Social- och miljöutskottets betänkande 6/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2000-2001

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2001-09-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Avtal om grön el för landskapets fastigheter

·      Hemställningsmotion nr 2/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Fredrik Lindqvists hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapets förvaltning tecknar avtal om grön el för lagtingets och landskapsstyrelsens lokaler och landskapets övriga fastigheter.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att en väsentlig del av de åtgärder som motionären vill att lagtinget hemställer om redan är verkställda. All elektricitet som förbrukas i självstyrelsegården är s.k. grön el.  Landskapsstyrelsen är andelsägare i Ålands vindenergiandelslag och köper som andelsägare in egen elektricitet till ett pris som är 2 penni lägre än priset för kunder som inte är andelsägare. Landskapsstyrelsens andel av elproduktionen täcker inte till fullo nuvarande elförbrukning i självstyrelsegården. Den överskjutande delen av det som förbrukas köps in som ”grön el” av Ålands vindenergiandelslag. Andelslaget säljer även grön elström till andra än andelsägare för ett pris som är 2 penni dyrare per KWh jämfört med marknadspriset för annan elektricitet.

     Vid sidan om självstyrelsegårdens elförbrukning inköps en betydande mängd el till landskapets skolor, trafikavdelningen, Ålands hälso- och sjukvård m.fl. För denna förbrukning inköps el som inte är specificerad som grön el. Utskottet vill uttala sitt stöd för motionens intentioner men konstaterar samtidigt att det idag inte produceras en tillräcklig mängd grön el i landskapet som skulle kunna täcka behovet av elektricitet för landskapets alla inrättningar.

     Utskottet har erfarit att det finns långtgående planer på att bygga fler vindkraftverk på Åland. Utskottet föreslår därför att landskapsstyrelsen i ett senare skede på nytt aktualiserar frågan om avtal om inköp av grön el till landskapets fastigheter om utbyggnaden av vindkraftverken realiseras. Innan frågan avgörs bör landskapsstyrelsen utreda huruvida det i ett längre perspektiv är förmånligare att teckna fler andelar i Ålands vindenergiandelslag.

     Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att hemställningsmotionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört styrelseordföranden i Ålands vindenergiandelslag och Ålands vindkraft Ab Erling Gustafsson, verkställande direktören vid Kraftnät Åland Ab Jan Kahlroth och verkställande direktören vid Ålands Energi Ab Henning Lindström.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 2/1999-2000.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson