Social- och miljöutskottets betänkande 6/2010-2011

Tillhör ärendet: Avfallsdirektivet
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Avfallsdirektivet

·       Landskapsregeringens framställning nr 12/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning och en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Lagändringarna är nödvändiga för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG) om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

     Förslagen bör träda i kraft så snart som möjligt. Implementeringstiden för direktivet utgick den 12 december 2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att framställningen antas med några mindre justeringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen konstateras att avfallsdirektivet fastställer åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning.

     Utskottet konstaterar att framställningen främst utgör en ren implementering av direktivet i landskapets lagstiftning. Begreppet ”bortskaffande” har införts för att anpassa terminologin till direktivet.

     I landskapsregeringens avfallsplan för hela landskapet från år 2010 som uppgjorts i enlighet med landskapslagen (1981:3) om renhållning anges följande: ”I samband med att det nya EG-direktivet om avfall 2008/98/EG implementeras görs en fullständig översyn av renhållningslagen och dess förordningar”. Utskottet konstaterar att framställningen inte utgör en sådan översyn och betonar vikten av att en sådan översyn prioriteras av landskapsregeringen. Direktivet innebär att ett avfallsförebyggande program måste uppgöras.  Avfallsplanen innehåller vissa avfallsförebyggande åtgärder som framledes troligen måste kompletteras.        

     Utskottet föreslår tre mindre justeringar av förslagen till lagtext, varav en är en justering av 2 § 4 mom. så att det blir en korrekt hänvisning. Utskottet konstaterar att det nämnda momentets syfte är att genom förordning möjliggöra för landskapsregeringen att för ämnen som avses i 3 mom. och som upphör att vara avfall utfärda närmare bestämmelser avseende specifika krav som gäller ämnet eller föremålet eller om tekniska krav som gäller användningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 mars 2011 inbegärt social- och miljöutskottets betänkande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, lagberedningschefen Lars Karlsson och byråchefen Helena Blomqvist.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget oförändrat samt det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska inte tillämpas på

1) radioaktivt avfall eller avfall från explosiva varor,

     2) utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning,

     3) animaliska biprodukter, inbegripet bearbetade produkter, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om produkterna är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning,

     4) kroppar från djur som dött på annat sätt än genom slakt, inbegripet djur som avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar och som bortskaffats enligt förordning (EG) nr 1069/2009 och

     5) avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri till den del sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning.

     (3 och 4 mom. lika som i framställningen.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

(1-3 mom. lika som i framställningen.)

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser också om tillåtna koncentrationer och lösligheter av tillåtna skadliga ämnen i ett ämne eller föremål som avses i 3 mom., tekniska krav som gäller användning av ämnet eller föremålet och andra motsvarande omständigheter.

 

3a – 3b §§

(Lika som i framställningen.)

 


8 – 8a §§

(Lika som i framställningen.)

 


8c §

Återvinning och sortering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (2 mom. lika som i framställningen.)

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om de kvantitativa mål och skyldigheter som gäller förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, separat insamling och kraven på att hålla avfall åtskilt samt om tidsfrister för uppnående av målen och fullgörandet av skyldigheterna samt om tillämpnings- och beräkningsmetoder för övervakning av målen. Målen och skyldigheterna kan skilja sig åt för de olika avfallsslagens del.

 

8d §

     (Lika som i framställningen.)

 

9 §

     (Lika som i framställningen.)

 

B o r t s k a f f a n d e

 

16 – 17 §§

     (Lika som i framställningen.)

 

28b §

     (Lika som i framställningen.)

 

28e §

     (Lika som i framställningen.)

 

28i §

     (Lika som i framställningen.)

 

28l §

     (Lika som i framställningen.)

 

28n §

     (Lika som i framställningen.)

 

29 §

     (Lika som i framställningen.)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.)

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte