Social- och miljöutskottets betänkande 9/2009-2010

Tillhör ärendet: Utsläppsrätter för luftfart
Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utsläppsrätter för luftfart

·      Landskapsregeringens framställning nr 27/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att EG-direktivet 2008/101/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG, så att inom gemenskapen införts luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter av växthusgaser, görs tillämplig i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget och konstaterar att det av framställningen framgår att det inte är aktuellt med intern lufttrafik med luftfartyg i landskapet. Det konstateras vidare i framställningen att det inte heller förefaller igångsättas flygverksamhet av det slag och med den omfattning som fordrar utsläppsrätter.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 september 2010 inbegärt yttrande från social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört minister Roger Eriksson och lagberedaren Olle Ekström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson