Social- och miljöutskottets betänkande 6/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2007-2008

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2008-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Skyldigheten att inrätta skyddsrum

·      Hemställningsmotion nr 5/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Harry Jansson m.fl. föreslår att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen i samverkan med berörda myndigheter i riket skall vidta omedelbara åtgärder för att samtliga anvisningar för byggande av skyddsrum finns tillgängliga på svenska och att förhandlingar upptas med Finlands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner hemställningsmotionen med en precisering av motionens kläm.

 

Utskottets synpunkter

 

I hemställningsmotionen anges att befolkningsskyddet faller inom ramen för riksdagens lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 34 punkten självstyrelselagen, SjL. Befolkningsskyddet är dock uttryckligen reglerat i 27 § 28 punkten i SjL. Enligt denna bestämmelse har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om befolkningsskyddet, dock så att beslut om förflyttning av i landskapet bosatta personer till en ort utanför landskapet kan fattas endast med landskapsregeringens samtycke. Många av de områden som ansluter sig till befolkningsskyddet, t.ex. brand- och räddningsväsendet samt hälso- och sjukvården faller dock under landskapets behörighet. Enligt 30 § 3 punkten SjL skall förvaltningen av befolkningsskyddet ankomma på riksmyndigheterna med iakttagande av att landskapsmyndigheterna deltar i enlighet med vad som bestäms i en överenskommelseförordning. I överenskommelseförordningen (2000/80) regleras hur förvaltningsuppgifterna inom befolkningsskyddet, försörjningsberedskapen och den allmänna beredskapen inför undantagsförhållanden i landskapet skall skötas gemensamt av rikets och landskapets myndigheter. En samrådsdelegation har inrättats för beredskapsärenden. Delegationen, som leds av landshövdingen och lantrådet, ska bl.a. övervaka och samordna beredskapsplaneringen och handlägga frågor som gäller t.ex. befolkningsskyddet. 

     I räddningslagens (FFS 468/2003) kapitel 10 och i räddningsförordningen (FFS 787/2003) finns bestämmelser om skyddsrum. I förordningen regleras skyddsrummens storlek och konstruktion. Vid sidan om dessa har byggnadsinformationsstiftelsen givit ut ett s.k. RT-kort med anvisningar om konstruktionsdetaljer. RT-kortet finns bara på finska.

     Landskapsregeringen har sedan flera år tillbaka återkommande framfört till inrikesministeriet att det finns ett behov av att översätta de detaljerade anvisningarna i RT-kortet till svenska samt att hålla en svenskspråkig kurs om hur skyddsrum ska byggas enligt gällande regelverk. Utskottet konstaterar att en kurs nu ska hållas den 14 maj 2008 i Mariehamn. Orsaken till att det inte kunnat hållas tidigare uppges vara att det inte har funnits svenskspråkiga föreläsare. 

     Behovet av att revidera rikets räddningslag utreds för närvarande vid inrikesministeriet. Utredningen har indelats i fyra underordnade projekt. Ett av projekten berör behovet av ändringar av bestämmelserna om byggande av skyddsrum. Eftersom de rapporter som hittills har färdigställts endast har publicerats på finska har utskottet inte kunnat ta del av innehållet i dem. Enligt uppgift så har det bl.a. föreslagits att skyddsrum fortsättningsvis skall byggas men att skyldigheten ska lindras.

     Inrikesministeriet har begärt att landskapsregeringen framför sina synpunkter på behoven av att revidera räddningslagen. När det gäller inrättandet av skyddsrum anser landskapsregeringen att behovet av att bygga skyddsrum bör ses över och utvärderas. Om skyddsrum även i framtiden skall byggas anser landskapsregeringen att skyldigheten bör knytas till märkbart större våningsytor än vad som nu är nedre gräns. Enligt landskapsregeringen torde det vara totalekonomiskt, funktionsmässigt och underhållsmässigt fördelaktigare att bygga ett mindre antal större skyddsrum än ett stort antal små skyddsrum. När det gäller rätten att bevilja befrielse från skyldigheten bygga skyddsrum har landskapsregeringen meddelat att en överföring av ärendena från länsstyrelsen till kommunerna kan leda till varierande praxis och intressekonflikter då kommunerna ofta samtidigt är byggherrar.

     Utskottet konstaterar att behovet av skyddsrum har förändrats. Tidigare har skyddsrum i första hand byggts för att skydda civilbefolkningen från attacker från främmande makt under krig. Risken för denna typ av hot har i omvärlden omvärderats. Skyddsrummen motiveras numera i första hand som skydd för befolkningen vid extrema förhållanden som kan uppstå till följd av natur- eller miljökatastrofer såsom jordbävning, kemikalieutsläpp eller en kärnkraftsolycka. Behovet av skydd mot sådana hot bör enligt utskottet betraktas som civila. Med hänvisning till den allmänna utvecklingen och den europeiska säkerhetspolitiken och mot bakgrund av att Åland är demilitariserat och neutraliserat bör det vara möjligt att undanta landskapet från skyldigheten att bygga skyddsrum för militära hot. När det gäller skydd mot andra hot av civil karaktär bör lagstiftningsbehörigheten enligt utskottet överföras till landskapet. 

     I den mån skyddsrum behövs på Åland så anser utskottet att skyldigheten att uppföra dessa bör överföras till det allmänna. Det är inte ändamålsenligt att uppföra skyddsrum i varje byggnad som är 600 m2 eller större. Rätten att meddela undantag från skyldigheten att uppföra skyddsrum borde i enlighet med det ovan sagda överföras till landskapsmyndigheterna

     Slutligen vill utskottet understryka att så länge rikets bestämmelser gäller på detta område och RT-korten inte översätts genom inrikesministeriets försorg så har landskapsregeringen ett ansvar för att se till att detaljbestämmelserna finns tillgängliga på svenska.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 mars 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, räddningsinspektören Sven-Olof Boman, byggnadsingenjören Erik Hjärne, landshövdingen Peter Lindbäck och förvaltningschefen Rainer Åkerblom.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen dels vidtar omedelbara åtgärder i samverkan med berörda myndigheter i riket för att samtliga anvisningar för byggande av skyddsrum finns tillgängliga på svenska, dels upptar förhandlingar med Finlands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.

 

__________________

 

Mariehamn den 22 april 2008

 

 

Ordförande

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson