Social- och miljöutskottets betänkande 9/2010-2011

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Införande av barnomsorgspeng

·      Hemställningsmotion nr 54/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Utblick. 1

Utskottets slutsatser 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Johan Ehn m.fl. hemställningsmotion nr 54/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att utgående från förslagen i utredningen ”En utredning om möjligheterna att införa en barnomsorgspenning” från den 30 juni 2004 samt det resonemang som framgår av motionens motivering förelägger lagtinget behövliga förslag till förändring av lagstiftningen för att förverkliga en barnomsorgspeng.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

I Sverige och i riket finns idag samhällsstöd för endast privat barnomsorg i form av barnomsorgspeng i Sverige och vårdpenning i riket. På Åland är kommunerna betalningsskyldiga för både privat och kommunal barnomsorg.

     Motionärernas förslag innebär att alla former av barnomsorg (i hemmet, i privat dagvård och i kommunal dagvård) skulle finansieras med en barnomsorgspenning.

 

Utblick

I Sverige är barnomsorgspengen ett i lag reglerat kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Det är kommunen som bestämmer nivån på bidraget. Kommunen ska beräkna bidraget efter samma grunder som fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Utgångspunkten är barnets behov av omsorg och verksamhetens åtagande. (Källa: Regeringskansliets hemsida.)

     I riket finns bestämmelser i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (FFS 1128/1996). Stöd till dagvårdsproducenter för privat vård av barn betalas för vård av barn som är under skolåldern och bosatta i Finland. Med dagvårdsproducent avses en person eller sammanslutning som mot ersättning bedriver dagvårdsverksamhet, t.ex. ett privat daghem eller en familjedagvårdare. Dagvårdsproducenten kan också vara en enskild person som ingått ett arbetsavtal om barndagvård. Privatvårdsstödets vårdpenning är för närvarande ca 160 euro/månad per barn. Vårdtillägget, som är beroende av familjens bruttoinkomster är för närvarande högst ca 135 euro/månad per barn. (Källa: FPA:s hemsida).

 

Utskottets slutsatser

 

Social- och miljöutskottet berörde frågan om privata initiativ inom barnomsorgen i sitt betänkande nr 5/2010-2011. I nämnda betänkande konstaterade utskottet bl.a. att lagstiftningen i stället bör främja marknadsekonomiska lösningar där olika aktörer fritt kan erbjuda vårdnadshavarna privata alternativ som samtidigt är intressanta för kommunerna att upphandla. I ett sådant system torde de privata alternativen vara mera kostnadseffektiva. Utskottet konstaterade även att kommunerna genom upphandlingar kan kvalitetsstyra de köpta tjänsterna.

     Utskottet konstaterar att den kommunala barnomsorgen på Åland är av god kvalitet. En likartad lagstiftning som i dag finns i riket och i Sverige kan övervägas för Ålands del för att tillgodose vårdnadshavarnas rätt att välja barnomsorgsalternativ och entreprenörernas möjligheter att erbjuda fullgoda alternativ till den kommunala barnomsorgen.

     Lagtinget har i samband med behandlingen av barnomsorgslagen (FR 15/2009-2010) hemställt om att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget med en framställning som främjar privata dagvårdsföretags konkurrenskraft. I samband med en sådan framställning kunde frågan om en barnomsorgspeng utredas såsom ett medel att förbättra förutsättningarna för privat barnomsorg.

     Med anledning härav föreslår utskottet att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 september 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över hemställningsmotion nr 54/2007-2008.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 54/2007-2008 men att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte