Social- och miljöutskottets betänkande 8/2009-2010

Tillhör ärendet: Oljeutsläppsavgift
Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Oljeutsläppsavgift

·      Landskapsregeringens framställning nr 23/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I enlighet med 15a § i landskapslagen om bekämpande av oljeskador kan en administrativ avgift påföras fartygsägare eller –redare vid brott mot förbudet att släppa ut olja i landskapets sjöterritorium. Härvid har bestämmelser om oljeutsläppsavgift i rikslagstiftningen gjorts tillämpliga. Bestämmelserna om oljeutsläppsavgift i rikslagstiftningens 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (FFS 300/1979) har upphävts och ersatts av bestämmelserna i 3 kap. i rikets nya miljöskyddslag för sjötrafik (FFS 1672/2009). Landskapsregeringen föreslår att hänvisningen i 15a § i landskapslagen ändras att avse de nya riksbestämmelserna. Förslaget innebär ingen ändring i sak.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2010 inbegärt yttrande från social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen och Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte