Social- och miljöutskottets betänkande 8/2012-2013

Tillhör ärendet: Täktverksamhet
Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Täktverksamhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 19/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård och en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Genom lagförslagen överförs miljöprövningen och tillsynen rörande täktverksamhet från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om naturvård och landskapslagen om miljöskydd. En av målsättningarna med lagförslagen är att förenkla förfarandet vid miljöprövningen av täktverksamhet samt att förtydliga när tillstånd eller miljögranskning krävs för täktverksamhet.

     Med hänvisning till målsättningarna ställer sig utskottet positivt till de föreslagna ändringarna. Genom lagförslaget slås det fast en mätbar gräns för när tillstånd krävs. När det gäller täkt för husbehov konstateras att lagtexten fortsättningsvis lämnar öppet för en bedömning i varje enskilt ärende. Den mängd material som beräknas lösgöras vid en sprängning anges inte i kubikmeter. Miljögranskning krävs enligt lagtexten om det för platsen lösgörs en betydande mängder material. Det innebär att en markägare kan behöva rådgöra med ÅMHM för att vara säker på om den planerade sprängningen förutsätter en miljögranskning innan sprängningen genomförs.

     Utskottet finner att det inte är ändamålsenligt att införa en mätbar gräns för när miljögranskning krävs för en täkt för husbehov då det huvudsakligen är förhållandena på platsen som inverkar på effekterna av en sprängning. En stor sprängning i skogsterräng kan ha en liten miljöeffekt medan en mindre sprängning i ett öppet landskap kan leda till stora förändringar i miljön. Det är mot denna bakgrund viktigt att ÅMHM aktivt informerar om reglerna för sprängning och tolkningen av de bedömningsgrunder som nu föreslås i lag. Informationen är viktig för såväl markägare som berörda myndigheter, såsom kommunerna.

     Enligt 32 § 2 mom. behövs inte miljögranskning om en sprängning grundar sig på ett tillstånd av myndighet eller på en plan som antagits eller fastställts av en myndighet. Detta innebär att kommunerna i samband med ett bygglov ska ta ställning till sprängningar som är nödvändiga för att uppföra byggnaden enligt ritningarna. Om sprängningen däremot endast genomförs för att lösgöra material som ska användas i bygget så ska en särskild miljögranskning göras, om de övriga förutsättningarna är för handen. På motsvarande sätt ska sprängningar som förutsätts av en vägsträckning prövas i samband med att vägplanen handläggs, medan sprängningar som t.ex. utförs i närheten av vägen för att producera material till vägen förutsätter särskild prövning.

     Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre ändringar av språklig respektive teknisk natur.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård

 

Ingressen Utskottet föreslår en teknisk ändring av ingressen. Se också motiveringen till 41 §.

 

30a, 33, 36 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

41 § Utskottet föreslår en teknisk ändring i punkt 3 i syfte att behålla konjunktionen som är en del av helheten i 1 mom.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

24a § Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist, VD Jesper Blomsterlund (skriftligen) och företagaren Bo Jansén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i lagförslaget ingående lagarna i följande lydelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om naturvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     (uteslutning)

     ändras 29 § 2 mom., 31-33 §§, (uteslutning) 36 § 1 mom. och 41 § 1 mom. landskapslagen (1998:82) om naturvård samt

     fogas till lagen en ny 30a § som följer:

 

29 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

30a §

Om prövning och prövningsmyndighet

     I denna lag finns bestämmelser om tillstånd och miljögranskning för täktverksamhet. Närmare bestämmelser om när tillstånd respektive miljögranskning krävs finns i detta kapitel. I fråga om prövningsmyndighet och förfarande gäller vad som bestäms i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

 

31 och 32 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

33 §

T i l l s y n s m y n d i g h e t  o c h  t i l l s y n

     Om tillsynsmyndighet och tillsyn i enlighet med detta kapitel stadgas i landskapslagen om miljöskydd.

 

36 §

Landskapets inlösningsskyldighet

     Har en ansökan om tillstånd eller miljögranskning avslagits för att täktverksamheten står i strid med aktsamhetsreglerna i 30 § (uteslutning) genom ett laga kraft vunnet beslut, är landskapet skyldigt att lösa in området i fråga om fastighetsägaren kräver det, såvida området inte kan användas för jord- eller skogsbruk, byggande eller motsvarande ändamål som medför skälig nytta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

41 §

N a t u r v å r d s b r o t t

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot en fredningsbestämmelse som avser växt- eller djurart vilken har förklarats som särskilt skyddsvärd,

2) i strid med 16 § 3 mom. ändrar en biotop vilken har förklarats som särskilt skyddsvärd eller

3) i strid med 19 § i naturen planterar en växtart eller släpper ut en djurart som inte utgör ett naturligt inslag i landskapets flora eller fauna skall, om inte överträdelsen anses vara ringa, dömas för naturvårdsbrott till böter eller till fängelse i högst två år.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

10, 15, 17 och 20 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

24a §

Instruktioner och villkor för täktverksamhet

     Prövningsmyndigheten kan i samband med miljöprövning av täktverksamhet enligt 6 kap. naturvårdslagen besluta om instruktioner respektive villkor som behövs av naturvårdsskäl eller för att trygga säkerheten kring en täkt.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 21 maj 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson