Social- och miljöutskottets betänkande 5/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

·       Republikens presidents framställning nr 2/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande nr 2/2016-2017-s

                                                                    

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i ändringen av protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av yttrandet framgår att 1998 års protokoll till 1979 års konvention om luftföroreningar avseende tungmetaller (nedan protokollet) och ändringarna i protokollet är ett avtal som innehåller bestämmelser som hör till såväl EU:s som medlemsstaternas behörighet. Europeiska unionens råd har den 21 april 2016 på unionens vägnar godkänt ändringarna i protokollet. Landskapsregeringen konstaterar att ändringarna av protokollet redan i stor utsträckning omfattas av EU-lagstiftningen, genom framförallt befintlig lagstiftning om begränsning av utsläpp från anläggningar såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (nedan industriutsläppsdirektivet) och kommissionens genomförandebeslut som antas i enlighet med industriutsläppsdirektivet. Protokollet genomförs också genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (nedan bränslekvalitetsdirektivet) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (nedan batteridirektivet). 

     Industriutsläppsdirektivet har genomförts på Åland genom landskapslag (2008:128) om miljöskydd, landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd samt genom tillämpning av en rad statsrådsförordningar genom blankettlagstiftning. Bränslekvalitetsdirektivet och batteridirektivet har genomförts i landskapet genom tillämpning av statsrådsförordningar genom blankettlagstiftning.

     Vidare konstaterar landskapsregeringen att ändringarna i protokollet kommer att ytterligare införlivas i EU-lagstiftningen genom ett nytt direktiv som fastställer uppdaterade nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och krav på årliga nationella utsläppsinventeringar som bland annat ska omfatta utsläpp av bly, kadmium och kvicksilver. Ändringarna kan enligt landskapsregeringen på sikt föranleda ändringar i den åländska lagstiftningen.

      Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 30 juni 2016 framfört att landskapsregeringen inte har några invändningar mot att ändringarna i protokollet godkänns. Landskapsregeringen förordar även i yttrandet till lagtinget att ändringarna i protokollet godkänns.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar syftar till att skydda människors miljö mot luftföroreningar. Hittills har konventionen  utökats med åtta protokoll, där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina utsläpp av luftföroreningar. Målet med protokollet från år 1998 avseende tungmetaller är att minska och kontrollera utsläpp till luften av bly, kadmium och kvicksilver. 

     Genom det ändrade protokollet fastställs strängare gränsvärden för utsläpp samt införs flexibla övergångsbestämmelser som gynnar de parter som tillträder det ändrade protokollet före utgången av år 2019.

     Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i protokollet avse-ende tungmetaller träder i kraft i landskapet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 december 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från Ålands landskapsregering.

     Utskottet har i ärendet hört miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i ändringen av protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

Mariehamn den 8 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand