Social- och miljöutskottets betänkande 7/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2005-2006

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2006-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förbud mot saluförande av snus och förbud mot tobaksrökning i restauranger

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

1. Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i tobakslagen för landskapet Åland så att rökning i restauranger och liknande serveringsutrymmen förbjuds. Särskilda rökrum som uppfyller vissa krav kan inrättas. Det föreslås också att tobaksrökning skall vara förbjuden på utomhusområden som i första hand är avsedda för personer som inte fyllt 18 år och som hör till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn. Vidare föreslås att ett förbud mot försäljning av snus fogas till tobakslagen med hänvisning till att Europeiska gemenskapernas domstol fastställt att ett fördragsbrott föreligger då landskapet brustit i genomförandet av EG-direktivet 2001/37/EG.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med den ändring av teknisk natur som föreslås i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsregeringens framställning konstaterar utskottet att lagförslaget kan antas med en mindre ändring av teknisk natur.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

2b § Utskottet föreslår en ändring av teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2006 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen. Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt ett utlåtande från lagutskottet, vilket fogas till detta betänkande.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, VD Björn Blomqvist för Rederi Ab Eckerö, lagberedaren Olle Ekström och vikarierande enhetschefen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Åke Mattsson, Gun Carlson och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 och 2a §§

     (Lika som i framställningen).

    

2b §

     Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet inom det i 2 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland avsedda territorialvattenområdet samt inom övriga delar av Finlands territorialvattenområde.

    

4, 4a, 4b, 4c, 4d, 13 §§

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.)

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2006

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till social- och miljöutskottet

 

 

 

 

 


Lagutskottets utlåtande

Förbud mot saluförande av snus och förbud mot tobaksrökning i restauranger

·      Framställning nr 22/2005-2006

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

Lagtinget har den 6 september 2006 till social- och miljöutskottet remitterat landskapsregeringens framställning nr 22/2005-2006 med förslag till ändring av tobakslagen för landskapet Åland. Social- och miljöutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen den 8 september 2006 inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet, särskilt vad gäller tillämpningsområdet för 2b § och dess förenlighet med EG-direktivet 2001/37/EG.

 

Utskottets synpunkter

 

Förslagets 2a § anger att det i landskapet är förbjudet att saluföra eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta pulvriserad tobak i form av snus. Enligt förslagets 2b § gäller detta förbud även "…ombord på fartyg registrerade i landskapet inom landskapets och rikets territorialvattenområde."

     Enligt självstyrelselagens 2 § 1 mom.  omfattar landskapet det område som "…hör till landskapet samt det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till detta område." Motsvarande bestämmelser har ingått i tidigare självstyrelselagar och har ansetts innebära att landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet omfattar också den del av Finlands territorialvatten  som omsluter landskapet.

     Vad gäller rätten för lagtinget att utsträcka sin lagstiftningsbehörighet till fartyg har frågan prövats bland annat i samband med en ändring av landskapslagen om lotterier år 1973. Bestämmelserna om föranstaltande av lotteri utvidgades då att gälla även ombord på passagerarfartyg vilka har hemort i landskapet enligt sjölagens bestämmelser. Denna bestämmanderätt skulle gälla även då fartyget befinner sig utanför landskapets gränser. Ålandsdelegationen konstaterade att beslutet "bör anses stå i överensstämmelse med grundsatser som allmänt tillämpas i fråga om fartyg". HD konstaterade att den omständigheten att lagen gäller på fartyg också då de befinner sig utanför landskapets gränser inte föranledde anmärkning i behörighetshänseende. 

     Med tanke på behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket konstaterar utskottet att lagförslaget till denna del inte torde föranleda anmärkning vid lagstiftningskontrollen.

     Direktivet 2001/37/EG anger i artikel 8 att medlemsstaterna skall förbjuda utsläppandet på marknaden av tobak för användning i munnen. EG-domstolen fällde den 18 maj 2006 Finland för underlåtelse att se till att Åland införlivat artikel 8a i landskapslagstiftningen och eftersom Finland inte sett till att förbudet efterlevs på där registrerade fartyg. Enligt  ordalydelsen i de föreslagna 2a och 2b §§ omfattar förbudet mot försäljning av snus all försäljning på land samt försäljning ombord på fartyg med hemort i landskapet så länge dessa befinner sig på den del av territorialvattnet som ansluter sig till landskapets område samt på finländskt territorialvatten i övrigt. Tillämpningen av flaggstatsprincipen föreslås sålunda i detta fall begränsad till rikets vattenområde.

     Det är enligt utskottets bedömning inte möjligt att med säkerhet avgöra huruvida förslaget till denna del står i överensstämmelse med det berörda direktivet. Direktivets ordalydelse lämnar visst utrymme för tolkning. Den tolkningen görs i sista hand av EG-domstolen på initiativ av kommissionen. Högsta domstolen kan i fråga om genomförandet av direktiv enligt praxis föreslå att en landskapslag skall förfalla på grund av att lagtinget överskridit sin behörighet men det skall då vara uppenbart att lagtingsbeslutet innebär ett oriktigt genomförande av gemenskapsrätten.

 

 

Ärendets behandling

 

Social- och miljöutskottet har den 8 september 2006 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Olle Ekström och vik. enhetschefen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att social- och miljöutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 september 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson