Social- och miljöutskottets betänkande 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-4-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador

·       Republikens presidents framställning nr 7/2014-2015

·       Landskapsregeringens yttrande nr 7/2014-2015-s

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Lag- och kulturutskottets utlåtande. 2

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Republikens presidents förslag

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av 1990 års internationella konvention  om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja samt lagen om sättande i kraft av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000  träder i kraft i landskapet till de delar konventionen och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att lagtinget den 18 september 1995 har givit sitt bifall till att 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja träder i kraft i landskapet (ÅFS 1996:26) till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Genom protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 konstaterar landskapsregeringen att det internationella samarbetet utvidgas  till att förutom bekämpning av oljeskador gälla också samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen.   

     Av yttrandet framgår att den åländska lagstiftningen saknar bestämmelser om kemikalieolyckor till havs. Eftersom miljöområdet och däribland miljön i Östersjön är en viktig angelägenhet i landskapet anser landskapsregeringen att lagtinget ändå bör lämna sitt bifall till protokollet. Landskapsregeringen uppmärksammar dock lagtinget på att lagstiftningsåtgärder måste vidtas på området för att de krav som ställs i protokollet ska uppfyllas. Landskapsregeringen uppger att de kommer att vidta nödvändiga åtgärder så fort resurser finns tillgängliga och i det skedet även se över om överenskommelseförordningen (2004:21) om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland behöver kompletteras för att omfatta även bekämpning av fartygskemikalieolyckor.

 

Lag- och kulturutskottets utlåtande

 

Social- och miljöutskottet har med hänvisning till 52 § i lagtingets arbetsordning begärt lag- och kulturutskottet utlåta sig om huruvida lagtinget ska eller inte ska lämna sitt bifall till ett internationellt avtal i det fall en obestridlig lagstiftningskonflikt föreligger och lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att uppfylla förpliktelserna i avtalet.

     Social- och miljöutskottet har vid uppgörandet av sitt betänkande beaktat vad som anförts i lag- och kulturutskottets utlåtande.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att protokollet 2000 träder i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att lagtinget redan har givit sitt bifall till att 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja träder i kraft i landskapet till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet, varför lagtingets bifall begränsas till att gälla protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av skadliga och farliga ämnen 2000.

     Genom protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av skadliga och farliga ämnen utvidgas den internationella konventionen om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja till att gälla också farliga och skadliga ämnen.  

     Protokollet gäller bland annat räddningsverksamhet samt natur- och miljövård på vilka områden landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 6 och 10 punkten i självstyrelselagen. Lagtingets bifall behöver således i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av protokollet.

     Utskottet konstaterar att protokollet har indirekta positiva miljökonsekvenser, eftersom protokollet främjar beredskapen för och förmågan att hantera olyckor samt samarbetet mellan parterna i fall av olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen. Lagstiftningsåtgärder behöver dock enligt landskapsregeringen vidtas för att uppfylla förpliktelserna i protokollet.

     Utskottet har erfarit att Finland iakttar ett dualistiskt förfarande i samband med ingående av internationella avtal som innebär att de sätts i kraft både genom lag och implementering i den nationella lagstiftningen. Grundlagen ställer visserligen inte några krav på hur internationella förpliktelser ska implementeras i lagstiftningen men riksdagen gör den bedömningen att åtminstone obestridliga lagstiftningskonflikter måste undanröjas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser. Av lag- och kulturutskottets utlåtande framgår att problematiken i fråga om bristande implementering är densamma för Åland som för Finland, det vill säga åtminstone obestridliga lagstiftningskonflikter i landskapslagstiftningen bör undanröjas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser. Lag- och kulturutskottet gör dock den bedömningen att lagtinget kan på motsvarande sätt som riksdagen ge sitt bifall till ikraftträdandet av internationella avtal trots bristande implementering.

     Av landsregeringens yttrande i ärendet framgår inte om det rör sig om en obestridlig lagstiftningskonflikt som bör undanröjas innan Finland förbinder sig till protokollet eller om det rör sig om behov av förtydligande lagstiftning.

     Av 12 § i landskapslagen (1977:16) om bekämpning av oljeskador framgår dock att oljeskyddsmyndigheterna har en skyldighet att vidta erforderliga åtgärder då olja eller andra skadliga ämnen släpps ut från fartyg eller det skäligen kan befaras att så sker samt att meddela de förbud och förelägganden som är påkallade för att avvärja eller begränsa skadorna.  Utskottet konstaterar således att det finns en lagstadgad skyldighet att agera för att avvärja och begränsa skador även vid utsläpp av andra skadliga ämnen än olja.  

     Utskottet önskar i sammanhanget understryka att 58 § i självstyrelselagen, enligt vilken landskapsregeringen ska underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter, som faller inom landskapets behörighet, måste iakttas så att landskapsregeringen så långt det är möjligt kan vidta nödvändiga förberedelser för ikraftträdandet av internationella avtal i landskapet samtidigt som förberedelser vidtas av Finlands regering.  

     Enligt utskottet bör det framdeles framgå av landskapsregeringens yttranden om implementeringsåtgärder är nödvändiga samt i vilken utsträckning det rör sig om lagstiftning i förtydligande syfte respektive obestridliga lagstiftningskonflikter. Utskottet anser även att det är viktigt att nödvändig implementering i synnerhet vid obestridliga lagstiftningskonflikter vidtas så snart det är möjligt.

     Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande, men bedömer samtidigt att det finns en risk för att en obestridlig lagstiftningskonflikt föreligger. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Lagtinget har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Lag- och kulturutskottet har avgett ett utlåtande i ärendet. Utlåtandet bifogas betänkandet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, byråchefen Petra Bengts och rättschefen Päivi Kaukoranta från utrikesministeriet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet 2000 faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till social- och miljöutskottet

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottet utlåtande

Internationella avtal

·       RP 7/2014-2015

·       RP 9/2014-2015

 

INNEHÅLL

Social- och miljöutskottets begäran. 1

Lag- och kulturutskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Social- och miljöutskottets begäran

 

Social- och miljöutskottet har i ett brev av den 7 april 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över två presidentframställningar nämligen den till utskottet den 9 mars 2015 remitterade republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015) om godkännande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja samt godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015) om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen.

 

I landskapsregeringens yttrande av den 26 februari 2015 över RP 7/2014-2015 konstateras att lagtinget redan den 18 september 1995 har lämnat sitt bifall till att konventionen om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja träder i kraft i landskapet till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Vad gäller protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen anser landskapsregeringen att lagtinget bör lämna sitt bifall eftersom miljöområdet och däribland miljön i Östersjön är en viktig angelägenhet. Landskapsregeringen uppmärksamgör dock samtidigt lagtinget på att lagstiftningsåtgärder måste vidtas på området för att de krav som ställs i protokollet ska uppfyllas. Enligt landskapsregeringen kommer nödvändiga åtgärder att vidtas så fort resurser finns tillgängliga.

 

I landskapsregeringens yttrande av den 29 januari 2015 över RP 9/2014-2015 konstateras att allmän lag rörande teckenspråk saknas samt att handikappservice- och specialomsorgslagstiftningen genomgår en reform som grundar sig på kraven i FN-konventionen. Vidare konstateras att ett lagförslag om stärkt självbestämmanderätt för klienter och patienter är under beredning i riket. Lagförslaget innehåller enligt yttrandet bestämmelser som faller inom såväl rikets som landskapets behörighet. Landskapsregeringens avsikt är att ett lagförslag ska lämnas till lagtinget efter att riksdagen har gett sitt godkännande till rikslagen. Landskapsregeringen tar i yttrandet inte ställning till om lagtinget bör ge sitt bifall eller ej, men uppger att landskapsregeringen stöder innehållet i och målsättningen med konventionen och det fakultativa protokollet.

Riksdagen har för sin del godkänt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet, men har samtidigt uttalat att den nationella lagstiftningen måste bringas i överensstämmelse med konventionen. Riksdagen har även beslutat att det måste säkerställas att förutsättningarna för ratificering av artikel 14 i konventionen uppfylls i den nationella lagstiftningen innan ratificeringen av konventionen kan slutföras, vilket innebär att riksdagen först måste anta lagen om förstärkt självbestämmanderätt för klienter och patienter (som förföll därför att riksdagen inte hann slutbehandla den före valet).

 

Rättschef Päivi Kaukoranta vid utrikesministeriet har vid hörande i social- och miljöutskottet uppgett att grundlagen inte ställer några krav på hur internationella förpliktelser ska implementeras i den nationella lagstiftningen, men att man i riket och från utrikesministeriets sida ansett att åtminstone obestridliga lagstiftningskonflikter borde avskaffas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser.

 

Med hänvisning till 52 § arbetsordningen för Ålands lagting begär social- och miljöutskottet lag- och kulturutskottet utlåta sig över den principiella frågan om lagtinget ska lämna eller inte lämna bifall till en internationell konvention i det fall det förekommer en obestridlig lagstiftningskonflikt och lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att uppfylla förpliktelserna i konventionen. 

 

Lag- och kulturutskottets synpunkter

 

Social- och miljöutskottet begär att lag- och kulturutskottet ska utlåta sig över den principiella frågan om lagtinget ska lämna eller inte lämna bifall till en internationell konvention i det fall det förekommer en obestridlig lagstiftningskonflikt och lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att uppfylla förpliktelserna i konventionen. 

 

Lagtingets bifall trots bristande implementering

 

Lag- och kulturutskottet konstaterar att internationella avtal i Finland sätts i kraft både genom författning och nationell implementering. Enligt 59 § självstyrelselagen behövs lagtingets bifall till den författning genom vilken bestämmelser i internationella förpliktelser som faller inom landskapets behörighet, för att bestämmelserna i fördraget ska träda i kraft på Åland. Implementeringen på åländska behörighetsområden ankommer dock på landskapsmyndigheterna.

 

I samband med riksdagens behandling av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning aktualiserades frågan om att obestridliga lagstiftningskonflikter borde undanröjas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser. Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen att det säkerställs att den nationella lagstiftningen uppfyller förutsättningarna för ratificering av en artikel i konventionen innan ratificeringen av konventionen slutförs.

 

Utskottet konstaterar att problematiken i fråga om bristande implementering är densamma för Åland som för Finland, det vill säga åtminstone obestridliga lagstiftningskonflikter i landskapslagstiftningen bör undanröjas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser.

 

Enligt utskottets mening kan dock lagtinget på motsvarande sätt som riksdagen ge sitt bifall till ikraftträdande av internationella avtal trots bristande implementering. Av utskottets betänkande bör det dock framgå ifall det finns obestridliga lagstiftningskonflikter.

 

Brådskande implementering

 

Av social- och miljöutskottets begäran om yttrande framgår att landskapsregeringen anser att lagtinget bör lämna sitt bifall eftersom miljöområdet och däribland miljön i Östersjön är en viktig angelägenhet och att nödvändiga åtgärder kommer att vidtas så fort resurser finns tillgängliga.

 

Enligt utskottets mening ger självstyrelselagens bestämmelser om krav på lagtingets bifall till ikraftträdande av internationella avtal Åland en möjlighet att ta ställning till om avtalen ska sättas i kraft i landskapet men samtidigt också ett ansvar att leva upp till de internationella förpliktelserna. Enligt utskottets mening är det därför viktigt att implementeringen i synnerhet när det är fråga om obestridliga lagstiftningskonflikter vidtas så snart det är möjligt.

 

Ärendets behandling

 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Harry Jansson, Åke Mattsson och Roger Slotte samt ersättaren, vicetalman Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att social- och miljöutskottet vid uppgörandet av sina betänkanden beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 april 2015

 

 

Ordförande

Katrin Sjögren  

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson