Social- och miljöutskottets betänkande 8/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017 - 2020

·       Landskapsregeringens meddelande nr 2/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och spelpolitiska program för åren 2017 - 2020 definierar landskapsregeringens ANDTS-politiska målsättningar och samlar åtgärder inom ANDTS-området som planeras inom landskapsregeringens avdelningar och dess underställda myndigheter. Programmet utgår från landskapets hälsopolitiska program 2010 - 2020 samt från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, och tar vid efter Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016.

   Utöver landskapsregeringen och dess underställda myndigheter är föreningar i tredje sektorn, aktörer inom näringslivet, kommuner, övriga myndigheter och föräldrar centrala i ANDTS-arbetet. Endast gemensamt kan aktörerna effektivt uppfylla programmets målsättningar. Samverkan inom ANDTS-arbetet på Åland främjas av det samordningsprojekt i rusmedelsfrågor som landskapsregeringen finansierar.

   En parlamentarisk kommitté tillsattes 8.3.2017 av landskapsregeringen för att formulera ett förslag på program. Kommittén sammanträdde elva gånger och hörde forskare, intresseföreningar, myndigheter och aktörer på fältet inom ANDTS-området. Programmet har kommunicerats med och förankrats i berörda landskapsavdelningar och underställda landskapsmyndigheter under arbetets gång samt genom en intern remissrunda hösten 2017.

   Programmet följs upp och möjliggörs av de grupper som nämns i programmets 6. kapitel, däribland en parlamentarisk referensgrupp som har det övergripande ansvaret för uppföljningen av programmet.

  

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen antog den 23 november 2017 landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020. Programmet har tagits fram av en parlamentarisk kommitté i vilken samtliga lagtingsgrupper har varit representerade. Kommittén har under arbetets gång haft ett brett hörande av sakkunniga, myndigheter och intressegrupper. I programmet redogörs för målsättningarna på ANDTS-området för perioden 2017-2020 och de konkreta åtgärder som planeras vidtas av landskapsregeringens avdelningar och underlydande myndigheter. En parlamentarisk referensgrupp, en operativ samverkans- och referensgrupp och ett ANDTS-råd har tillsatts för att i samverkan medverka till handlingsprogrammets förverkligande samt för att upprätthålla en kontinuerlig dialog inom hela åtgärdskedjan. Programmet kommer enligt meddelandet att följas upp och utvärderas såväl under programperioden som efter programperiodens slut.  

     Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande skadeverkningar för både individ och samhälle. Utskottet anser därför att det är angeläget att det bedrivs ett kontinuerligt och aktivt arbete på ANDTS-området med särskilt fokus på förebyggande insatser. Utskottet välkomnar och omfattar landskapsregeringens program för ANDTS-området för perioden 2017-2020. Utskottet har valt att inte ägna programmet någon fördjupad behandling då programmet redan är antaget och det finns en bred parlamentarisk uppslutning bakom det väl beredda programmet.   

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 december 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, projektledaren Anna Hannus från Folkhälsan på Åland r.f. och ordföranden för den operativa samverkans- och referensgruppen Solveig Tikander.    

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand