

 

Bakgrund

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet. Den nordiska konventionen om social trygghet är avsedd att ersätta den nuvarande konventionen som ingicks år 2004. Konventionen från 2004 har godkänts av lagtinget och är i kraft i landskapet. Bestämmelserna i den föreslagna konventionen hör huvudsakligen till området för socialförsäkring som är rikets behörighet enlig 27 § 21 punkten och 29 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen. I konventionen finns också bestämmelser om arbetslöshetsförmåner och rehabilitering som hör till området för socialvård samt hälso- och sjukvård. Till denna del berör konventionen rättsområden som hör till landskapets behörighet med stöd av 18 § 12 och 13 punkterna i självstyrelselagen. Lagtinget måste därför ge sitt bifall till dessa delar av konventionen före de kan träda i kraft i landskapet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Lagtinget har den 7 januari begärt ett yttrande av landskapsregeringen över framställningen. Enligt yttrandet har den nya konventionen anpassats så att den beaktar de nya EU-förordningar som antagits om samordning av de sociala trygghetssystemen i medlemsstaterna (EG nr 883/2004 och EG nr 987/2009). Den gamla konventionen innehöll bestämmelser som kompletterade motsvarande EU-förordningar från åren 1971 och 1972. EU-förordningarna är direkt tillämpliga i medlemsstaterna men både de gamla och de nya förordningarna ger ett visst utrymme för medlemsstaterna att anta kompletterande bestämmelser vid behov. De nordiska länderna har genom den aktuella konventionen överenskommit om bestämmelser som ska samordna de nationella systemen för de fall då personer rör sig mellan länderna.

     Enligt landskapsregeringens yttrande är det konventionens artikel 7 om ersättning för kostnader för hemresa, artikel 10 om arbetslöshetsförmåner, artikel 12 om rehabilitering och artikel 15 om överenskommelse om att avstå från återbetalning som innehåller bestämmelser som åtminstone delvis berör socialvård, hälso- och sjukvård och främjande av sysselsättningen som hör till landskapets behörighet. I landskapsregeringens yttrande redogörs närmare för innehållet i dessa artiklar. Landskapsregeringen har i ett utlåtande till regeringen omfattat konventionens innehåll. Vidare uppges i yttrandet att konventionen inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Konventionen kommer enligt landskapsregeringen inte att föranleda några lagändringar.

 

Utskottets överväganden

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till konventionen med hänvisning till att bestämmelserna är avsedda att säkerställa att personer som genom arbete, företagande eller studier rör sig över de nordiska gränserna inte ska ställas utanför de sociala trygghetssystemen på grund av de nationella reglerna. På grund av landskapets läge mellan två nordiska länder rör sig många av landskapets invånare p.g.a. arbete och studier mellan landskapet, riket och Sverige i första hand, men även mellan landskapet och övriga nordiska länder. Landskapet har samtidigt en, relativt sett, stor inflyttning till landskapet. De här faktorerna gör att det är viktigt att de regelverk som avses i konventionen är utformade så tydligt att det inte uppstår problem med att avgöra vilket lands socialförsäkringssystem som en person tillhör.

     Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket innebär att konventionens bestämmelser i vissa fall berör både FPA och landskapets myndigheter. Det är t.ex. viktigt för en person som studerar i ett annat nordiskt land att lämna in en ansökan hos FPA om personen vill fortsätta att ingå i det finländska sjukförsäkringssystemet. Ansökan ska göras inom ett år från det att studierna inleds i utlandet. Utskottet har erfarit att det har förekommit fall då åländska studeranden har blivit utförsäkrade då de inte har känt till ettårsregeln. Detta problem är unikt för Åland. Då en person som är skriven i riket ansöker om studiestöd informeras denne om ettårsregeln redan på studiestödsblanketten. Eftersom dessa frågor handläggs vid en och samma myndighet kan personregistren dessutom samköras för att uppmärksamma en person om att denne är på väg att bli utförsäkrad. I landskapet är motsvarande inte möjligt då den allmänna sjukförsäkringen är rikets behörighet och en fråga för FPA medan studiestöd är landskapets behörighet och handläggs vid AMS. Detta problem är känt av de berörda myndigheterna och diskussioner förs hur dessa genom samarbete kan förhindra att personer oavsiktligt blir utförsäkrade på grund av bristande information. Avsikten är att alla studeranden som söker studiemedel från och med hösten år 2013 ska informeras om ettårsregeln. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen tillser att AMS inleder ett samarbete med FPA i den här frågan redan i år så att de åländska studerande får samma information som studerandena i riket i samband med studier utomlands.

     Under utskottsbehandlingen har även ett annat problem som är specifikt för Åland lyfts fram. I landskapet finns det många arbetstagare som p.g.a. sin anställning på ett svenskflaggat passagerarfartyg är socialförsäkrade i Sverige. I denna grupp finns personer som vid sidan av sitt arbete på fartyget även är egenföretagare, t.ex. lantbruksföretagare med skyldighet att betala in socialförsäkringsavgifter till Finland. Enligt EU-förordningen från 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska en person vid en och samma tidpunkt endast tillhöra ett lands socialförsäkringssystem. Det har framkommit att myndigheterna i Finland och Sverige har uppmärksammat att det finns personer som har betalat in socialförsäkringsavgifter till Finland samtidigt som de pga. sin anställning har tillhört det svenska socialförsäkringssystemet. Utskottet har erfarit att myndigheterna tillsvidare inte har överenskommit om hur detta bör tillämpas i konkreta fall. Diskussioner pågår i frågan. I enlighet med artikel 14.2 i konventionen ska berörda myndigheter och institutioner samarbeta i lagvalsfrågor i syfte att så långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilda. Utskottet vill uppmana landskapsregeringen att följa med den här frågan trots att den inte hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt utskottet bör landskapsregeringen försöka se till att de svenska och finländska myndigheterna överenskommer om en lösning som är ändamålsenlig och rimlig för de ålänningar som berörs och vid behov ingår ett administrativt avtal i enlighet med artikel 13 i konventionen.       

     Med hänvisning till det som anförs ovan föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, planeringschefen Essi Rentola vid FPA och regeringsrådet Katriina Alaviuhkula (i en videokonferens), distriktschefen Hillevi Smeds och avdelningschefen Carina Strand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland.

 

__________________

 

Mariehamn den 18 april 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson