Social- och miljöutskottets betänkande 5/2013-2014

Tillhör ärendet: Ändrad kemikalielagstiftning
Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändrad kemikalielagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kemikalielagstiftningen ändras med beaktande av förändringar i den Europeiska unionens lagstiftning och därav följande ändringar i rikslagstiftningen. Kemikalielagstiftningen är en s.k. blankettlagstiftning enligt vilken det i riket gällande regelverket har gjorts tillämpligt, vilket för enhetlighet och överskådlighet är ändamålsenligt då regelverket rör viktiga bestämmelser av såväl landskaps- som rikslagstiftningsnatur. Således föreslås att rikets sedan den 1 september 2013 gällande nya kemikalielag ska göras tillämplig också i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en lag om tillämpning av rikets nya kemikalielag. Rikets kemikalielag trädde i kraft den 1 september 2013. Lagen innehåller huvudsakligen bestämmelser om tillsynsmyndigheterna och deras uppgifter, rättigheter och skyldigheter, eftersom verksamhetsutövarnas förpliktelser till stor del numera regleras direkt i Europeiska unionens förordningar.

     Utskottet tillstyrker lagförslaget, men önskar göra några förtydliganden avseende lagförslagets 3 § 1 mom. I lagförslagets 3 § 1 mom. föreslås att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska sköta de uppgifter som i riket ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen. Det betyder att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås sköta de uppgifter som framgår av 11 § i rikets kemikalielag, vilket innebär att myndigheten ska övervaka att bestämmelserna om förebyggande och avvärjande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier iakttas vid anläggningar som hanterar kemikalier. Övriga förvaltningsuppgifter som ankommer på statliga myndigheter föreslås skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbefogenhet. Utskottet konstaterar att det innebär att landskapsregeringen utöver skötseln av de förvaltningsuppgifter som följer av landskapets egen lagstiftning på området även ska sköta de förvaltningsuppgifter som rör framställning och användning av gifter och som ankommer på landskapsregeringen med stöd av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen. Enligt lagförslaget avser landskapsregeringen att förhandla med riket om att överföra dessa förvaltningsuppgifter till riksmyndigheter med stöd av en överenskommelseförordning. I 3 § 1 mom. föreslås dock även att landskapsregeringen i förordning ska kunna delegera sådana förvaltningsuppgifter till en underlydande myndighet. Utskottet har erfarit att bestämmelsen föreslås intas i lagen för att möjliggöra att förvaltningsuppgifterna överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för det fall att landskapsregeringen inte lyckas få till stånd en överenskommelseförordning om överföring av uppgifterna till riksmyndigheter.     

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 mars 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Olle Ekström och vikarierande myndighetchefen Mia Westman från ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Andra förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet på området. Landskapsregeringen kan i förordning till en underlydande myndighet delegera sådana förvaltningsuppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3a och 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

Mariehamn den 25 mars 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand