Social- och miljöutskottets betänkande 7/2010-2011

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall

·      Hemställningsmotion nr 41/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Landskapsregeringens agerande i ärendet 2

Utskottets slutsatser 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamoten Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 41/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att i brådskande ordning inhämta forskningsbaserad fakta om riskerna med att bygga slutförvarsanläggningar för kärnbränsleavfall i ett högseismologiskt område vid den känsliga Östersjökusten samt att landskapsregeringen anhåller om att få avge utlåtanden till de MKB‑processer som nu pågår  i Forsmark och Olkiluoto.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

I våra närregioner vid Östersjökusten finns ett flertal kärnkraftverk. Nu pågår byggandet av ett slutförvar för högaktivt kärnbränsleavfall i Olkiluoto för Finlands högaktiva avfall. I Sverige står företaget SKB i startgroparna för att likaså börja bygga en slutförvarsanläggning i Forsmark. 

     Utskottet har vid sitt besök i Olkiluoto fått information om att kärnkraftverken i Olkiluoto utnyttjar det faktum att området är omgärdat av vatten. Man tar in kylvatten som skickas tillbaka uppvärmt efter att ha passerat genom anläggningen. När reaktorn arbetar så värms vatten till ånga som driver turbinen. Det finns även ett mellanlager av använt kärnbränsle i Olkiluoto som ligger i direkt anslutning till reaktorbyggnaderna. Det använda kärnbränslet ligger i vatten så att direkt strålning förhindras. Strålningsnivån i använt kärnbränsle är mycket hög och måste mellanlagras och kylas i minst 40 år innan slutförvaring kan ske. Strålningsnivån vid mellanlagringen kan dock inte jämföras med den då reaktorn är i drift. Därefter sker mellanlagring varefter de skall slutförvaras. Slutförvaret byggs på 400 meters djup. Man bygger tunnlar och schakt och placerar det använda kärnbränslet i kopparkapslar i enlighet med ett sk flerbarriärskoncept (KBS-3 metoden).

     Åland kommer att ligga mellan två slutförvarsplatser där också flera kärnreaktorer i drift är lokaliserade och där kort- respektive långtidsmellanförvar förekommer samt invid transportleder för använt kärnbränsle.

 

Landskapsregeringens agerande i ärendet

 

Landskapsregeringen har i ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet den 18 juni 2009 framfört följande:

 

Landskapsregeringen anser att det är av största vikt att få direkt information om att en ansökan om principbeslut gällande kärnkraft eller slutförvaringsanläggning är under behandling. Enligt HELCOM är Östersjön det mest radioaktiva havet i världen. Landskapsregeringen anser att den ökande radioaktiviteten i Östersjön måste utredas ordentligt innan nya kärnkraftsanläggningar byggs intill Östersjöns kust.

        Landskapsregeringen betonar att kärnkraft inte är en förnyelsebar energikälla och således på sikt inte hållbar. Åland riskerar att få två slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle inom nära avstånd i och med Olkiluoto och Forsmark. Landskapsregeringen motsätter sig den utvecklingen.

        Generellt anser landskapsregeringen att det är av yttersta vikt att ett tillräckligt säkert och hållbart sätt väljs för slutförvar av använt kärnbränsle. Ansvaret får inte överföras på kommande generationer.

Landskapsregeringen anser att det är av yttersta vikt att ett inlandsalternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle utreds noggrant.

        Landskapsregeringen vill göra arbets- och näringsministeriet uppmärksamma på de nyligen publicerade forskningsresultaten från KTH (P. Szakálos et al, Electrochemical and Solid-State Letters, 10 (11) C63-C67 2007) om att koppar kan korrodera även i de förhållanden som råder vid djupförvaringen. Detta innebär att kopparkapslarna inte kan förväntas erbjuda det skydd som man tidigare antagit.  Landskapsregeringen anser med hänvisning till ovanstående att metoden man tänkt använda sig av för slutförvaring, KBS-3, måste utredas bättre innan beslut fattas om slutförvaring. Vidare bör alternativa metoder utredas bättre.

        Landskapsregeringen är särskilt intresserad av om avfallet kommer att transporteras sjövägen till den planerade slutförvarsanläggningen. Enligt HELCOM ökar sjötrafiken i Östersjön och därmed olyckorna, där grundstötningar och kollisioner är vanligast. Mot bakgrund av Östersjöns känsliga marina miljö så ifrågasätter landskapsregeringen om sjötransporter av kärnavfall över huvudtaget är lämpligt.”.

 

     Utskottet konstaterar att en motsvarande slutförvarsanläggning planeras vid Forsmark och har erfarit att en skrivelse med motsvarande innehåll tillställts behörig myndighet i Sverige. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning.

 

Utskottets slutsatser

 

Utskottet noterar att det finns kritik mot den s.k. KBS-3 metoden och att den inte är tillräckligt testad. Dessutom har forskningen fokuserat på KBS-3 metoden och inte tillräckligt utrett andra metoder. Därtill ifrågasätts berggrundens stabilitet. Utskottet anser det rimligt att slutförvar placeras i områden där berggrunden är den mest stabila och inte i anslutning till hav.

     Utskottet anser att mellanlagringen av använt kärnbränsle mera bör uppmärksammas än vad den hittills gjorts. I Olkiluoto mellanlagras använt kärnbränsle med hög kvarvarande radioaktivitet invid reaktorbyggnaderna, vilket i sig utgör en risk. I samband med olyckan i Tjernobyl uppstod härdsmälta och påföljande brand i mellanförvaret. I Fukushima är omfattningen av olyckan oklar men sannolikheten för att härdsmälta uppstått i mellanlagren är stor.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att även beakta säkerheten i mellanlagren i sin framtida hantering av frågan.

     Utskottet föreslår med beaktande av det ovanstående att motionen förkastas eftersom landskapsregeringen redan samlat in fakta kring riskerna med att bygga slutförvarsanläggningar vid Östersjökusten samt att utlåtanden givits i beredningsprocesserna.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, projektledaren Anna-Linnea Rundberg, hållbarhetsutredaren Hans Dahlin, byråchefen Helena Blomqvist och docenten Nils-Axel Mörner (per telefon).

     Utskottet har i samband med beredningen av ärendet den 20 oktober 2009 gjort ett besök i Olkiluoto och träffat representanter för Posiva Oy.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 41/2008-2009 men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringen för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte