Social- och miljöutskottets betänkande 5/2015-2016

Tillhör ärendet: Tobakslagstiftning
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Tobakslagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagstiftningen ses över med beaktande av krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. Landskapsregeringen föreslår dessutom att det inte ska vara tillåtet att saluhålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, som har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak. Relaterade produkter föreslås omfattade av samma bestämmelser som gäller för tobaksprodukter avseende begränsningar för reklam och rökning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget, vars huvudsakliga syfte är att genomföra Europeiska unionens nya tobaksdirektiv. Utskottet välkomnar den ytterligare strängering som försäljningsförbudet av smaksatta e-cigarretter innebär, beaktande målet att minska den totala tobakskonsumtionen. För att nå den övergripande målsättningen om en tobaksfri zon 2040 anser utskottet att särskild vikt bör fästas vid det förebyggande arbetet.

 

Anmälningsplikt

 

I lagförslaget föreslås att näringsidkare som yrkesmässigt säljer eller på annat sätt överlåter tobaksprodukter eller relaterade produkter ska anmäla verksamheten till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att en anmälningsplikt är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra en effektiv tillsyn över försäljning av tobaksprodukter och relaterade produkter.

 

 

 

 

Överenskommelseförordning

 

Genom den nu föreslagna lagändringen påförs Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ett antal nya uppgifter. Enligt lagförslagets 5c § ska myndigheten bland annat ta emot anmälningar om nya tobaksprodukter och nya relaterade produkter, som en tillverkare eller en importör avser att släppa ut på marknaden. Myndigheten ska ta ställning till om de vetenskapliga studier samt andra relevanta undersökningar och information som enligt tobaksdirektivet ska åtföljas anmälan är tillräckliga eller om det behövs ytterligare undersökningar eller information.    

     Utskottet konstaterar att handhavandet av uppgiften kräver särskild kompetens och expertkunskap och ber landskapsregeringen överväga att via en överenskommelseförordning överföra uppgiften till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

        

Upplysningsverksamhet

 

I lagförslaget föreslås att kapitel 4 om upplysningsverksamhet upphävs. I kapitlet stadgas att landskapsregeringen har ansvaret för att upplysningsverksamhet om tobaksprodukternas inverkan på medborgarnas hälsa bedrivs effektivt. Sådan information ska också avse konsumentupplysning om tobaksprodukternas sinsemellan jämförbara skadeverkningar. Vidare stadgas att det i landskapets budget ska upptas erforderliga anslag för bekostande av verksamheten.   

     Landskapsregeringen bedömer att denna verksamhet inte längre har effekt på arbetet med att begränsa tobaksbruket, men konstaterar samtidigt att sådan upplysningsverksamhet inom ramarna för årliga verksamhetsanslag eller särskilt anslagna medel också fortsättningsvis kan organiseras för olika tidsperioder, antingen direkt genom landskapsregeringens försorg eller genom ett landskapsregeringen underlydande organ.

     Utskottet konstaterar att det för närvarande pågår två PAF-finansierade projekt på Åland som syftar till att begränsa och förhindra användningen av tobaksprodukter och relaterade produkter. Projektet Tobakskampen vid Ålands hälso- och sjukvård erbjuder professionell hjälp till de tobaksanvändare som önskar sluta, medan Folkhälsans projekt Vision nolltolerans bland annat har till uppgift att arbeta förebyggande och samordnande gällande riskbruk och missbruk av tobaksprodukter och relaterade produkter.

     Utskottet utgår ifrån att landskapsregeringen, trots upphävandet av bestämmelserna i tobakslagens kapitel 4, fortsättningsvis tillser att det bedrivs ett kontinuerligt och aktivt arbete för att begränsa och förhindra de skadeverkningar och negativa konskevenser som nyttjande av tobaksprodukter  och relaterade produkter medför.

    

Rättsutvecklingen i omvärlden

 

Utskottet stöder de åtgärder som föreslås, men konstaterar att det under ärendets behandling har framkommit att det kan finnas behov att framdeles överväga fler åtgärder, beaktande de ändringsförslag till tobakslagstiftningen som är under beredning i närområdena, för att nå målsättningen om ett tobaksfritt Norden år 2040.

   Utskottet anser att det finns skäl att följa rättsutvecklingen i EU-länderna och de åtgärder som föreslås utöver verkställigheten av direktivet. Bland annat kan det finnas motiv för att göra en översyn av de bestämmelser som avser att skydda mot passiv rökning. Enligt utskottet finns det även skäl att överväga införandet av bestämmelser som reglerar exponering av tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter samt att överväga att införa bestämmelser som förbjuder minderåriga personer att sälja tobak eller relaterade produkter.

     Utskottet ser positivt på de åtgärder som vidtagits inom skolvärlden i syfte att skapa miljöer fria från tobak och tobaksrelaterade produkter. Detta arbete behöver enligt utskottet fortsätta med målsättningen att nå en tobaksfri skoltid för alla.

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringarna är av språklig natur.

 

1b § 1 mom. Den korrekta benämningen för FO-nummer är företags- och organisationsnummer.

 

2b § 2 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

5a § Avsikten är att de bestämmelser som Finland avser att utfärda med stöd av sin tobakslag gällande märkning och registrering även ska tillämpas på Åland. Utskottet föreslår därför att 2 mom. a) och b) punkterna förtydligas till den delen. Motivet för att tillämpa samma bestämmelser som i Finland är att det är ändamålsenligt att tillämpa samma regelverk inom handelsområdet Finland-Åland avseende produkternas märkning och registrering. Övriga ändringar i 2 mom. är av språklig natur. Ändringarna i 3 mom. föreslås i förtydligande syfte.  

 

5b § Första stycket i lagförslagets detaljmotivering ska rätteligen vara en del av detaljmotiveringen till 5a §. Första meningen i andra stycket i lagförslagets detaljmotivering till paragrafen ska rätteligen vara ”Med paragrafen genomförs artikel 5 i tobaksdirektivet, om tillverkares och importörers skyldighet att informera om produktingredienser”.

 

5c § Ändringen är av språklig natur.

 

8 § Utskottet konstaterar att landskapsregeringens föreslagna ändringar är av teknisk natur, så att bestämmelsen uttryckligen omfattar relaterade produkter.

 

13 § Utskottet föreslår i förtydligande syfte att ”unga personer” ersätts med ”personer som är under 18 år”.

 

13a § 1 mom. I tobaksdirektivet definieras en elektronisk cigarett som en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. Utskottet anser att begreppet ”användning av elektroniska cigaretter” är ett mer korrekt begrepp än ”rökning av elektroniska cigaretter” och föreslår att momentet ändras till den delen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

 

Ärendets behandling

 

 

Lagtinget har den 4 april 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, t.f. landskapsläkaren Fredrik Almqvist, miljöskyddsinspektören Eeva Axelsson från ÅMHM, projektledaren Gustav Blomberg från Folkhälsan på Åland, sjukskötaren Tuija Danielsson från Tobakskampen vid ÅHS, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv, lagberedaren Olle Ekström, skolkuratorn Marcus Karlsson från ÅHS, hälsovårdsinspektören Ulla-Liisa Latvala, miljöskyddsinspektören Camilla Nyberg-Selander från ÅMHM och skolkuratorn Pernilla Silvander från ÅHS,  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2c § tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, kapitelrubrikerna till 2a och 4 kap. samt lagens 9 och 10 §§, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/63, kapitelrubriken till 2a kap. sådan den lyder i landskapslagen 2003/66 och 2c §(uteslutning) sådan den lyder i landskapslagen 2012/3,

     ändras lagens namn, 1 § 1 mom., kapitelrubriken till lagens 2 kap., 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 5a §, 5b §, 8 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 och 2 mom., 13a § 1 mom., 15 §, av dessa lagrum 13a § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i landskapslagen 1992/38, lagens namn, 1 § 1 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1997/64, 5a § och 5b § sådana de lyder i landskapslagen 2003/66, 13 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/4, 8 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/125 och 2 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2012/3, samt

     fogas till lagens 1 § nya 5 och 6 mom., sådana de lyder i landskapslagarna 1992/38, 1997/64 och 2007/4, till lagens 2 kap. nya 1a, 1b, 2b, 2ba och 5c §§, av dessa lagrum 2b § istället den 2b § som upphävts genom landskapslagen 2007/147, till lagens 2 §, sådan den lyder i landskapslagarna 1997/64 och 2012/3 mom., ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

 

    

LANDSKAPSLAG
om tobak och relaterade produkter

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 kap.
Begränsningar för marknadsföring, saluhållande och nyttjande av tobaksprodukter och relaterade produkter

1a §

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

 

1b §

     Tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte yrkesmässigt säljas eller på annat sätt överlåtas om inte näringsidkaren först har anmält verksamheten till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Av en anmälan ska framgå sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adressen till den plats där produkterna ska säljas. Näringsidkaren ska underrätta Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet om en uppgift som har givits i anmälan ändras eller om försäljningen upphör.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

2 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

2b §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     En i 1 mom. avsedd ekonomisk aktör ska i sådana fall som avses i 1 mom. omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, och ge detaljerade uppgifter särskilt om risker för människors hälsa och säkerhet och de eventuella förbättrande åtgärder som har vidtagits samt om resultaten av dessa förbättrande åtgärder.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

2ba §

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

5a §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter eller relaterade produkter ska tillse att

     a) produkternas förpackningar med användande av åtminstone det svenska språket (uteslutning) är försedda med korrekt information, utformning och hälsovarningar, varvid i riket (uteslutning) med stöd av lag utfärdade bestämmelser (uteslutning) om (uteslutning) sådan information, (uteslutning) utformning och (uteslutning) hälsovarningar (uteslutning) är tillämpliga,

     b) produkternas förpackningar är försedda med hälsovarningar i form av text och bild, information om rökavvänjning samt unik identitetsmärkning, säkerhetsmärkning och (uteslutning) att förpackningarna är registrerade i enlighet med bestämmelserna (uteslutning) i tobaksdirektivets artiklar 15 och 16 (uteslutning) samt i överensstämmelse med de i riket (uteslutning) med stöd av lag utfärdade bestämmelserna om sådan märkning och registrering,

     c) utsläppsnivåer undersöks i produkterna samt att återkommande kvalitetskontroller görs av ingredienser i produkterna, varvid utsläppsnivåer och halter av ingredienser ska vara testade och godkända i enlighet med tobaksdirektivets krav på godkända laboratorier för att produkterna ska få saluhållas,

     d) alla tillgängliga marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     e) försäljningsvolymer årligen rapporteras till (uteslutning) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, varvid försäljningsvolymerna ska anges per varumärke och produkttyp såsom antal sålda styckförpackningar av visst slag eller såsom sålda produkter i kilogram, samt att

     f) de erforderliga uppgifterna om produkterna som avses i denna lag och i artiklarna 5, 6, 20 och 22 i tobaksdirektivet ska lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Det är förbjudet att saluhålla

     1) cigaretter och rulltobak med en karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, eller som innehåller tillsatser som i betydande eller mätbar omfattning förstärker tobaksproduktens beroendeframkallande eller hälsofarliga egenskaper,

     2) elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, inte är barn- och manipulationssäkra, skyddade mot skador eller läckage och som inte har en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage eller som annars inte är förenliga med kraven i artikel 20.3 i tobaksdirektivet,

     3) tobaksprodukter och relaterade produkter med sådana tillsatser som avses i tobaksdirektivets artiklar 7.6 och 7.7 och vars saluhållande medlemsländerna i enlighet med artikeln ska förbjuda samt

     4) påfyllningsbehållare som rymmer mer än 10 milliliter eller elektroniska engångscigarreter som rymmer mer än 2 millimeter.

 

5b §

     (Lika som i lagförslaget).

 

5c §

     Nya tobaksprodukter och nya relaterade produkter som en tillverkare eller en importör avser att släppa ut på marknaden ska anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i enlighet med bestämmelserna (uteslutning) i artiklarna 19, 20 och 22 i tobaksdirektivet. Till en sådan anmälan ska fogas sådana vetenskapliga studier samt andra relevanta undersökningar och information om produkten som krävs i enlighet med tobaksdirektivet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan med beaktande av tobaksdirektivets krav om det kräva att en tillverkare eller en importör utför ytterligare undersökningar eller lämnar ytterligare information om de nya produkter som de avser att släppa ut på marknaden.

 

8 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

11 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

13 §

     Den som säljer tobaksprodukter eller relaterade produkter i strid med bestämmelserna i 2, 2a, 2b, 5a, 5b och 5c §§ eller som placerat en automat så att försäljning till (uteslutning) personer under 18 år inte förhindras, ska för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

13a §

     Den som röker där tobaksrökning, användning av elektroniska cigaretter eller rökning med örtprodukter för rökning enligt denna lag är förbjuden och som fortsätter med detta trots tillsägelse av innehavaren eller någon som företräder denna ska för rökningsförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (1 - 2 mom. lika som i lagförslaget).

     Bestämmelserna om förbud att saluhålla cigaretter eller rulltobak vilka har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak som avses i 5a § 3 mom. 1 punkten tillämpas från och med den 20 maj 2020.

     (4 mom. lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 26 april 2016.

 

 

Ordförande

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

Carina Strand