Social- och miljöutskottets betänkande 7/2014-2015

Tillhör ärendet: Ändring av vattenlagen
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av vattenlagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att vattenlagen för landskapet Åland ändras så att Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (vattendirektivet) slutligt och korrekt införlivas i landskapslagstiftningen.

     Genom förslaget fogas fyra nya begrepp till lagens lista över definitioner. Vidare preciseras och kompletteras bestämmelserna om kvalitetsmål samtidigt som det även införs bestämmelser om avvikelser från dessa mål. Bestämmelserna om avvikelser från kvalitetsmålen innebär att det under vissa omständigheter inte är ett brott mot lagen att en del kvalitetsmål inte uppnås, dock under förutsättning att alla angivna villkor samtidigt uppfylls.

     Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft så snart som möjligt med hänvisning till att kommissionen genom sitt motiverade yttrande har påtalat brister i vattendirektivets införlivande i landskapslagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Genom lagförslaget torde Europarlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område slutligt införlivas i landskapslagstiftningen, vilket utskottet finner positivt. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men föreslår att definitionerna av avrinningsområde och delavrinningsområde i 3 § pt. 31-32 i lagförslaget ändras.   

 

Detaljmotivering

 

3 § Definitioner

Utskottet föreslår att definitionerna i lagförslagets pt. 31 och 32 av avrinningsområde och delavrinningsområde ändras så att definitionerna överensstämmer med den vidare betydelse avrinningsområde och delavrinningsområde har i övriga paragrafer i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland. I lagförslaget definieras avrinningsområde och delavrinningsområde som ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie diken eller sjöar till havet. Ytavrinning strömmar de facto inte enbart genom diken, som i vattenlagen definieras som en konstgjord vattenfåra vars avrinningsområde är mindre än tio kvadratkilometer, utan även via andra rinnande vattendrag så som exempelvis rännilar, bäckar och större utfallsdiken. Åar och floder saknas på Åland. Utskottet föreslår därför att ”en serie diken” ersätts med ”en serie rinnande vattendrag” i pt. 31 och 32.   

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 april 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, lagberedaren Diana Lönngren, verkställande direktören Henry Lindström från Ålands Producentförbund r.f. och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson (delvis), John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 kap.

Inledande bestämmelser

 

3 §

Definitioner

     Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande termer och begrepp denna:

     1) ytvatten är vatten i vattenområde oavsett djup,

     2) grundvatten är vatten i mark eller berggrund,

     3) vattenområde är område som inte endast tillfälligt är täckt av ytvatten och vars gräns mot land bedöms enligt medelvattenståndet, dock så att brunn, cistern och konstgjord damm inte är vattenområden enligt denna lag,

     4) vattenföretag är åtgärder som har verkningar med avseende på vatten såsom bortledande, byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning och rensning,

     5) vattenfarlig verksamhet är användning av mark eller vattenområde som kan medföra förändring av vattenkvaliteten genom förorening eller på annat sätt samt utsläppande av avloppsvatten,

     6) grundvattenfarlig verksamhet är sådan vattenfarlig verksamhet som kan medföra förändring av grundvattenkvaliteten eller försämra tillgången på grundvatten,

     7) dikning är sådant bortledande av vatten i avvattningssyfte som sker i dike,

     8) vattentäkt är bortledande av vatten för vattenförsörjning eller bevattning,

     9) avloppsvatten är vatten som varit i särskilt bruk men som inte längre ska användas samt vatten som avleds för avvattning av begravningsplats, upplag eller annat område där främmande ämnen kan finnas i skadlig omfattning,

     10) vattenkvalitet är vattens kemiska och fysikaliska tillstånd samt vattens ekologiska tillstånd,

     11) kvalitetsnorm är gränsvärde för vattenkvalitet eller värde för förekomsten av eller egenskap hos en eller flera organismer i vattenområde,

     12) föroreningsområde är vattenområde där kvalitetsnorm inte uppfylls,

     13) påverkan är orsakande av effekt eller risk för effekt,

     14) förbättringsöverskott är den extra vattenkvalitetsförbättring som följer av att vattenkvalitetsförbättrande åtgärd skapar bättre vattenkvalitet än vad som krävs enligt denna lag,

     15) vattenförbättringsplan är en plan för visst föroreningsområde vari ska anges hur vattenkvaliteten ska förbättras, när förbättringen ska ha uppnåtts samt vari regleras markanvändning och andra företag som kan inverka på förhållande som kvalitetsnormerna avser,

     16) blandningszon är ett vattenområde intill utsläppspunkt för avloppsvatten, mynning av dike eller plats för vattenbruk inom vilket vattenkvalitetsnormer inte är tillämpliga,

     17) undantagszon är ett för tillgodoseende av ett från allmän synpunkt särskilt viktigt ändamål, som inte kan tillgodoses på annat sätt, bestämt och avgränsat vattenområde för vilket särskilda bestämmelser utfärdats,

     18) översvämning är när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten varmed innefattas översvämningar från öppet vatten i angränsande landområden dock så att översvämningar från avloppsvattensystem inte innefattas,

     19) översvämningsrisk är när det är sannolikt att ett visst område kommer att drabbas av en översvämning som leder till ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet,

     20) marina vatten är vatten, havsbotten och underliggande jordlager som ligger på havssidan av den baslinje som används för att beräkna territorialvattnets utsträckning,

     21) kustvatten är ytvatten, havsbotten och underliggande jordlager innanför en linje en sjömil utanför den baslinje som används för att beräkna territorialvattnets utsträckning,

     22) förorening är en genom mänsklig verksamhet direkt eller indirekt tillförsel av ämnen eller värme till luft, vatten eller mark, som kan skada människors hälsa eller kvaliteten på akvatiska (vattenbaserade) ekosystem eller på terrestra (landbaserade) ekosystem som är direkt beroende av akvatiska ekosystem eller som medför skada på materiell egendom eller försämrar eller hindrar möjligheterna att utnyttja de fördelar naturen erbjuder eller annan legitim användning av miljön,

     23) vattenförekomst är en avgränsad och betydande förekomst av vatten såsom en sjö, ett kustvattenområde eller en avgränsad volym grundvatten,

     24) konstgjord vattenförekomst är en ytvattenförekomst som skapats genom mänsklig verksamhet,

     25) kraftig modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat karaktär,

     26) ekologisk potential är kvaliteten hos en kraftigt modifierad vattenförekomst, klassificerad i enlighet med de relevanta bestämmelserna i bilaga V i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, nedan kallat vattendirektivet,

     27) rännil är en naturligt skapad vattenfåra, vars avrinningsområde är mindre än tio kvadratkilometer, där det inte ständigt rinner vatten och där fisk inte kan vandra i nämnvärd omfattning,

     28) dike är en konstgjord vattenfåra vars avrinningsområde är mindre än tio kvadratkilometer,

     29) större utfallsdike är en konstgjord vattenfåra vars avrinningsområde är större än tio kvadratkilometer,

     30) vattendrag är sjöar, tjärnar, bäckar och andra naturliga vattenområden samt konstgjorda sjöar, kanaler, större utfallsdiken och andra motsvarande konstgjorda vattenområden, dock inte rännilar, diken och källor.

     31) avrinningsområde är ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie (uteslutning) rinnande vattendrag eller sjöar till havet vid ett enda (uteslutning) utlopp, eller vid en enda (uteslutning) mynning eller ett enda delta,

     32) delavrinningsområde är ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie (uteslutning) rinnande vattendrag eller sjöar till en viss punkt i ett vattendrag (normalt en sjö eller ett dikestillopp),

     33) miljökvalitetsnormer är koncentrationen av ett visst förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota, vilken med hänvisning till skyddet av människors hälsa och miljön inte bör överskridas.

 

5 kap.

Bestämmelser om vattenkvalitet

 

21, 21a och 22-23 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

Mariehamn den 23 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand