Social- och miljöutskottets betänkande 8/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag så att den ändring av rikslagen som innebär att studerande ska överföras till systemet med allmänt bostadsbidrag inte ska tillämpas på Åland. Ändringen hör ihop med det beslut om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som lagtinget antog den 19 december 2016.

     Ändringen av rikslagstiftningen träder i kraft den 1 augusti 2017 och ändringen av landskapslagen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen antas utan ändringar, dock så att en teknisk rättelse görs i lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, lagberedaren Lotta Wickström och byråchefen Maj-Len Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

     (6 mom. lika som i lagförslaget).

     Bestämmelserna i rikslagens 9 § 9 mom., 15 § 7 punkten, 20 § 8 punkten, 27 § 2 mom. 5 punkten och 28 § 4 punkten ska på Åland tillämpas i den lydelse de har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2017.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 23 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand