Social- och miljöutskottets betänkande 9/2006-2007

Tillhör ärendet: Ändrad barnskyddslagstiftning
Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändrad barnskyddslagstiftning

·      Landskapsregeringens framställning nr 29/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland.

     Genom ändringen stryks den bestämmelse i blankettlagen som anger att om någon av riksförfattningarna upphävs skall dess giltighet i landskapet upphöra samtidigt.

     En ny barnskyddslag träder ikraft i riket den 1 januari 2008 samtidigt som den äldre lagen upphävs. Genom landskapsregeringens förslag förblir de äldre författningarna ikraft i landskapet tillsvidare, till de delar bestämmelserna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. På så sätt undviks att landskapet blir utan barnskyddslagstiftning efter årsskiftet. Avsikten är att landskapsregeringen så snart som möjligt skall återkomma till lagtinget med förslag till ny lagstiftning om barnskydd. 

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsregeringens framställning föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar. Utskottet förutsätter att beredningen av en ny framställning om barnskyddslagstiftning är ett prioriterat ärende för den kommande landskapsregeringen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Leo Sjöstrand, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson