Social- och miljöutskottets betänkande 7/2012-2013

Tillhör ärendet: Nya försöksdjursdirektivet
Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Nya försöksdjursdirektivet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 2

2. Ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 10 november 2013.

     I riket ska direktivet genomföras genom lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål. Lagen som är under behandling i riksdagen föreslås bli tillämplig i landskapet. Landskapsregeringen ska sköta de huvudsakliga uppgifterna enligt den föreslagna landskapslagen om inte uppgifterna i överenskommelseförordning överförs på rikets myndigheter.

     Landskapsförordningen om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål föreslås upphävas. Vidare föreslås att djurskyddslagen för landskapet Åland anpassas till den föreslagna blankettlagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Samtidigt föreslås att vissa myndighetsuppgifter överförs från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Det huvudsakliga syftet med lagförslaget är att anpassa landskapslagstiftningen till ny EU-lagstiftning. Genom lagförslaget föreslås att rikets lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (rikslagen) görs tillämplig i landskapet. Utskottet konstaterar att rikets lag var under behandling i riksdagen när landskapsregeringen överlämnade föreliggande lagförslag till lagtinget. Såvitt utskottet kan bedöma föranleder inte de ändringar som antagits av riksdagen några ändringar i landskapsregeringens lagförslag.

     Landskapsregeringen föreslår att myndighetsuppgifterna i den föreslagna lagen ska åläggas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Motsvarande uppgifter har enligt gällande lagstiftning skötts av landskapsregeringen. Enligt landskapsregeringen har ÅMHM en bredare kompetens när det gäller djurskyddsfrågor. I lagförslaget anges vidare att landskapsregeringen har inlett arbetet med att överföra en större del av uppgifterna i lagförslaget till riket genom en överenskommelseförordning. Det framgår av lagförslagets motiveringar att myndighetsuppgifterna enligt rikslagen kommer att koncentreras till ett regionsförvaltningsverk i syfte att samla och tillvarata kompetens och resurser på ett ändamålsenligt sätt.

     Utskottet stöder lagförslagen men föreslår några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

 

Utskottet föreslår några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

2. Ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

Utskottet föreslår några mindre ändringar av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist, djurskyddsveterinären Mikael Hagman och lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i lagförslaget ingående lagarna i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 §

Myndighetsuppgifter

     Landskapsregeringen är den landskapsmyndighet som inom landskapets behörighet ska sköta (uteslutning) de uppgifter som enligt rikslagen ska skötas av statliga myndigheter om inte annat bestäms i eller med stöd av denna lag. Med stöd av 32§ självstyrelselagen kan uppgifter som hör till landskapsförvaltningen genom överenskommelseförordning överföras på riksmyndigheter.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska på begäran bistå i beredningen av verksamhetstillstånd och projektgodkännanden.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan i landskapet anlitas vid tillsynen på det sätt som avses i 35 § 2 mom. rikslagen.

     Utlåtande som enligt 28 § rikslagen begärs av närings-, trafik- och miljöcentralen om försättande av djur i frihet ska vid behov begäras av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och av berörda avdelningar inom landskapsregeringens allmänna förvaltning.

     Med stöd av 59b § 3 mom. självstyrelselagen utser riket delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål enligt 53 § rikslagen. Delegationen utgör den nationella kommitté som varje medlemsstat ska inrätta enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

 

3 §

Ålands projektgodkännandenämnd

     Bestämmelserna i 7 kap. rikslagen om nämnden för projektgodkännanden tillämpas på Ålands projektgodkännandenämnd med iakttagande av vad som bestäms om förvaltningsuppgifterna i denna lag och med nedan angivna avvikelser. Landskapsregeringen utser nämnden för att sköta de uppgifter som enligt rikslagen ska skötas av nämnden för projektgodkännanden.

     Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande (uteslutning) samt minst fyra övriga ledamöter och personliga ersättare för dem.

     Alla i 30 § rikslagen föreskrivna sakkunskapsområden ska vara företrädda i nämnden. Nämnden är beslutför när mötesordföranden och (uteslutning) minst hälften av ledamöterna deltar i beslutsfattandet. Projektgodkännanden beviljas av nämnden om landskapsregeringen inte bestämmer att nämnden ska indelas i sektioner.

     Nämnden är administrativt underställd landskapsregeringen. Nämndens ärenden föredras av en ansvarig tjänsteman vid den avdelning inom landskapsregeringens allmänna förvaltning som ansvarar för djurskydd. Landskapsregeringen får organisera nämndens personal med avvikelse från 30 § rikslagen.

 

4 §

Förhållande till annan lagstiftning

     Hänvisningarna i 4 § rikslagen till andra rikslagar ska inom landskapets behörighet avse motsvarande landskapslagstiftning enligt följande:

1)      Djurskyddslagen (FFS 247/1996) ska enligt denna lag avse djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland.

2)      Lagen om transport av djur (FFS 1429/2006) ska enligt denna lag avse 3 kap. i djurskyddslagen för landskapet Åland.

3)      Lagen om kosmetiska produkter (FFS 22/2005) ska enligt denna lag avse landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet.

4)      Naturvårdslagen (FFS 1096/1996) ska enligt denna lag avse landskapslagen (1998:82) om naturvård.

5)      Jaktlagen (FFS 615/1993) ska enligt denna lag avse jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland.

     Landskapets allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser ska tillämpas då landskapsmyndigheterna utför uppgifter enligt denna lag. Med stöd av denna lag tillämpas (uteslutning) samma avgifter som enligt 54 § rikslagen fastställs (uteslutning) med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992) och samma arvoden som enligt 55 § rikslagen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

     (3 mom. lika som lagförslaget).

 

5 §

Ändringssökande

     Besvär över beslut som landskapsregeringen eller landskapets nämnd för projektgodkännanden fattat med stöd av denna lag anförs hos Ålands förvaltningsdomstol. I övrigt gäller vad som bestäms om ändringssökande i rikslagen.

 

6 §

L a n d s k a p s f ö r o r d n i n g

     (Lika som i lagförslaget).

 

7 §

     (Lika som i lagförslaget).                     

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

    

2 och 3 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

14 §

Tagande av vilda däggdjur och fåglar ur deras naturliga omgivning

     Vilda däggdjur och fåglar får inte tas ur sin naturliga omgivning för att hållas i fångenskap, såvida det inte är fråga om djur som skall hållas i djurgård, (uteslutning) farmuppfödning för att producera kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller (uteslutning) farmuppfödning i viltvårdssyfte. Vilda däggdjur och fåglar får dock tas om hand för tillfällig sjukvård eller annat godtagbart tillfälligt behov eller med iakttagande av lagstiftningen om användning av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

     Ett djur som tagits om hand tillfälligt ska återföras till sin naturliga omgivning då dess tillstånd möjliggör detta. Om djuret inte kan återföras till sin naturliga omgivning och vården av det inte kan ordnas (uteslutning) ska djuret avlivas.

17 §

Djurtävlingar

     Djur får inte användas i rollen som tävlande i tävlingsverksamhet på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. Om det finns risk för att djur vid en tävling kan utsättas för lidande (uteslutning) ska arrangören på egen bekostnad kalla en veterinär till tävlingen. Veterinären ska övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs vid tävlingen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan vid behov bestämma att en veterinär ska kallas till en tävling på arrangörens bekostnad.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

20, 21 och 41 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 21 maj 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson